logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

Het bewustwordingsproces - deel III, mei 2015

 

Het bewustwordingsproces - deel III

De |God van Morgen| = de nieuwe Spiritualiteit

Waarom niet het 'bewustzjin-van-alles' nu herdefiniëren?´

Een serie artikelen over het begrip bewustwording-van-ALLES.

  1. Het bewustwordingsproces van het innerlijke zelf; bewustwording van |Wie-ben-ik|deel I
  2. Het bewustwordingsproces van |Wat-wil-God|; God herdefiniëren - deel II
  3. Het bewust worden van de |God van Morgen|; een nieuwe versie van God! - deel III
  4. Het bewust worden van de ware betekenis van het leven; God is het Levensproces - deel IV

1.0 Inleiding

Vrije wil

Veel mensen willen gewoon niet aanvaarden dat de ideeën van de mensheid over zichzelf voortkomen uit haar ideeën over God en het leven, en deze ideeën komen voort uit de 'koker' van de georganiseerde religies!

afb. engelen 8'Wat wil God', zo is de mens verteld, is dat de mensen over een vrije wil beschikken. Aldus kunnen ze voor zichzelf vaststellen, en beslissen, welke ultieme uitkomst - hemel of hel - ze na hun overlijden zullen ervaren. De vrije wil is door God geschonken opdat de mensen vrijelijk kunnen kiezen voor God, voor Gods wegen en voor de hereniging met God. God wil dat de mensen uit vrije wil naar God terugkeren! Maar ........... de mensen is óók verteld, dat ze volgens de doctrine van de vrije wil mogen doen wat ze willen, maar als ze niet kiezen 'Wat God Wil' dan zullen ze daarvoor beboet worden door middel van een ononderbroken kwelling in alle eeuwigheid.
Een gevolg van deze lering is, dat het vrijheidsconcept van de mensen sterk is beïnvloed en vorm gegeven door haar opvatting over wat God met 'vrijheid' bedoelt. De mensen hebben besloten dat vrijheid niet vrijheid hoeft te betekenen, maar dat het gewoon neerkomt op het vermogen om zelf uitkomsten te bepalen.
En dát is beter dan helemaal géén keuze te hebben, dacht men. Aldus hebben mensen in machtposities - theologen, godsdienstijveraars, bisschoppen, letterknechten - geleerd het woord 'vrijheid' te gebruiken als een bijzondere omschrijving van het proces waarmee ze anderen kunnen laten doen wat hún wordt opgedragen. Als ze het echter niet doen, moeten ze daar een prijs voor betalen, zo was en is nog steeds de gedachte van de vele godsdienstgeleerden en vele religies.

De meeste mensen herkennen hierin de tegenstrijdigheid van dit alles. Ze begrijpen heel goed dat niemand werkelijk vrij is als je met de afgrijselijke uitkomsten (onthoofdingen door IS-extremisten; verkrachting van vrouwen in Afrikaanse landen door extremistgroepering zoals Boko Haram)  wordt geconfronteerd wanneer je niet doet wat je wordt opgedragen. Alleen een huichelaar of een domkop zou een dergelijke keuze 'vrij' noemen. In feite hebben veel mensen zichzelf wijsgemaakt dat daarin geen enkele huichelachtigheid schuilt. Zij vinden dat gewoon een kwestie van 'interpretatie' van ..... de wijze waarop zij hun 'opgelegde' geloof uitleggen.

Uit één van die 'verouderde' tegenstrijdigheden die de mensheid heeft over God - de |God van Gisteren| - komen de ideeën voort die de mensen nú nog hebben over het leven en over de mensheid. Ingrijpende andere (vernieuwende) ideeën over God zullen dan ook ingrijpend andere ideeën opleveren over het leven zelf én de mensheid. En als de wereld ergens behoefte aan heeft, dan is dát het wel.
Bewustzijn is voor mij dan ook het gevoel van een ervaring van de geest die wordt gewekt, maar die is vrij en ongebonden! Bewustzijn schept ervaring, want kennis en inzicht opent de deur naar een nieuw inzicht; schept innerlijke vrijheid!

2.0 Gods verschijningsvorm

'Als er werkelijk een God is, en U bent dat, waarom toont U zich niet op een wijze die wij allen begrijpen?'

Dat is onmogelijk, want God heeft géén vorm of gedaante die jij kunt begrijpen. God zou een gedaante of een vorm kunnen aannemen die jij wellicht begrijpt, maar danafb. engelen 7 zou iedereen aannemen dat wat zij hebben gezien de enige echte verschijningsvorm van God is, i.p.v. één van de vormen of gedaanten van God, één uit vele.

Mensen geloven nog steeds dat God er uitziet, zoals zij God willen zien, i.p.v. wat ze niet kunnen zien. Maar God is de Onzichtbare, de Onbewogen Beweger, de Innerlijke Stem die jou aanroept en niet degene zoals God zich op ieder willekeurig moment voordoet. En als God zich vervolgens in een vorm of een gedaante manifesteert tegenover dat ene volk, dan zegt het andere volk dat God niet aan het eerste is verschenen omdat God er anders uitzag en veel andere dingen zei. Indien God Zelf openbaart als de Almachtige God, de Koning van Hemel en Aarde, en bergen verplaatst om dit te bewijzen, dan nog zouden sommigen zeggen: 'Het moet Satan zijn geweest'.
God openbaart zijn eigen goedheid niet tegenover Zichzelf door uiterlijke waarneming, maar door innerlijke ervaring(en). En wanneer de innerlijke ervaring - van jou - Gods eigen godheid heeft geopenbaard, is uiterlijke waarneming overbodig geworden. Daarom zul je ervaren dat God niet nu - op aardsniveau - wordt geopenbaard, want als God bestaat, zou je God niet vragen om te Zijn. Je zou het weten en het voelen diep in je hart; het zeker-weten. Dat is het beste te omschrijven als het absolute geloof.

God heeft jou en mij daarom geschapen naar het beeld en gelijkenis van God. Dit betekent niet dat onze fysieke lichamen op dat van God zou lijken, zoals sommige religies wel beweren. Het betekent, dat wij in de kern hetzelfde zijn als God! Wij zijn met dezelfde eigenschappen en mogelijkheden geschapen, inclusief de gave een fysieke realiteit uit het niets te scheppen!
Het betekent dat God zich manifesteert - verschijnt - via onze fysieke verschijningsvorm; energievorm. 'Je bent de handen en voeten van God hier op aarde'. God is daadwerkelijk zichtbaar in ons via onze 'uitstraling' ...... van het elektromagnetisch energieveld', want God communiceerf - via de ziel - met ons en met iedereen.
'Wanneer (meer dan) twee mensen elkaar ontmoeten, daar is God aanwezig'. Maar mensen verwachten niet dat God, als Hij zich tot je richt, praat als de 'buurman'. Het taalgebruik moet een zekere éénmakende, om niet te zeggen een vergoddelijkende structuur bezitten. Een zekere waardigheid. Een element van Goddelijkheid ...... sprake zijn van een zekere Verhevenheid in een gesprek tussen jou en God, althans zo denken velen.

afb. engelen 12Mensen hebben nog steeds het idee dat God zich in één vorm (God als Persoon) kan vertonen! Alles wat die vorm geweld aandoet, wordt gezien als godslastering. En juist dit is de oorzaak van elk probleem dat je in je levern ervaart: je denkt dat je het niet waard bent om door God te worden aangesproken. Dit is niet de enige vorm waarop God zich tot jou richt. Luister naar God in de waarheid van je ziel. Luister naar God in de gevoelens van je hart. Luister naar God in de stilte van je geest. Hoor God overal, want Gods antwoord kan schuilen in een artikel ('Je suis...') dat al is gepubliceerd; in een preek die al is geschreven en binnenkort wordt gehouden; in het liedje dat pas gisteren is gecomponeerd; in de woorden die een geliefde je zo dadelijk zal toevertrouwen; in het hart van een nieuwe vriend(in) die je binnenkort zult ontmoeten.
Gods Waarheid, Gods Verschijning schuilt in de fluistering van de wind, het gekabbel van een beek, het geroffel van de regen. God zal je niet verlaten. God kan je niet verlaten, want jij bent Gods creatie, Gods product, Gods dochter, Gods zoon, Gods doel en ............... jij bent ALLes!

3.0 Gods karakter herdefiniëren
'De eigenschappen herdefiniëren'

God herontdekken; God herontwerpen; God herdefiniëren; een nieuwe versie van God!

afb. geloofsovertuig 1De Bijbel is een menselijk boek; een bundeling van menselijke getuigenissen over God. De Bijbel is geen boek van argumenten of principes. De Bijbel - maar ook de Koran - is voor de meest gelovigen geen wetenschappelijk boek dat 'alles vertelt over de wereld en de mens, hoe de wereld is ontstaan en hoe het aan zijn einde zal komen'. De Bijbel en de Koran is zo gevarieerd, dat je er voor elk standpunt argumenten uit kunt halen. Maar de Bijbel en de Koran bevatten geen wegwijzers die je de richting - het juiste levenspad - aanwijzen. De Bijbel en de Koran is evenmin een verzameling van geloofswaardigheden, maar vertelt over 'mensen die zoekend en worstelend God ontdekken'. Maar wat wij nog steeds niet goed beseffen, is dat de Bijbel - maar ook zeker de Koran en veel heilige geschriften - niet vereerd, niet geheiligd moeten worden, maar gelezen worden met een open-mind

Eén van de heiligste overtuiging van veel mensen op deze aarde is, dat het Gods Taak is om de mensen te vertellen wat ze wel en niet moeten doen; wat het beste voor ons is. En daar moeten we ons aan houden, want anders ........... Oh, wee!
Maar deze overtuiging is vals; het geeft een compleet verkeerd beeld van God. Van wie God nu werkelijk is. Realiseer je dat de meerderheid van alle belangrijke wetten in de samenleving en bijna alle fundamentele (spirituele) overtuigingen van de mensheid voor het eerst zijn geformuleerd door de vroegste mystieke meesters, en daarna on-eindeloos geherformuleerd zijn door de (godsdienstige) interpretators (godsdienstijveraars, letterknechten, ..... bisschoppen uit 325 Nicea en Constantinopel) en hun volgelingen. Deze volgelingen gaven de leerstellingen van deze mystici vervolgens aan anderen door, en zij op hun beurt weer aan anderen, enzovoort. Totdat er een moment kwam dat de 'oude' leerstellingen verkeerd werden geïnterpreteerd en weergegeven. Maar ons grootste probleem is, dat deze (gosdienstige) leerstellingen de grondslag van de invloedrijkste religies werden en nu nog steeds zijn! De leerstellingen sijpelden in alles door, met inbegrip van de wetgeving van landen; denk bijvoporbeeld maar eens aan de sharia.

Maar ook ons beeld van God is op die manier onstaan! Wij hebben onze menselijke gedachte geprojecteerd op God en van God een Persoon - de God van Abraham - afb. leven na de dood 5gemaakt die handelt overeenkomstig de mensen. Hij straft, oordeelt en veroordeelt. Wij geloven datgene wat de religies ons hebben voorgespiegeld; een God met twee gezichten. Een Goede God en een Slechte God. Een God die de belichaming van beide wordt voorgesteld, en de religies hebben ons wijsgemaakt dat wij naar het beeld en de gelijkenis van God zijn geschapen. 'Wij zijn kinderen van God, maar helaas met een natuurlijke aanleg voor zondigen. Het zit in ons karakter'. Deze volstrekt tegentrijdige overtuigingen worden nu heilig genoemd en zijn opgenomen in de Heilige Schriften van de wereldreligies.
Maar dat eeuwenoude, gecreëerde beeld van God is vals! De heiligste overtuiging van het is Gods Taak, Gods Functie, Gods Opzet is fout! Het is de taak en opzet van God die vele wereldreligies - vele mensen - in hun eigen verbeelding hebben gecreëeerd, maar dat is niet wie God werkelijk is. Misschien was het de functie van God ooit-ooit-eens, maar zeker niet van de God die er altijd (al) was, er NU is, en Altijd zal zijn! Het is simpelweg niet de God van onze huidige opvattingen.

Het is daarom raadzaam om een nieuw begrip te introduceren over God. Het is nu de tijd om de ontbrekende boodschap - het incomplete (culturele) verhaal - compleet te maken. De oude boodschap van alle religies was: 'wij zijn afgescheiden van God en van elkaar'. De nieuwe boodschap is: dat jij en alle mensen één zijn met God en één met elkaar'. Dit is psychologisch en spiritueel gezien revolutionair!
Predikant Klaas Hendrikse heeft ooit eens gezegd: 'Nee, de God zoals die wordt beschreven op veel plaatsen in de Bijbel en zoals die leeft in de hoofden van veel mensen, die is er volgens mij gewoon niet. Het is het beeld dat door mensen zelf is gecreëerd in de loop der eeuwen en Gods onwaardig is!'

4.0 De 'God van Gisteren'

'De oude spiritualiteit'

De meeste mensen vragen zich af wie of wat God nu werkelijk is. 'Wat doet Hij nu dagelijks?' 'Waarom bemoeit Hij zich niet met ons?' 'Wat voor soort God bent U?' is een vraag die in deze moderne tijd met haar rampen en oorlogen zeker op haar plaats is en door ontelbare mensen steeds maar weer worden gesteld.

afb. leven na de dood 4De 'oude' God, de |God van Gisteren|, - zo is de gedachte van de mensen nog steeds - functioneerde misschien hier en daar voor afzonderlijke levens. Misschien zelfs voor een groot aantal individuen of gemeenschappen, maar deze 'oude' God heeft nooit voor een rechtvaardige samenleving of een vreugdevolle, harmonieuze beschaving kunnen scheppen, laat staan een vredige wereld. En deze God kan dat tot op heden ten dage nog niet, zo wordt er gedacht door miljoenen mensen. Misschien wel miljarden mensen!

Maar wat voor soort is God dan? Als ik daar een simpel antwoord op mag geven, dan is het in de trant van: 'de enige, unieke soort die er is. Het soort God dat ons een vrije wil schenkt en nooit, nooit tussenbeide zal komen'. En dát is compleet een andere gedachte dan tot nu toe door veel religies de afgelopen eeuwen is verkondigd. De |God van Gisteren| is een verzinsel van ons zelf; van onze georganiseerde religies die getracht hebben zich een voorstelling - een beeltenis - te maken van God.
Hoe zou Hij eruit zien? Hoe Hij zou handelen in bepaalde omstandigheden, hoe zou Hij oordelen over het gedrag van de mens, welke eisen zou Hij aan ons stellen? Een God die ons zou moeten beschermen, in plaats van ons maar te laten aanmodderen.
Maar realiseer je wel, dat als God ons tegen onszelf in bescherming zou nemen, dan zouden wij niet 'onszelf' zijn, maar slechts ondergeschikten zijn, slechts marionetten die aan onzichtbare kosmische energiekoorden bungelen. Wij zouden pas echt vrij zijn totdat wij misschien 'iets' deden wat God niet wil dat wij dat doen. Dan zou God een einde maken aan de uitoefening van de vrije wil en ons laten doen wat God wil dat wij doen. Volgens deze geloofsleer of overtuigend 'inzicht' van veel mensen op deze aarde is het Gods Taak om mensen te vertellen wat voor hén het beste is. God behoort óns te vertellen, wat voor óns het beste is en daar moeten wij ons aanhouden. Punt uit!
Het is de taak en opzet van God die velen in hun eigen verbeelding hebben gecreëerd, maar niet van de God die werkelijk is. Het is de functie van de |God van Gisteren|, maar niet de |God van Morgen|.

Maar wat als het niet Gods Taak, niet Gods Opzet en niet Gods Functie is? Dan ontstaat er een radicale verschuiving in de opvattingen en overtuigingen van de jezus geboorte 7mensen over God.
Ja zeker! De religies vertellen ons (nog steeds) wat God de religies heeft verteld; wat God aan de mensen verteld heeft via zijn boodschappers en profeten in Zijn openbaringen. Het meeste dat ons verteld, onderwezen en bekend is, is echter afkomstig van de grote wereldreligies; van de theologen, de bisschoppen, van de Imans, de godsdienstijveraars, de letterknechten. Maar de dingen die zowel het joodse, islamitische als het christelijke geloof ons vertelden hebben, zijn zeker niet onjuist of 'fout' te noemen, maar ze zijn incompleet. Het is dus een eeuwenlang, incompleet verhaal geweest, wat vele religies onderwijzen (nog steeds) over een Schepper die van Zijn scheppnig - de mens en het universum - afgescheiden is. En omdat deze essentiële boodschap van incompleetheid ontbrak, heeft de mensheid steeds het doel gemist in haar pogingen om een wereld van vrede, harmonie en geluk te creëren.
De religies hebben het punt gemiste van het leven zelf en ervoor gezorgd dat miljoenen mensen de ervaring missen van Eenheid met de Schepper en van Eenheid met elkaar! Want hún religieuze boodschap was en is:´Wij zijn afgescheiden van God en ..... van elkaar´

adam na zondevalAls de mensheid de ontbrekende boodschap als haar eerstvolgende nieuwe waarheid in de religie [de Nieuwe Spiritualiteit] zou aannemen - net zoals de mensheid regelmatig nieuwe waarheden (automatisch) aannemen - in de medische wetenschap, fysica en technolgie - zou de wereld van de ene dag op de andere dag veranderen. Want het idee dat jij en alle mensen één zijn met God en één met elkaar, is psychologisch en spiritueel gezien revolutionair!
Het komt er dus op neer, dat er een nieuwe fase zal komen waarin we de |God van Gisteren| - de 'oude' God - gaan herontwerpen! En hiermee bedoel ik niet een 'nieuwe' God, maar een nieuwe versie van God. Een uitgebreidere versie van God. Natuurlijk, dit is dezelfde God die er altijd was, en nog steeds is en zal zijn, maar het is een God die niet meer voldoet aan onze huidige opvattingen over God. Want .... onze huidige opvattingen over God zijn niet compleet meer, zijn tot nu toe onvolledig geweest. Er dient een completer begrip te komen van wie en wat God is en wat er werkelijk waar is over het leven. Creëer daarom de |God van Morgen|; de nieuwe versie van God, want vroeg of laat zal het geloof van de mensen in God veranderen! Dat is een onomkeerbaar proces!

De nieuwe boodschap - de nieuwe Spiritualtiet, het nieuwe bewustwordingsproces -  heeft dan niet meer betrekking op de |God van Gisteren|, maar is geënt op de |God van Morgen|. Het is niet de bedoeling een 'nieuwe' God te scheppen, maar een nieuwe versie van God. Niet een 'nieuwe' God, maar een nieuwe begrip van de huidige God. Een uitgebreidere versie van het begrip God!
We laten daarom onze oude denkbeeld van God varen, en gaan een nieuwe versie van God creëren. We gaan God dus herdefiniëren, we gaan God als het ware herscheppen, opnieuw herbenoemen. We gaan opnieuw Gods Karakter en eigenschappen herontdekken, opdat we allemaal een opgefrist beeld van God krijgen.

5.0 De 'God van Morgen'

afb. paranormaal 6In de geschiedenis van de mens zijn onze oude begrippen over God steeds meer maar weer geherformuleerd. Gedachten die al eens eerder waren uitgedrukt, zijn op een nieuwe en uitgebreidere wijze opnieuw tot uitdrukking gebracht. Religies (christendom, islam, jodendom, hindoeïstische religies, (niet-)geopenbaarde levensbeschouwingen, e.d.) vertellen ons wat God de religies heeft verteld! Of eerder: wat God aan de persoon - de profeten - heeft verteld op wiens onderdericht de religie gestoeld is. Anders gezegd: wat God aan mensen verteld heeft! [Nieuwsbrief 'Mohammeds Openbaringen', nov. 2013].

Maar je kunt God niet bevatten als je binnen je huidige waarden, ideeën en inzichten blijft denken. Als je God echt wilt begrjipen dan moet je echt bereid zijn te accepteren, dat jij op dit moment een beperkt aantal gegevens ter beschkking hebt, i.p.v. vol te blijven houden dat je alles weet over God.
Echte duidelijkheid over God en de betekenis van het leven kan pas ontstaan als je bereid bent het volgende te beseffen: 'Er is iets dat ik niet weet en dat te weten kan alles veranderen'. Dit houdt in, dat jij je openstelt voor een ander inzicht; een nieuw inzicht over God en het leven. God als Schepper van het levensproces, i.p.v. datgene wat wij allemaal gefantaseerd hebben over God!

God is géén Persoon, plaats of ding. God is een Wezen en wel het Hoogste Wezen oftewel het Hoogst dat was, is en zal zijn! Dat is precies wat God is; een Wezen. afb. paranormaal 11Merk op  dat een 'wezen' geen ding is, maar een proces. Maar mensen hebben nog steeds het idee, dat God zich in één vorm - als persoon, de God van Abraham - kan vertonen. Alles wat die vorm geweld aandoet, wordt gezien als godslatering. En juist dit is de oorzaak van elk probleem dat je in je leven ervaart.
Ons is geleerd, dat wij afgescheiden zijn van God; dat God niet met ons communiceert; dat God verlangt dat we Zijn Wetten en Geboden respecteren; dat God bedachtzaam, bedenkelijk en lijdzaam toekijkt hoe wij onze miserabel leventje invullen; dat God een boze, straffende God is die gehoorzaam van zijn 'onderdanen' eist; een God die verlangt dat er in Hem wordt geloofd. Niets is minder waar! Neen, de |God van Morgen| heeft géén geslacht, maat, vorm, kleur of enig ander kenmerk van enig individueel levend wezen. De |God van Morgen| verlangt niet dat wij in Hem geloven, maar in het leven als ontwikkelingsproces van het Zijn geloven.
'Jj bent een god-in-wording!'

De |God van Morgen| is de allerbeste soort die er bestaat. De enige soort die er is. Het soort God dat ons een vrije wil schenkt en dat nooit, nooit tussenbeide zal komen! 'Wij zijn geen marionetten zonder een ziel; zonder een goddelijke bewustzijn'.  Wij zijn vrij om onze eigen levenspad te bewandelen, want Gods Taak, Gods Opzet, Gods Functie is niet om ons tegen onszelf te beschermen. Het is de taak en opzet van de God die velen in hun verbeelding hebben gecreëerd, maar niet van de God die Werkelijk is. Het is de functie van de |God van Gisteren|  maar niet de |God van Morgen|.
Gods Waarheid, Gods verschijning schuilt in de fluistering van de wind, het gekabbel van een beek, het geroffel van de regen. God zal je niet verlaten. God kan je niet verlaten, want jij bent Gods creatie, Gods product, Gods dochter, Gods zoon, Gods doel en .... jij bent ALLES! Jij bent het leven zoals God het bedoelt heeft!

Dafb. paranormaal 9e |God van Morgen| is niet een 'nieuwe' God, maar een nieuwe versie van God. Een uitgebreidere versie van God. Dit is dezelfde God die er Altijd was, NU is en Altijd zal zijn. Het is simpelweg niet de God van onze huidige opvattingen, maar een nieuwe versie van God die het leven in beweging zet. De |God van Morgen| is van NIETS afgescheiden, is overal in vertegenwoordigt! Het AL is ALLES!
Er is géén grens tussen het goddelijke en het natuurlijke. Het goddelijke is immanent (immanent verwijst naar 'binnen'; inwonemd) en alomvattend; universa, natuur, leven en God zijn identiek! In plaats van transcendentie te bezitten - 'los van alles' - bevindt God zich IN alles; |ALLES in AL|. ALs je dit begrijpt, kun je God onmogelijk als een Persoon indenken. Want elk object én elk subject is in wezen goddelijk.
Anders gezegd: God is vertegenwoordigd ('aanwezig') in elke molecuul, in elke cel van je fysieke lichaam [DNA, Dinive Natural Awareness} ... in het universum, in het leven ... in alles!

'Het universum is een molecuul uit het 'lichaam' van God'

6.0 God, verpersoonlijken

afb. paranormaal 20De beste manier om aan God te denken, is de manier waar jij je goed bij voelt! Ook als jij denkt dat God een veeleisende, bestraffende God is die van ons verlangt dat we bepaalde dingen doen en dat we over een bepaald pad tot Hem komen, want anders...... Blijf dat toch vooral op deze manier over God denken.
Maar wees tegelijkertijd dan ook zo eerlijk tegenover jezelf en ga na of dit de reslutaten hebben opgbracht die jij in deze wereld graag wilde zien. Ga dan ook na of dit de dingen in jouw leven hebben gebracht die jij in jouw leven wenste te zien en als dat het geval is, verander er dan niets aan.
Maar als jij ervan overtuigd bent, dat de wereld en jouw leven een janboel is, zorg dan voor verandering in jouw mening over God. Hoe jij over God denkt. Zie jij God als een Uitvergrote Versie van de mens zelf of zie jij God meer als het Proces dat het leven in beweging brengt.

Tot in het recente verleden van de mensheid stelden de meeste mensen die in God geloofde zich God als een Opperwezen - de God van Abraham - voor, zodat ze in hun geest een God konden creëeren die als een persoon was. Anders gezegd: als een uitvergrote versie van hénzelf! Door op deze manier te denken en God op deze manier te construeren, creëerden ze God naar het beeld en gelijkenis van de mensen; en dat is precies het omgekeerde van wat zij zeiden dat God gedaan had. Op die manier hebben wij een God gecreëerd; een God als Persoon!

Maar God is de Onbewogen, Beweger, God is Constant Beweging. God past zich aan ieder moment aan, zodat Hij op elk specifiek moment kan worden begrepen. Ook in deze moeilijke tijden.
Besef dat je nooit alleen bent. God is altijd bij je. Toch zul je God niet vaak zien of ervaren als je verwacht dat God zich op één bepaalde manier voordoet, zoals zovelen doen die in de |God van Gisteren|geloven. Er is geen limiet aan de manieren waarop God zich kan voordoen. God kan zich in elke vorm voordoen, onder alle omstandigeheden, aan iedere persoon en daadwerkelijk aan iedereen overal en altijd. Het probleem is, dat wij dát niet willen geloven en dus zullen we het ook niet op die manier ervaren!

Toch zullen wij allemaal eens ontwaken. Want het ontwaken maakt deelt uit van het evolutieproces. Het is een onderdeel van het levensproces zelf. Het leven is hetafb. paranormaal 19 proces van ontwaken. Het is een wordingproces; een bewustwordingsproces. Het is het proces dat je je ervan bewust wordt dat je geworden bent wat je altijd al was. Ieder van ons zal ontwaken, want geen enkel deel van God - de ziel is een molecuul of een energiedeel van God Zelf - zal ooit door God in de steek gelaten worden. Sluit daarom een vriendschap met God, want dan sta je toe dat God een deel van je leven wordt.
Sommige mensen denken dat God buiten het leven staat. God kan het leven wel hebben gecreëerd ,maar Hij maakt er geen deel van. Maar God is niet een uitzonderlijk Opperwezen, maar het buitengewone Proces dat het leven wordt genoemd! Het leven is de 'essentie van God'; het leven is de 'Ziel van God'. God is dat wat is!
God heeft géén gedaante, geen vorm, geen geslacht, geen kleur, geen geur, geen afmeting. God is Alle gedaantes, alle vormen, alle kleuren, ale geuren en alle afmetingen. Het leven heeft geen gedaante, geen vorm, geen geslacht. Het leven is alle gedaantes, alle vormen, alle kleuren, alle geuren en alle afmetingen. Het leven is het AL, en het ALLES.

Zie je nu de overeenkomsten? God is het Proces dat wij Leven noemen! God is permanent vertegenwoordigd in jouw leven. Als je op deze manier leert denken over God - waar je goed bij voelt - dan wordt God een energie die ik op elke moment van de dag kan gebruiken, met consequente en voorspelbare resultaten. Als ik het op deze manier gebruik, is God mijn grootste vriend, mijn effectiefste gereedschap en mijn verbazingwekkende kracht in de creatie van mijn verlangens.
Dit is niet de enige vorm waarop God zich tot jou richt. God word 'persoonlijk'! Luister naar God in de waarheid van je ziel. Luister naar God in de gevoelens van je hart. Luister naar God in de stilte van je geest. Hoor God overal, want Gods antwoord kan schuilen in 'alles'!

7.0 God is Liefde

bloem3aGod is Liefde. Verheven Liefde. Volmaakte Liefde. Onvoorstelbare Liefde. Onvoorwaardelijke Liefde. DIt ALLES is wat God is. Liefde is de uiteindelijke werkelijkheid. Het is de enige realitiet. Het AL. Het ALLES. Méér bestaat er niet!

Het gevoel van liefde voor alles is je ervaring van God! In de hoogste waarheid is Liefde, |ALLES-Wat-Is|, wat er was en wat er ooit zal zijn. Wanneer jij je naar het Rijk der Hemelen verplaatst, beland je in Liefde. De ONvoorwaardelijke Liefde van AL; |Al-Wat-Is|. Het AL.

Wat jij diep van binnenin bent, is dus zuivere liefde. Wie jij bent is liefde. Wat liefde is, is onbeperkt, eeuwig en vrij. Dus, dat is wat jij bent! Dat is de aard van |Wie-jij-bent|. Er is Eén, Alles is Eén!
Jij bent de vertgenwoordiger van Gods Onvoorwaardelijke Liefde hier op aarde.

'God is Liefde, en wie in die Liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem'. [Johannes 4:7-21]

8.0 Slot

'De mens heeft de neiging zijn geloof en zijn ethiek aan te passen aan wat hem goed uitkomt'

afb. levensbeschouwing 2Religies zijn instituten die zijn opgetrokken rondom een bepaald idee over hoe de dingen in elkaar steken. Maar wanneer theologische ideeën een vaste vorm aan nemen en in steen worden gebeiteld, worden ze dogma's en doctrines genoemd. Ze worden dan ongeveer onbetwistbaar genoemd, wat vaak resulteert in: 'Onze religie is de enige ware religie'. Georganiseerde religeis en repressieve samenlevingen zijn dan ook een probleem; ze verbieden namelijk tolerantie en vrijheid.

Onderdrukte samenleving [Boko Haram] bstaan al sinds het begin van de geschreven geschiedenis. De eisen en restricties van de heersers in deze samenlevingen zijn niet gebaseerd op de Wil van God, maar op de door de religieuze leiders verkondigde 'Wetten van God'. Deze zijn gebaseerd op hún vrees dat een volledige vrijheid de mensen doet afwijken van het pad dat de 'leiders' voor hen hebben uitgestippeld. In feite zouden waarschijnlijk veel mensen een ander pad kiezen, om de eennvoudige reden dat ze er de voorkeur aan geven. Maar in een repressieve samenleving is er géén ruimte voor persoonlijke voorkeuren.
De Koran en de Hadith, maar ook de Bijbel bevatten bijvoorbeeld geschriften die zouden kunnen worden opgevat als een onderbouwing van 'gedicteerde geloofsregels'. Maar welke (geestelijke) leider moet gebruikmaken van geweld om zijn gezag te handhaven? Welke (godsdienst)leraar of docent moet angst gebruiken om zijn studenten te overtuigen van de wijsheid van zijn leringen?

Wij leven in een eindeloze cyclus van herhalingen. Wij blijven onze fouten herhalen, net zolang tot één van beide (religieuze) partijen doorkrijgt dat het in het leven nietafb. illusie 3 om macht draait, maar om kracht. En tot beide inzien dat het niet om scheiding draait, maar om Eenheid. Want in de Eenheid vind je de innerlijke kracht, in de scheiding verdwijnt die waardoor men zich zwak én machteloos voelt; daar komt die strijd om macht vandaan.
Keer daarom altijd terug naar de bron van je innerlijke kracht, van je innerlijke waarheid. Daar zul je de werkelijke 'macht' vinden en voelen. De macht om te doen wat je maar wilt. De macht om te zijn wie je maar wilt zijn. Macht komt voort uit innerlijke kracht. Innerlijke kracht ontstaat niet uit grove macht.
Helaas, het grootste deel van de wereld bekijkt dit precies verkeerd om. Macht zonder innerlijke kracht is een illusie. Innerlijke kracht zonder eenheid is een leugen! Een leugen die onze soort geen goed heeft gedaan, maar die desondanks diep in ons bewustzijn is doorgedrongen. Want wij denken dat innerlijke kracht uit individualiteit vootkomt en uit scheiding, maar zo is het gewoon niet. Scheiding van God en van elkaar is, de oorzaak van al ons falen!
Doe nu - vandaag al - alsof je van niets weet en van niemand gescheiden was, en morgen zul je je wereld helen. Dit is het grootste geheim aller tijden. Het is het antwoord waar de mensen al millennia naar zoekt.

8.1. Leer lulsteren naar de stem van je hart

'Luiter naar je innerlijke stem'
'De Universele Waarheid is: 'Wij zijn Eén!'

Neem niets aan van anderen! Zoek het zelf uit! De waarheid leeft in je hart. De leer van anderen kan er een afspiegeling van zijn, maar die leer is niet de bron van jouw waarheid. De bron is altijd 'iets' dat van binnenuit komt!

bloem5aKen je dat plotselinge gevoel van intens geluk, helder inzicht, en een enorm optimisme? Deze belevingen kunnen ons alledaags leven veranderen; we zijn dan aan het 'verlichten'.
Verlichting staat bekend als het onwikkelen van het ZIJN, van het bewustzijn dat begint met het toegeven en accepteren van |wie-je-niet-bent| en |wie-je-werkelijk-bent| tot er een moment komt dat je begint te beseffen dat wij allen Eén zijn.
Een toestand waarin we onszelf herkennen door de afwezigheid van de belemmeren de bewustzijnsfactoren (opgelegde, gedicteerde geloofsregels) en op die manier onze eigen goddelijkheid mogen ervaren; van ego-gericht bewustzijn naar een collectieve bewustzijnstransformatie. Dan ervaar je zoiets als wedergeboorte, opstanding, transformatie, verlossing of verlichting. Ga daarom op onderzoek uit en probeer te ontdekken |Wie-je-werklijk-bent|, want de tegenpol van verlichting is onwetendheid en verwarring.

'Verander jezelf en je verandert de toekomst'

'Vrijheid is het oorspronkelijke leren Zijn'

Dé waarheid is geen ding, dat je kunt bezitten, kunt vasthouden. Neen, het is een vloeiend proces. Het is een manier waarop het leven zich aan jou openbaart. Het is alleen de vraag hoe jij naar die waarheid wilt kijken. Wel is gebleken, dat als je blik helder is jij de waarheid van anderen beter kunt 'zien'!

Hans Zevenboom

Literatuurverwijzing

Boek ´De God van Morgen´, van Neale Donald Walsch

 

 

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack