logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

Afzonderlijke Verlosser?, Januari 2012

Een Afzonderlijke Verlosser?

1. Inleiding
'Tekenen van deze tijd; de tweede komst van Jezus Christus'.
afb. levensbeschouwing_2Veel mensen beseffen dat er iets bijzonders met onze planeet Aarde gaande is. We lezen en horen via de media over grote natuurrampen; aardbevingen, overstromingen, vulkaanuitbarstingen, branden, zware sneeuwval, orkanen en tornado's. Van de Sopti-vulkaan in IJsland tot in Zuid-Amerika zijn grote aardbevingen, aardverschuivingen, overstromingen geconstateerd. Australië werd plotseling overvallen door overvloedig water en Nieuw Zeeland werd tot twee keer toe in een kort tijdsbestek een zware aardbeving waargenomen. En misschien het meest angstige moment voor velen was wel de gigantische aardbeving en de tsunami voor de kust van Japan; de kerncentrale van Fukushima stond een lange tijd centraal in alle media. En in Noord Afrika en in het Midden Oosten zijn de spanningen nog lang niet verdwenen; oproer van gigantische proporties. Dit is slechts een kleine selectie van wat er in de media van het afgleopen jaar 2011 allemaal stond te lezen.
En wat je dan krijgt als reacties in de media is, dat alle oude voorspellingen opnieuw tegen het licht worden gehouden. Waar of niet waar! Zin of onzin! Er zijn tal van voorspellingen gemaakt voor het jaar 2012 en al sinds het begin van de mensheid worden er jaartallen vastgelegd voor het einde van de wereld. Zo zijn er voorspellingen voor 2012 gedaan door de Maya's, de Hopi-indianen, Nostradamus, de I-Tjing en zelfs door een weblog. Uit de meeste voorspellingen is niets concreets op te maken of het nu gaat om een daadwerkelijke doemscenario of dat het juist om een positieve gebeurtenis gaat. Maar wel blijft standvastig één eeuwenoude gedachte - een voorspelling voor de ene, een wetenschap voor de andere - het verhaal over de wederkomst of de tweede terugkeer van Jezus de ronde doen; het meest bijzondere en het meest intrigerend verhaal dat  de mensen ooit gekend hebben én de mensheid al eeuwen bezighoudt.

'Jezus komt vóó 2050 terug'. Gemiddeld 41% van de Amerikanen gelooft dat Jezus binnen 40 jaar terugkomt. Hoe meer evangelisch en hoe lager opgeleid, hoe sterker die verwachting leeft. Onder evangelische en lager opgeleiden gelooft bijna 60% in een spoedige wederkomst. Onder hoger opgeleiden ligt dat percentage rond de 20% en onder Katholieken en traditionele Protestanten rond de 30%. Dat blijkt uit onderzoek van The Pew Forum dat in juni 2010 voor pulbicatie werd vrijgegeven.

2. Wederkomst van Jezus
De wederkomst van Jezus - de enige Verlosser - binnen het christendom wordt gezien als de definitieve openbaring van God aan de mensheid, die begon met het leven, de dood en verrijzenis van Jezus. Met de wederkomst van Jezus wordt de belofte van Jezus van Nazareth bedoeld, dat hij na zijn verrijzenis zal terugkomen op de 'Dag des Oordeels'.

Binnen het christendom én de islam wordt het geloof hierin aangehangen. In de Rooms-katholieke Kerk, Lutherse Kerk en Hervormde en Gereformeerde Kerken overheerst de opvatting, dat de wederkomst het afb. leven_na_de_doodKoninkrijk van God vestigt en niet een Aards Koninkrijk. De wederkomst hangst samen met het zichtbaar worden van een Hemels koninkrijk.
Volgens chiliastische (*) opvattingen in het christendom komt Jezus aan het eind van de geschiedenis terug op Aarde om zijn tegenstanders te vernietigen, alle macht van de menselijke 'koninkrijken' en vorstelijke machten over te nemen en het Duizendjarig rijk te stichten. Onder meer Zevendedagsadventisten en Pinkster- en Volle Evangeliebewegingen hangen deze opvatting aan.

In het Nieuwe Testament werd de wederkomst tijdens het leven van de schrijvers wel degelijk verwacht, zo blijkt uit de Bijbelteksten. De terugkomst van Jezus Christus wordt in het Nieuwe Testament ongeveer 319 keer genoemd en in het Oude Testament wordt 1527 keer over de Wederkomst gesproken. Bijbelteksten die voor velen heden ten dage worden aangehaald om aan te tonen, dat Jezus' terugkeer op Aarde wel degelijk zal plaatsvinden! Het blijkt onomstotelijk uit Gods Woord (dé Bijbel) dat Jezus terug zal komen, zo vinden vele gelovigen! Zo wordt vaak Jezus' woorden en vele Bijbelteksten als volgt geciteerd:

# Openbaring 19:11-12 verkondigt het volgende over de Wederkomst: 'Ik zag dat de Hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die 'Trouw en Betrouwbaar' heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. E stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hijzelf.'
# 'Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan zal HIi een ieder vergelden naar zijn daden. [Mattheüs 16:27]
# 'En zij vroegen Hem en zeiden: 'Meester, wanneer zal dit dan geschieden? En wat is het teken, dat deze dingen zullen gebeuren? Hij zeide: Ziet toe, dat gij niet laat verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: 'Ik ben het, en: De tijd is nabij. Gaat hen niet achterna'. [Lucas 21: 7-8]
# 'En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zullen de Zoon des mensen zien komen op  de wolken des hemels, metafb. leven_na_de_dood_5 grote macht en heerlijkheid'. [Mattheüs 24:30]
# 'Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen'. [Openbaring van Johannes 1:7]
# 'Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden'. [2 Petrus 3:10]
# 'De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk; de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op'. [Jesaja 24:20]
# 'En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed en vuur, en rookpilaren (Hebreeuws, 'palmbomen'). De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en vreselijke dag des Heeren komt'. [Joël 2:30-31]
# 'En dit zal de plage zijn, waarmede de Heere al de volken plagen zal, die tegen Jeruzalem krijg gevoerd zullen hebben: Hij zal een iegelijks vlees, daar hij op zijn voeten staat, doen uitteren; en een iegelijks ogen zullen uitteren in hun holen; en eens iegelijks tong zal in hun mond uitteren'. [Zacharia 14:12]
# 'Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader'. [Marcus 13:32]

(*) Chiliasme = de leer van een duizenjarig Godsrijk op Aarde

Sommige christelijke groepen onderscheiden nog twee wederkomsten: de eerste is de opname van Zijn Gemeente, waarbij Jezus terugkeert op Aarde om de 'ware christenen' op te halen naar de Hemel en de jezus geboorte_3tweede wederkomst is het moment dat Jezus zichtbaar terugkeert op Aarde. Volgens andere christelijke groepen is er bij de opname van Zijn Gemeente echter geen sprake van een wederkomst van Jezus Christus; de gelovige christenen zullen de Here immers ergens in het heelal tegenkomen [1 Tessalonicenzen 4: 15-17]. Er zou dan ook maar sprake zijn van één wederkomst: de zichtbare wederkomst van Jezus Christus op de wolken [Openbaring van Johannes, hoofdstuk 1, vers 7: 'Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen.' Hieruit wordt dikwijls gesteld dat hij voor iedereen over de hele wereld zichtbaar zal zijn'].
De wijze van wederkomst zal hetzelfde zijn als de manier waarop Jezus in de Hemel werd opgenomen, wat staat in Handelingen 1:11. 'Ze zeiden: 'Gallieeërs, wat staan jullie naar de Hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan'.

Maar Jezus komt volgens de Bijbel pas terug als het evangelie over de hele wereld is versrpeid én iedereen de kans heeft gehad, zich te bekeren. Dat is één van de redenen dat sommige christenen proberen te evangeliseren in landen waar men nog vrij onbekend is met het levensverhaal van Jezus. In Mattheüs hoofdstuk 24 vers 14 staat: 'Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen'.  Verder zullen nadien nog twee Getuigen het evangelie verspreiden tijdens de regeerperiode van de Antichrist en de Grote Verdrukking. De Bijbel laat verder weten dat Jezus zou hebben gezegd, dat eerst al die voortekenen moeten hebben plaatsgevonden voordat hij terugkeert: 'Ik verzeker jullie: deze genereatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.' [Mattheüs 24:34].

3. Wat zeggen gelovigen?
Paus [*] 'Terugkeer van Jezus niet nabij en niet letterlijk'. 'Terugkeer van Jezus, en daarmee het einde van het Vaticaan, volgens de Paus nog lang niet in zicht'.

bloem1aPaus Benedictus XVI heeft het 'alarmisme' onder veel christenen dat het einde van de wereld nabij is en Jezus binnenkort zal terugkeren, verworpen. Tijdens een ceremoniële bijeenkomst in het kader van Kerstmis verzekerde hij de aanwezigen dat dit niet de laatste dagen zijn, en dat de terugkomst van Jezus eerder 'geestelijk' dan letterlijk moet worden opgevat. Volgens de Paus begrepen de eerste gelovigen door de leiding van de Heilige Geest dat de 'nabijheid' van God niet een kwestie van tijd en ruimte is, maar van liefde. 'Liefde is nabij!'  Hij zei, dat de terugkomst van Jezus op deze manier moet worden opgevat: 'als een herinnering aan de fundamentele waarheid van ons geloof, als Christelijke vreugde die we ervaren als we de nabijheid van God in het gezicht van de pasgeboren Jezus zien, die ons uit liefde tot Hem heeft getrokken'.
[*] De Paus draagt de titel Plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde, de opvolger van sint Petrus, de bisschop van Rome, het hoofd van de Rooms-katholieke Kerk en is het staatshoofd van Vaticaanstad.

Ds. Orlando Bottenbley is voorganger iin de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten. In 2005 hield hij een serie preken over de tekenen van Jezus' wederkomst.
bloem3aCitaat: 'Om met de deur in huis te vallen: Ik verwacht dat ik - als ik gezond blijf - de wederkomst van Jezus Christus zal meemaken. Ik ben nu 59 jaar. Een klein rekensommetje leert dat ik de wederkomst van Jezus binnen pakweg 25 jaar verwacht. Als mensen zo'n uitspraak horen, reageren ze meestal geschrokken en afkeurend. Sektes doen dit soort voorspellingen! Let wel: ik noem geen dag of uur, maar wel een afzienbare periode. En dat is niet op grond van ingewikkelde berekeningen, maar gewoon lettend op de tekenen van de tijd, zoals de Bijbel ons leert om te doen'.

Prof. dr. Jan Hoek, hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (PKN) in Kampen, schreef en sprak al eerder over toekomstverwachtingen. Van zijn hand verscheen onder meer 'Hoop op God - eschatologische verwachting'.

bloem4aCitaat: 'Komt Jezus spoedig terug? Met de belangrijke vraag die mij werd voorgelegd, zal ik direct beginnen. Mijn antwoord is: zeker, dat heeft Hij toch zelf beloofd? Wij mogen en willen niet twijfelen aan de waarheid van Zijn Woord dat Hij aan Zijn bruid heeft gegeven. Wanneer ik dit zo schrijf, besef ik tegelijkertijd dat wat God 'spoedig' noemt voor menselijke beleving heel lang kan duren. De Bijbel geeft ons geen tijdschema van toekomstige gebeurtenissen, geen voorspellingen, maar wél verkondiging. Dat moet ons voorzichtig maken, ja zelfs zeer terughoudend als het over tijdsberekeningen gaat. Maar al te vaak zijn goed bedoelende gelovigen daarmee de fout ingegaan'.

3.1 De Joodse Masjiach is de echte Verlosser van het Joodse volk
De Messias waarop de joden wachten is een echte Verlosser, zowel fysiek al geestelijk! Hij zal het joodse volk bevrijden van de onderdrukking en zal de daders straffen, wat volgens deze gedachte zal betekenen datafb. levensbeschouwing_3 vele christenen die joden hebben vervolgd en gehaat, gestraft zullen worden. Vanuit de joodse optiek bezien blijven zij christenen vreemde gelovigen vinden. 'Ze geloven in een Messias die hen niet eens fysiek heeft bevrijd, laat staan geestelijk! De christenen leven er maar op los; zondigen en leven de Tora niet na'.
De joden erkennen Jezus niet als de ware Messias en wel om de reden, dat Jezus niet de Bijbelse profetiën vervulde én Jezus niet de vereiste 'kenmerken of kwaliteiten' van de verwachte Messias had!

3.2 De Islam
Moslims aanbidden Allah. Volgens de ganbare opvatting is Allah dezelfde god is als die van joden en christenen. Het heilige boek van de moslims is de Koran, die door de engel Gabriël zou zijn gedicteerd aan Mohammed, die als de grote profeet van de islam wordt beschouwd. In tegenstelling tot het christendom, dat Jezus Christus als Gods Zoon en daarmee als deel van de heilige drie-eenheid aanbidt, wordt de profeet Mohammed niet als heilige aanbeden: allen Allah is heilig!

Binnen de islam kent men een sterk geloof in het einde der tijden; eschatoligie. De eschatologie (leer der eindtijd) van de moslims behelst een wereldomspannend islamitisch rijk (kalifaat), waarin alle 'ongelovigen' adam na_zondevalzullen omkomen of zich zullen onderwerpen aan Allah én de Koran (Islam betekent 'onderwerping'). Moslims geloven dat de profeet Isa (Jezus) en/ of de Mahdi, de volgelingen van de Profeet Mohammed, naar de Aarde terug zullen keren op een door Allah gekozen moment. De Mahdi zal alle oorlogen stoppen en er zal een tijdperk van vrede aanbreken.
In het bijzonder de sjitische moslims geloven sterk in de komst van de Mahdi, die recht zal spreken over alle personen op Aarde. Zij geloven dat alleen voor de rechtgeaarde moslims plek is in de Hemel. Soennieten daarentegen zijn van mening dat alleen Allah daarover mag oordelen.
Zo beweert men, dat de islamitische Jezus terugkomt als de verborgen 12e Iman (Mahdi) is teruggekeerd. Deze Mahdi zal samen met deze islamitische Jezus dan de hele wereld die nog niet is onderworpen, gaan onderwerpen en wie zich niet onderwerpt, zal worden gedood door het zwaard van de islam.
De islam leert dat hun Jezus (Isa) een groot profeet is, maar zeer zeker niet 'deZoon van God'. Daarnaast is de Jezus van de islam een moslim ('hij die zich onderworpen heeft') maar ......, Mohammed was groter.

4. Wat zeggen de sterren?  
'Terugkeer Jezus in 2047'

Volgens Robert Scoot Wadsworth staat in de sterren geschreven, dat de terugkeer van Jezus naar de Aarde zal plaatsvinden in of rond het jaar 2047. Robert S. Wadsworth houdt zich sinds 1996 bezig met Bijbelse profetieën en met astronomie. Hij is ervan overtuigd, dat allerlei bijzondere gebeurtenissen zijn of worden aangekondigd via bijzondere constellaties in sterren en planeten. Daarnaast gelooft hij in een terugkerende cyclus. Door aldus de geschiedenis van sterren en planeten te bestuderen, kan worden gevonden wat de toekomst ons zal brengen.

5. Het tijdperk van de Afzonderlijke Verlosser is voorbij!
'Is het mogelijk dat één persoon de taak op zich moet nemen om de wereld te redden, te veranderen?'
Als er maar één persoon nodig is om haar zelfvernietiging te veroorzaken, zou er dan niet ook één persoon kunnen zijn dit tot haar zelfvernietiging aanzet?

bloem9aDe mensheid verlangt er op dit moment naar om zichzelf te vernieuwen. Je kunt dat overal voelen en zien. Het hangt in de lucht. Het enige waarop alle mensen op wachten, is dat er iemand opstaat die hun de weg laat zien. Iemand die het balletje aan het rollen brengt. Eén persoon die de eerste dominosteen laat omvallen. Maar misschien is het verstandiger eerst iets duidelijker te maken. Of nog beter gezegd, laat me iets duidelijk stellen. Het tijdperk van de Afzonderlijke Verlosser is voorbij!
Wat nu nodig is, is een gezamenlijk optreden, een gecombineerde inspanning, een collectieve co-creatie. We hebben nu geen behoefte aan één alleenstaande persoon, maar aan een groot aantal mensen dat bereid is deze 'ene persoon' te zijn, in hun gezin, in hun gemeenschap, binnen hun invloedsfeer. Zij zullen de taak op zich moeten nemen om deze verandering hier en nu tot stand te brengen.
In deze context kan één persoon een enorm verschil uitmaken, want het is altijd één persoon binnen een groep of cluster die de hoogste visie aan het licht brengt, die de meest verheven waarheid modelleert, die anderen inspireert en ompraat en agiteert en doet ontwaken en uiteindelijk een contextueel veld produceert, waarbinnen de collectieve actie mogelijk wordt gemaakt en onvermijdelijk blijkt.

Ben jij die ene persoon? Kies jij ervoor een bron van inspiratie te zijn voor allen wier leven jij beïnvloedt? Dat is de vraag die jouw ziel nú aan jou stelt!

6. Een nieuw tijdperk?

Niets is onmogelijk. Niets is niet te verwezenlijken. Voor ons lijkt het onmogelijk, maar dat is het niet. Laat je dan ook niet teleurstellen of verleiden tot negatief denken, want verkeerde gedachten leidt tot nog meer verkeerde gedachten én gewoontes. Verkeerde gedachten leiden tot onjuiste overtuigingen over het leven en over God.

bloem13aKijk vooruit, kijk naar je mogelijkheden, je nieuwe creaties. Laat je oude, vastgeroeste gedachten varen en creëer nieuwe ideeën over |Wie-je-werkelijk-bent|. Dit is wat je aan het doen bent, zodra je nieuwe ideeën, nieuwe concepten, nieuwe gedachten aan het vormen bent.
Wees daarom creatief, vooruitstrevend, revolutionair, maar vooral niet bang. Want bang zijn voor de toekomst zet een rem op jouw nieuwe ontwikkelingen. Laat je gedachten de vrije loop. Ga ze niet kanaliseren, ga je opdrachten niet beperken tot een gangbare oplossing. Neen, leer vanaf nu dat je zuivere geest - je ziel - onbeperkt is. Dat deze zuivere geest alles kan creëren wat zij wenst te creëren. Je bent onbegrensd, je hebt alle krachten van God gekregen om het allermooiste te scheppen. Laat je daarom niet verleiden tot negatieve gedachten en gewoonten. Je bent zo geprogrammeerd! Je kan namelijk niet anders doen dan veranderen en vernieuwen, dus (innerlijk) groeien!
Probeer te onthouden, dat het leven een spirituele (r)evolutieproces; een ontwikkelingsproces, een vernieuwings- of een veranderingsproces betekent. Stilstaan is er niet bij, alleen groei is mogelijk! Vernieuwen is dan ook het nieuwe woord voor 2012!

7. Slot
Voor vele gelovigen onder ons - en dat zijn er honderden miljoenen over de hele wereld - is de gedachte, dat er nooit meer een Afzonderlijke Verlosser meer zal verschijnen op deze Aarde ontoelaatbaar, walgelijk idee, onbegrijpelijk, niet te accepteren, verwerpelijk; het tijdperk van een afzonderlijke Verlosser is volgens mij definitief voorbij!
Het oude, traditionele geloof verbiedt als het ware om hierover bewust na te denken en gerichte vragen te stellen. Wij houden ons dus maar krampachtig vast aan het 'oude'; het geloof dat generaties na generatiesbloem12a is overgeheveld. De mens - zo blijkt nu - is als het ware de weg kwijt en houdt zich vast aan de laatste strohalm: de gedachte dat als Jezus terugkeert alles anders zal zijn en worden op deze planeet. Maar om het enigszins plastisch uit te drukken: wij zullen nú met z'n allen juist alle kansen moeten aangrijpen om de wereld te vernieuwen, te veranderen. Wij zullen het met z'n allen nú moeten waarmaken om een wereld van vrede en harmonie te scheppen of een nieuw gemeenschappelijk doel na te streven. En niet de voorbereidingen van het vernieuwingsproces maar overhevelen aan een volgende generatie!

Toch kunnen we tezamen een nieuwe wereld van vrede en harmonie opbouwen, maar dan wel eentje die gebaseerd is op nieuwe opvattingen over God en de ware betekenis van het leven. Een nieuw inzicht [www.hetnieuweinzicht.nl] die kan leiden tot bijvoorbeeld een nieuwe Spiritualiteit. Een Spiritualiteit die bereid is de bestaande spirituele overtuigingen over God en het leven eens onder de loep te nemen. Een nieuwe spiritualiteit die niet de 'oude' compleet doet vervangen, maar één die de oude spiritualiteit kan opfrissen, kan laten opbloeien. Niet een spiritualiteit die de oude ondermijnt, maar één die het beste in de oude spiritualiteit ondersteunt.

Het is nu het moment gekomen om de wereld nieuwe theologische gedachten en ideeën ofwel een nieuw spiritueel model te presenteren; een Nieuwe Spiritualitiet!
'De menselijke spiritualiteit is toe aan een opfrisbeurt!'

Hans Zevenboom  

 

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack