logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Toekomstvisie, 'Wederkomst van Jezus (?)', - deel V, mei 2016

Een serie artikelen met als onderwerp ‘Onze Toekomst’. Zijn wij in staat om zelf een permanente wereldvrede te creëren of zijn wij afhankelijk van de ‘Wederkomst van Jezus’?

1.0 Inleiding

Tekenen van deze tijd; de tweede komst van Jezus Christus.


Alle grote waarheden beginnen met godslastering!

afb. geloofsovertuig 1Veel mensen beseffen dat er iets bijzonders met onze planeet Aarde gaande is. We lezen en horen via de media over grote natuurrampen; grote aardbevingen, overstromingen, vulkaanuitbarstingen, branden, zware sneeuwval, orkanen en tornado's.
En wat je dan krijgt als reacties in de media is, dat álle oude voorspellingen opnieuw tegen het licht worden gehouden. Waar of niet waar! Zin of onzin!
Er zijn tal van voorspellingen gemaakt voor het jaar 2012 en al sinds het begin van de mensheid worden er jaartallen vastgelegd voor het einde van de wereld. Zo zijn er voorspellingen voor 2012 gedaan door de Maya's, de Hopi-indianen, Nostradamus, de I Tjing en zelfs door een weblog. Uit de meeste voorspellingen is niets concreet op te maken of het nu gaat om een daadwerkelijke doemscenario of dat het juist om een positieve gebeurtenis gaat.
Maar wel blijft één standvastig eeuwenoude gedachte – een voorspellingen voor de ene, een wetenschap voor de andere - het verhaal over de wederkomst of de tweede terugkeer van Jezus de ronde doen; het meest bijzondere en het meest intrigerend verhaal dat de mensen ooit gekend hebben en de mensheid al eeuwen bezighoudt.

Jezus komt vóór 2050 terug!’

Gemiddeld 41% van de Amerikanen gelooft dat Jezus binnen 40 jaar terugkomt. Hoe meer evangelisch en hoe lager opgeleid, hoe sterker die verwachting leeft. Onder evangelische en lager opgeleiden gelooft bijna 60% in een spoedige wederkomst. Onder hoger opgeleiden ligt dat percentage rond de 20% en onder katholieken en traditionele protestanten rond de 30%. Dat blijkt uit onderzoek van The Pew Forum dat in juni 2010 voor publicatie werd vrijgegeven.

2.0 Het Nieuwe Testament en de toekomst

De Bijbel, Gods Woord?’

Het blijkt onomstotelijk uit Gods Woord dat Jezus terug zal komen. Hier zijn Jezus’ eigen woorden: ‘Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen , en als dan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen’. [Mattheüs 16: 27]

afb. inspiratie 3Soms bekruipt me de gedachte dat ik krankzinnig geworden ben als ik nu durf te beweren dat niet alle geschreven woorden die in de Bijbel voorkomen Gods Woord zijn; dat de Bijbelse scenario’s over de ‘eindtijd’ niet gezaghebbend zijn; dat alles wat we lezen in de evangeliën ‘Dit geschiedde opdat vervuld werd het woord gesproken door de profeet …..’ berust op een persoonlijke interpretaties van de toen levende auteurs van het Nieuwe Testament.
Want realiseer je dat de meeste auteurs van het Nieuwe Testament Jezus nooit ontmoet of gezien hebben. Zij leefden vele jaren nadat Jezus de aarde had verlaten. Zij zouden Jezus van Nazaret bij wijze van spreken niet herkennen als ze hem op straat tegenkwamen.
De auteurs van het Nieuwe Testament waren gelovigen én historici. Ze namen de verhalen over die aan hen en hun vrienden waren overgeleverd door ouderen, totdat uiteindelijk een geschreven verslag werd opgesteld. En niet alles van deze auteurs werd in de definitieve versie van het Nieuwe testament opgenomen.

Er waren al kerken ontstaan rond de lessen van Christus en – zoals overal gebeurt waar mensen zich in groepen verzamelen rond een krachtig idee – er waren bepaalde individuen binnen deze kerken, of enclaves, die vaststelden welke delen van het verhaal van Jezus zouden worden verteld en ook hoe. Dit proces van selecteren en bewerken zette door tijdens het verzamelen, schrijven en publiceren van de evangeliën en de Bijbel. Zelfs enkele eeuwen nadat de oorspronkelijke geschriften waren vastgelegd, besliste een hoge raad van de Kerk nog eens welke doctrines en waarheden tot de officiële Bijbel van toe- behoorden. Zaken die als ongezond of voorbaring voor de massa werden beschouwd, werden weggelaten.

Sinds de tijd van de ´Verlichting’ hebben Bijbelwetenschappers veel historisch-kritisch onderzoek verricht naar de evangeliën. Bijbelexegeet professor P. Smidt van de faculteit Godgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Leuven concludeert in een overzichtsartikel [SKEPP] dat gedurende de laatste twee eeuwen de Nieuwtestamentische exegese (verklaring van het Heilig Schrift) een aantal inzichten heeft ontwikkeld:

 • alle evangeliën werden in het Grieks geschreven, tussen ca. 70 en ca. 100 na Chr.;
 • geen van de vier canonische evangelisten was een ooggetuige van de feiten;
 • de evangeliën bevatten een zekere hoeveelheid aan biografisch en historisch materiaal, maar kunnen niet beschouwd worden als verslaggeving, biografie of memoires;
 • evangeliën zijn boeken van geloofsverkondiging. Zij vormen een literair genre sui generis, een complexe mengeling van overgeleverde herinneringen, symbolische-religieuze interpretatie en literair-theologische constructie.

Volgens prof. Smidt kunnen deze gegevens vandaag bogen op een grote concensus onder de ‘auteurs van de hedendaagse queeste’.

2.1 Maar als Jezus terugkomt, hoe zal het dan zijn?

afb. levensbeschouwing 3In de evangeliën vinden we daar niet veel concreets over. Wel lezen we dat Jezus tegen zijn volgelingen zegt, dat ze moeten letten op ‘de tekenen der tijden’. Als men deze teken of signalen op de juiste wijze interpreteert, weet men dat het snel gaat gebeuren. Als tekenen worden genoemd: oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, ziekten, ongekend beangstigende natuurverschijnselen, afval van het geloof, vervolging van gelovigen, etc. etc. (Marc. 13, Matt 24, Luc. 21) Daarna komt de Heer teug op de wolken des hemels om zijn volgelingen te bevrijden en zijn rijk op aarde te stichten.

We vinden nog een andere model in het Nieuwe Testament, namelijk in het boek de Openbaringen van Johannes [1]. Dit boek is apocalyptisch [2], d.w.z. het lijkt een toekomst te beschrijven tot in details. Een toekomst die gekenmerkt wordt door de strijd van de satan tegen God, door rampen en verdrukkingen. Johannes wil – vermoedelijk – zo zijn lezers bemoedigen door aan te tonen dat God hen niet loslaat. Het boek sluit af met een visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die komen na veel strijd (onder meer na de slag met Harmageddon). Een concrete aanwijzing van wanneer dit zal gebeuren staat er niet in.Wel vinden we in Openbaring een gedachte die mensen blijft aanspreken: voordat deze nieuwe hemel en nieuwe aarde komen, komt er eerst een duizendjarig rijk. De tekenen der tijden op de komst van deze periode. Na deze periode wordt de satan nog eenmaal losgelaten en dat zal het definitieve einde zijn.


[1] Nieuwsbrief Toekomstvisie, ‘Het moreel verval van de wereld’- deel II
[2]
In de apocalyptiek worden op het eerste gezicht toekomstige gebeurtenissen beschreven. Het lijkt wel alsof de toekomst precies bekend is en het na te rekenen valt wanneer bepaalde gebeurtenissen zich zullen voordoen (Daniël 7-12, Ez. 38 en 39).

3.0 Profetie in de Bijbel

Komt de Here Jezus dan toch spoedig terug? Wat zegt het profetische woord uit de Bijbel over onze tijd?’

‘Geeft de Bijbel profetische scenario’s van gebeurtenissen en ontwikkelingen van die ‘eindtijd’ en van de terugkeer van de Here Jezus?’

openbaring 5Vele profeten zijn door de Heilige Geest boven hun tijd getild en hebben flitsen van eindtijdgebeurtenissen en eindtijdrampen gezien. Johannes kwam ‘in vervoering van de geest op de dag van de Here’ (Openbaring 1:10). Zijn geest werd ‘vervoerd’ naar de eindtijd. Daar ‘zag’ [2] hij veel dingen gebeuren. Vaak waren dat gebeurtenissen waarvan verschillend profeten ook al details hadden ‘gezien’.
Het boek Joël [1] bijvoorbeeld sprak over ‘bloed en vuur en rookzuilen’ (2:30). Het boek Micha [2] zal de volken ‘bevind uit hun burchten komen’ (7:17). Jesaja en Habakuk zagen ‘de aarde splijten’. Veel profeten zagen de dingen die op de ‘dag van de Here’ gaan gebeuren …. mogelijkerwijs! De apostel Johannes heeft in het boek Openbaringen alzo die eindtijdflitsen van de profeten samengevat.

Profetieën over de Here Jezus (Yeshua Messias) vinden we in bijna alle boeken van de zogenaamde Tenach (de Bijbel van het jodendom) terug. De leidraad voor de schrijvers van het Nieuwe Testament was: ‘Jezus is de Beloofde Messias’. In de zestien boeken van de profeten, de vijf boeken van Mozes (Pentateuch of Torah) , in de Psalmen en in de historische boeken zien we flitsen uit het leven van Jezus, over zijn sterven en opstanding en over het doel van zijn eerste komst terug. Vandaar dat we zoveel lezen in de evangeliën: ‘Dit geschiedde opdat vervuld werd het woord gesproken door de profeet….’ Vandaar, dat men wel 300 profetieën kan terugvinden die op zijn eerste komst slaan!

De gedachte die onder ontelbare mensen nu heerst, is wel dat ‘We leven nu in een Overgangstijd’.
‘Er is geen twijfel over mogelijk, we leven in één van de meest buitengewoon gigantische periodes van verandering die ooit in de evolutie van deze planeet en misschien wel het hele universum, heeft plaatsgevonden. Deze verandering is zo gigantisch dat ze bijna onbegrijpelijk is’. [Robert Müller, vice-Secretaries-General van de Verenigde Naties, jaar 1986].
Maar de gedachten die onder sterkgelovigen heerst, dat we leven – nu – in de tijd van het herstel van Israël’. Die ‘wij’ zijn allereerst de Joden en de stammen van Israël, en de gelovigen-uit de-volken die er ook bij horen. Alles wijst in die richting; de voortdurende terugkeer van het volk Israël naar het Beloofde Land; de tegenstand van de hele wereld, de voorbereiding van de herbouw van de Tempel, etc. zou wijzen op het ‘herstel van Israël’ na een overgangsperiode uit de periode van de antichrist, die de afsluiting is van wat wij als ‘eindtijd’ definiëren. Die overgangsperiode noemt de Here Jezus in zijn ‘Rede over de laatste dingen’ de tijd van ‘het begin van de weeën’ (Mattheüs 24:8).


[1] Het boek Joël is een van de boeken in de Hebreeuwse Bijbel. Zowel in het Oude Testament als de Tenach valt het onder kleine profeten.
[2] Het boek Micha is het 33e boek in de Hebreeuwse Bijbel en het zesde in de serie Kleine profeten. Het boek wordt toegeschreven aan de gelijknamige profeet Micha (759-698 v. Chr.).

4.0 Wederkomst van Jezus?

Het evangelie is het mooiste verhaal aller tijden. De vraag naar de historische betrouwbaarheid blijft leiden tot speculaties.

Met de wederkomst van Jezus wordt de belofte van Jezus bedoeld, dat hij na zijn verrijzenis zal terugkomen op de ‘Dag des Oordeels’. Binnen het Christendom en de Islam wordt het geloof hierin aangehangen. De wederkomst van Jezus – de enige, afzonderlijke Verlosser - binnen het christendom wordt gezien als de definitieve openbaring van God aan de mensheid, die begon met het leven, de dood en verrijzenis van Jezus.
Sommige christelijke groepen onderscheiden nog twee wederkomsten: de eerste is de ‘
Opname van de gemeente, waarbij Jezus terugkeert op aarde om de ware christenen op te halen naar de hemel en de tweede Wederkomst is het moment dat Jezus zichtbaar terugkeert op aarde.

Volgens andere christelijke groepen is er bij de opname van de gemeente echter géén sprake van een wederkomst van Jezus Christus: de gelovige christenen gaan de openbaring 7Here immers tegemoet in de lucht (1 Tessalonicenzen 4:15-17). Er zou dan ook maar sprake zijn van één wederkomst: de zichtbare wederkomst van Jezus Christus op de wolken (Openbaring van Johannes hoofdstuk 1, vers 7).
De wijze van wederkomst zal hetzelfde zijn als de manier waarop Jezus in de hemel werd opgenomen, wat staat in
Handelingen 1:11: "Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’"
Maar Jezus komt volgens de Bijbel pas terug als het
evangelie over de hele wereld is verspreid en iedereen dus de kans heeft gehad, zich te bekeren. Dat is één van de redenen, dat sommige christenen proberen te evangeliseren in landen (bijv. Afrikaanse landen) waar men nog vrij onbekend is met het levensverhaal van Jezus. In Mattheüs, hoofdstuk 24, vers 14 staat: [14] ‘Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. De Bijbel laat weten dat Jezus zou hebben gezegd dat eerst al die voortekenen moeten hebben plaatsgevonden voordat hij terugkeert: "Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren." (Matt. 24:34). Dit slaat op de laatste generatie
op aarde vóór de Wederkomst van Jezus Christus.
 
4.1 Wederkomst binnenkort?

De ‘Wederkomst’ heeft geleid tot de uitspraak van zendingstheoloog Steef van ’t Slot wanneer hij Afrikaanse christenen onderwijst en aanmoedigt. ‘Jezus komt voorlopig niet terug. Volgende week niet. En ook niet over vijf jaar. Jezus komt terug wanneer alle volken het Evangelie gehoord hebben (Mattheüs 24:14).Er zijn wereldwijd nog ongeveer 6.900 bevolkingsgroepen die Christus’ boodschap nog niet kennen’.

openbaring 2Ook de RK kerk stelt, dat Jezus niet meer terugkomt! Kardinaal Giorgio Slavadore heeft
aangekondigd dat het Vaticaan na 1981 jaar officieel stopt met het verwachten van de beloofde terugkeer van Jezus Christus.
Reden: het duurt allemaal veel te lang. Salvadore suggereerde zelfs dat Jezus een glaasje teveel op had toen Hij zijn discipelen beloofde dat Hij zou terugkeren om hen mee te nemen naar de hemel. ‘... Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben’,’ beloofde Jezus zijn discipelen volgens Johannes 14:2-3.

Die belofte heeft Jezus duidelijk gebroken, vindt de kardinaal. ‘De macht hebben om water in wijn te veranderen had zijn voor- en nadelen. Als we dronken zijn maken we allemaal beloftes. Jezus was niet anders.’ De kerk gaat zich voortaan richten op het herstellen van zijn beschadigde reputatie, maar blijft optimistisch over de wederkomst van de Verlosser.
[xandernieuws.punt.nl]
 
5.0 Wat denken en zeggen gelovigen?

Wederkomst van Jezus (?)’

openbaring 1De wederkomst van Jezus – de enige Verlosser - binnen het christendom wordt gezien als de definitieve openbaring van God aan de mensheid, die begon met het leven, de dood en verrijzenis van Jezus.
In de
Rooms-katholieke Kerk, Lutherse Kerk en Hervormde en Gereformeerde Kerken overheerst de opvatting dat de wederkomst het Koninkrijk van God vestigt en niet een Aards koninkrijk. De wederkomst hangt samen met het zichtbaar worden van een Hemels koninkrijk.
Volgens
chiliastische opvattingen [1] in het christendom komt Jezus aan het eind van de geschiedenis terug op aarde om zijn tegenstanders te vernietigen, alle macht van de menselijke 'koninkrijken' en vorstelijke machten over te nemen en het Duizendjarig rijk te stichten. Onder meer Zevendedagsadventistenen Pinkster- en Volle Evangeliebewegingen hangen deze opvatting aan.

De Joodse Masjiach is de echte Verlosser van het Joodse volk. De Messias waarop de Joden wachten is een echte Verlosser, zowel fysiek als geestelijk. Hij zal het Joodse volk bevrijden van de onderdrukking en zal de daders straffen, wat volgens deze gedachte zal betekenen dat vele christenen die Joden hebben vervolgd en gehaat, gestraft zullen worden. Vanuit de Joodse optiek bezien blijven zij christenen vreemde gelovigen vinden. ’Ze geloven in een Messias die hen niet eens fysiek heeft bevrijd, laat staan geestelijk! De christenen leven er maar op los; zondigen en leven de Tora niet na’.
De joden erkennen Jezus niet als de ware Messias en wel om de reden dat Jezus niet de Bijbelse profetieën vervulde en Jezus niet de vereiste ’kenmerken of kwaliteiten’ van de verwachte Messias had!

In het Nieuwe Testament werd de wederkomst tijdens het leven van de schrijvers wel degelijk verwacht, zo blijkt uit de Bijbelteksten. De terugkomst of wederkomst van Jezus Christus wordt in het Nieuwe Testament ongeveer 319 keer genoemd en in het Oude Testament wordt 1527 keer over de Wederkomst gesproken.
Bijbelteksten die door velen heden ten dage worden aangehaald om aan te tonen, dat Jezus’ terugkeer op aarde wel degelijk zal plaatsvinden! Het blijkt onomstotelijk uit Gods Woord (de Bijbel) dat Jezus terug zal komen, zo vinden vele gelovigen !

De Openbaringen van Johannes[19:11-12] verkondigt het volgende over de Wederkomst: "Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hijzelf."[Mattheüs 16:27] "Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheidopenbaring 14 Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden". 

[Lucas 21: 7-8] "En zij vroegen Hem en zeiden: ‘Meester, wanneer zal dit dan gescheiden? En wat is het teken, dat deze dingen zullen gebeuren? Hij zeide: Ziet toe, dat gij u niet laat verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ‘Ik ben het, en: De tijd is nabij. Gaat hen niet achterna’.

[Jesaja 24:20]De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk; de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op’.

[Joël 2:30-31] "En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren (Hebreeuws, 'palmbomen'). De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en vreselijke dag des HEEREN komt".

5.1 Hoe denken wij over de Wederkomst van Jezus?

Paus [2]: Terugkeer van Jezus niet nabij en niet letterlijk!
 
'Terugkeer van Jezus, en daarmee het einde van het Vaticaan, volgens de Paus nog láng niet in zicht’.

Paus Benedictus XVIheeft het 'alarmisme' onder veel christenen dat het einde van de wereld nabij is en Jezus binnenkort zal terugkeren, verworpen! Tijdens een ceremoniële bijeenkomst in het kader van Kerstmis verzekerde hij de aanwezigen dat dit niet de laatste dagen zijn, en dat de terugkomst van Jezus eerder 'geestelijk' dan letterlijk moet worden opgevat. Volgens de Paus begrepen de eerste gelovigen door de leiding van de heilige Geest dat deze 'nabijheid' van God niet een kwestie van tijd en ruimte is, maar van liefde. 'Liefde is nabij!'
Hij zei, dat de terugkomst van Jezus op deze manier moet worden opgevat: 'als een herinnering aan de fundamentele waarheid van ons geloof, als Christelijke vreugde die we ervaren als we de nabijheid van God in het gezicht van de pasgeboren Jezus zien, die ons uit liefde tot Hem heeft getrokken.'
 
openbaring 26Ds. Orlando Bottenbleyis voorganger in de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten. In 2005 hield hij een serie preken over de tekenen van Jezus’ wederkomst.
Citaat: ‘Om met de deur in huis te vallen: ik verwacht dat ik – als ik gezond blijf – de wederkomst van Jezus Christus zal meemaken. Ik ben nu 59 jaar. Een klein rekensommetje leert dat ik de wederkomst van Jezus binnen pakweg 25 jaar verwacht. Als mensen zo’n uitspraak horen, reageren ze meestal geschrokken en afkeurend. Sektes doen dit soort voorspellingen. Let wel: ik noem geen dag of uur, maar wel een afzienbare periode. En dat niet op grond van ingewikkelde berekeningen, maar gewoon lettend op de tekenen van de tijd, zoals de Bijbel ons leert om te doen’.

Prof. dr. Jan Hoek,hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (PKN) in Kampen, schreef en sprak al eerder over toekomstverwachting. Van zijn hand verscheen onder meer ‘Hoop op God – eschatologische verwachting’ .

Citaat:Komt Jezus spoedig terug? Met deze belangrijke vraag die mij werd voorgelegd, zal ik direct beginnen. Mijn antwoord is: zeker, dat heeft Hij toch zelf beloofd? Wij mogen en willen niet twijfelen aan de waarheid van Zijn woord dat Hij aan Zijn bruid heeft gegeven. Wanneer ik dit zo schrijf, besef ik tegelijkertijd dat wat God ‘spoedig’ noemt voor menselijke beleving heel lang kan duren. De Bijbel geeft ons geen tijdschema van toekomstige gebeurtenissen, geen voorspellingen, maar wél verkondiging. Dat moet ons voorzichtig maken, ja zelfs zeer terughoudend als het over tijdsberekeningen gaat. Maar al te vaak zijn goed bedoelende gelovigen daarmee de fout ingegaan’.


[1] Chiliasme = de leer van een duizendjarig Godsrijk op Aarde.
[2] De Pausdraagt de titel Plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde, de opvolger van sint Petrus, de bisschop van Rome, het hoofd van de Rooms-katholieke Kerk en is het staatshoofd van Vaticaanstad
.

6.0 Wat zeggen de sterren?

Terugkeer Jezus in 2047”

Volgens Robert Scott Wadsworth staat in de sterren geschreven, dat de terugkeer van Jezus naar de Aarde zal plaatsvinden in of rond het jaar 2047. openbaring 25
Robert Scott Wadsworth houdt zich sinds 1996 bezig met Bijbelse profetieën en met astronomie. Hij is ervan overtuigd, dat allerlei bijzondere gebeurtenissen zijn of worden aangekondigd via bijzondere constellaties in sterren en planeten. Daarnaast gelooft hij in een terugkerende cyclus. Door aldus de geschiedenis van sterren en planeten te bestuderen, kan worden gevonden wat de toekomst ons zal brengen.

7.0 Dogma’s

Het gelofteoffer, het Verzoeningsoffer Jezus?’
’Gods eniggeboren zoon en Gods Gelijke’.
(?)

Dogma, dat zijn toch die eeuwige waarheden van vroeger?

openbaring 22Het is onmogelijk om zinvol en waardig te kunnen spreken over de ware toedracht van de Wederkomst van Jezus als we niet de christelijke, traditionele geloofsleer – met o.a. de tweenaturenleer, de goddelijke drie-eenheidsleer, de predestinatieleer, de verzoeningsleer en de wederopstanding van Jezus – openlijk ter discussie durven te stellen ofwel openlijk ter sprake te durven brengen! ‘Om te leven zoals Hij moet je alles in de ogen durven kijken. En …. daar is veel moed voor nodig’.
Oprah Winfrey schrijft in Happinez [dec. 2008]; ‘Ik ben een vrijdenkende christen, die gelooft in haar eigen weg. Ik geloof niet dat het christendom de enige weg naar God is. Zelf niet dat Jezus speciaal op aarde is gekomen om het christendom te vestigen. We zijn met zes miljard mensen op deze planeet. Natuurlijk zijn er veel meer wegen’.
Oprah zegt: ‘Jezus was hier om ons het christus-bewustzijn te tonen. Om ons de weg naar het hart voor te leven. Ga bij jezelf naar binnen en vind dat christus-bewustzijn bij jezelf!’

De twee-naturenleer of het dyofysitisme gaat over de verhouding van het goddelijke en menselijke in de persoon van Jezus Christus of God de Zoon. De leer houdt in, dat Jezus zowel volledig goddelijk als volledig menselijk is en dat deze beide naturen ongescheiden en onvermengd zijn. De tweenaturenleer werd vastgelegd op het Concilie van Chalcedon (jaar 451).
De vraag naar de natuur van Christus ontstond, nadat op het Eerste Concilie van Nicea was vastgelegd dat Jezus gelijk in wezen ("homo-ousios") was aan God de Vader. Dit riep de vraag op hoe het goddelijke en het menselijke in zijn persoon samengekomen waren.

Sinds de eerste concilies in Nicea (325) en Constatinopel, waarin de definitieve kerkleer bondig werd samengevat in dogma’s,is er al een hevige strijd gaande over de openbaring 30authenticiteit van de goddelijkheidsleer van Jezus. Jezus is niet ‘homoi-ousios’ (mens gelijkend op God), maar homo-ousios’ (Gods gelijke). In het Grieks slechts één letter verschil.
Dit letterkundig probleem werd ‘opgelost’ door Augustinus van Hippo (354-430) met het leerstuk van de heilige drie-eenheid. Het leerstuk zegt: ‘Jezus, God en de Heilige Geest zijn in wezen Eén’! Maar door eeuwenlange starheid in weigeren van herformulering – velen hadden moeite met deze klassieke opvatting dat God onstoffelijk en onzichtbaar is; het riekt naar meer-godendom – veroorzaakte de oude dogma’s juist de neiging om nieuwe vragen en nieuwe dogma’s te creëren.

Om de 100% goddelijkheid van Jezus te ‘bewijzen’, kwam de rooms-katholieke kerk in 1854 (!) met het dogma van Maria’s onbevlekte ontvangenis. Maar volgens de predestinatieleer van Augustinus – dat elk mens als zondaar geboren wordt – was volgens de kerkleer Maria dus dat ook. Ook zij was dus belast met de erfzonde. Dus kon haar zoon Jezus hooguit 50% goddelijk zijn. Vanaf de vroegste tijden heeft dit probleem de (rooms-katholieke ) kerk beziggehouden. Het dogma van de onbevlekte ontvangenis van Maria was en is een centraal kerkelijk thema geworden én gebleven.

7.1 Waarom was dit nieuwe dogma dan nodig?

voorspelling 13Om te ‘bewijzen’ dat Maria eigenlijk óók al goddelijk was. Waarom was dat nodig? Omdat anders dan ongeloofwaardig was dat Jezus 100% goddelijk is. Waarom moest Jezus dan 100% goddelijk zijn? Omdat de Kerk leerde én nog steeds leert, dat de mens niet op eigen kracht nader tot God kan komen; met God kan worden ‘verzoend of verlost’ kan worden. En dat kan alleen maar door bemiddeling van iemand die ‘waarachtig God’ is. Jezus mocht en kon volgens deze leer dus niets ‘menselijks’ hebben. Vandaar die kronkelende hersenspinsels in de kerkleer [1].
De christelijke kerken leren, dat het ‘kunnen ervaren van God’ alléén te danken is aan Jezus. Sterker nog, de kerkleer gaat ervan uit dat mensen zónder Jezus in zonde gedrenkte, hulpeloze wezens zijn die géén verbinding met God kunnen krijgen.En dat zullen blijven, totdat hun zonden vergeven zijn! De katholieke kerk zegt, in verhullende taal dat zij ‘via-via- Jezus’ de bevoegdheid hebben gekregen om de zonden weg te wassen en wel met behulp van bepaalde rituelen. Heel vroeger was dat de ‘aflaathandel’; nu een ‘kleine’ boetedoening.

Besef wel dat dogma’s [2] menselijke bedenksels zijn. Het geschreven verhaal van Maria’s maagdelijkheid en Jezus’ goddelijkheid zijn niet gebaseerd op wat Jezus zelf heeft gezegd, zo lezen we in het Thomas Evangelie. Jezus heeft zelf nooit beweerd dat zijn moeder en oma maagd waren. Hij zei ook niet, dat hij zijn leven zou opofferen om ons eens en voor altijd van de zonde te verlossen. Jezus’ boodschap stemt niet overeen met ‘het trommelgeroffel van het kerkelijke geloofspropaganda die zijn superioriteit wil bewijzen’. Het is geen opgedirkte evangelie; het Thomas Evangelie en vele andere apocriefe evangeliën is een evangelie zonder lijdensverhaal, zonder kruisiging en zelfs zonder opstandig van Jezus.
Anders gezegd: het Thomas-Evangelie met 114 uitspraken van Jezus is een evangelie pur sang. Jezus komt met een onorthodoxe visie over God, en waarin hij vertelt over de weg – het levenspad - die je kan gaan om God te kunnen ervaren.


[1] De formulering van het traditionele kerkelijk geloof:
Daarom zond God zijn zoon Jezus om Gods vergiffenis voor de zonden van de mens tebrengen. Door zich met Zijn dood op te offeren voor de mensheid, bracht Jezus de verzoening met God tot stand. Om dit offer van verzoening, of verlossing, tekunnen aanvaarden, moesten de mensen Jezus als Heer en Verlosser accepteren. Zij doen dat door de doop, een rituele reiniging, waardoor bekeerlingen hun zonden uit het verleden symbolisch wegpoetsen om te kunnen leven volgens de ethiek die Jezus onderricht heeft’.
[2] Dogma; bindende uitspraken van hetkerkelijke gezag over specifieke geloofskwesties en credo’s (geloofsbelijdenissen).

8.0 Jezus, het beloofde Verzoeningsoffer?

De belofte van God?’
‘Zonde?


voorspelling 18De zonde is sterk verweven met de religieuze betekenis van schuld; het begaan van een misstap! Want volgens het christelijke geloof leeft ieder mens (!), sinds de zondeval, van ‘nature’ in zonde. De mens wordt vanwege de zondeval beschouwd als een wezen met een zondige natuur en heeft daardoor een zekere hang naar het plegen van zonden. ‘Je kunt het niet laten; het zit diep in je’.
De zonde én de zondige staat van de mens heeft volgens de christelijke, (traditionele) geloofsleer een scheiding tussen God en de mensheid teweeg gebracht! Uiteindelijke leidt de zonde daarom naar een zekere, ongewisse dood. Zouden we letterlijk de inhoudelijke betekenis volgen van datgene wat de Bijbel verkondigt, dan is de dood de ‘straf van God’ die de mens verdient voor haar zonden!
Maar als ‘verzoenend’ gebaar richting de mensheid wordt ons geleerd, dat: ‘de vergeving van zonden kan alleen plaatsvinden door Gods Zoon, door Jezus Christus te aanvaarden als Enige Redder en Verlosser’. Diep gelovige christenen geloven 110 procent in het ‘zondeoffer’ of het ‘verzoeningsoffer-Jezus’.

 • Is Jezus gestorven tot verzoening van onze zonden? Was Jezus het gelofte-offer?

Niet als we Jezus zelf mogen geloven. Uit zijn gelijkenissen van ‘de verloren zoon’ [Luc 15:11-32], ‘de verloren schapen’ en ‘de verdwenen penning’ [Luc. 15: 1-10] blijkt heel duidelijk dat God zo liefdevol, zo vergevingsgezind, zo onbevooroordeeld is, dat Hij géén eisen en géén voorwaarden aan ons stelt. Dat er géén ‘bloed- of zondeoffers’ nodig zijn om Hem gunstig te stemmen. Welnee, zegt Jezus, zo is de Vader niet. ‘Hij houdt je niet tegen als je je van hem afwendt. Maar als je vroeg of laat besluit om toch naar hem terug te keren om ‘thuis’ te komen, zal je met open armen worden ontvangen. God accepteert iedereen, hoe ‘fout’ hij of zij in het verleden ook heeft geleefd’.

Maar de ware boodschap van Jezus is helaas in een onontwarbare kluwen van dogma’s en theorieën verloren gegaan. Die dogma’s en theorieën hebben barrières openbaring 16opgeworpen die verhinderen dat mensen geen zicht krijgen op de ware kern van Jezus’ boodschap. De godsdienstijveraars willen ons doen geloven, dat wij ‘minderwaardige schepselen’ zijn én behoeftes hebben. Hierdoor blijven ontelbare gelovigen ronddartelen (Het halleluja-effect) met ontelbare misvattingen over God en het leven.
De kern van de leringen van Jezus is: ‘Ken uzelf!’. Als je de christus in je eigen hart tot opstanding kunt brengen, vloeit daaruit voort dat je bewust kunt gaan houden van jezelf. En dat biedt weer de mogelijkheid te houden van die ander. De kern is, zegt Jezus, dat ieder mens in zichzelf ‘God’ kan ervaren als een – altijd aanwezige ziel – Bron die je inspireert tot het volgen van een bepaalde weg. Je mag zelf kiezen. Je kunt doof zijn voor die inspiratiebron of je kunt ernaar luisteren. Als je de bron volgt, word je geroepen om een vrijer en liefdevoller leven te gaan leiden zónder de beperkende geloofsregels blind te volgen. Een leven waarin je uiting geeft aan je eigen specifieke gaven en kwaliteiten, je eigen diepste innerlijkweten; het Al-weten.

Wij geloven niet meer in een uiterlijke verlosser. We vinden dat we zelf met onze zonden moeten afrekenen!

9.0 Hoe en wie was Jezus?

Jezus, fictie of feit?’

Djezus afbeeldinge kijk van de mensheid op Jezus is hoofdzakelijk bepaald door de canonieke evangeliën van het Nieuwe Testament. Ze worden toegeschreven aan twee apostelen, Mattheüs en Johannes, en aan twee reisgenoten van de apostel Paulus, Marcus en Lucas. Dit viertal verkondigde het evangelie; het goede nieuws!
Maar de evangeliën zijn niet geschreven door de mannen naar wie ze zijn vernoemd. Het waren aanvankelijk anonieme teksten die geleidelijk hun vorm hebben gekregen, na de dood van Jezus. Ze bieden geen ooggetuigenverslagen van zijn leven. Het zijn getuigenissen van het geloof in God die mens is geworden, met als doel het verkondingen van een blijde boodschap.

Buiten de Bijbel komt Jezus nauwelijks voor in geschreven teksten. Flavius Josephus spreekt in de eerste eeuw over Jezus als de broer van Jacobus. Maar de betrouwbaarheid van het Testimonium Flavianum is controversieel. Volgens sommigen is de gehele tekst later toegevoegd. Volgens anderen zijn enkel de delen die hierboven tussen haken staan duidelijk later toegevoegd, terwijl de overige tekst een indruk geeft van de tekst van Josephus.
Philo van Alexandrië (ca. 20 v.Chr tot ca. 40 n.Chr.) noemt Jezus niet. Ook in de apocriefen van het Oude Testament en de rollen van de Dode Zee, die (grotendeels) vóór Jezus' geboorte zijn geschreven, vindt men geen sporen van Jezus. Wel zijn deze bronnen van zeer groot belang voor de historische en religieuze matrix waarbinnen Jezus geleefd moet hebben.
Plinius de Jongere schreef in 112 na Chr. een brief aan keizer Trajanus waarin hij de christenen beschrijft en Christus noemt.

9.1 Het bestaan van Jezus

Jezus, het beloofde Verzoeningsoffer?’

Over het bestaan van de historische mens Jezus bestaat onder vrijwel alle deskundigen geen serieuze twijfel meer. Dus geen twijfels meer over het bestaan van Jezus.afb. engelen 16 Toch dienen we aandacht te besteden aan het Bijbelsverband tussen de Wederkomst van Jezus, de twee-naturenleer [1] van Jezus Christus en de gedachte c.q. de overtuiging dat Jezus het beloofde Verzoeningsoffer of de Verlosser [2] is van God de Vader. Deze essentiële zaken die vermeld staan in de Bijbel kunnen we in dit artikel over de Wederkomst van Jezus niet scheiden of over het hoofd zien ……… of zomaar van tafel vegen. Neen, het verdient onze serieuze aandacht om tot een breder beeld te komen hoe Jezus werkelijk was en of de Wederkomst van Jezus een fictie of een feit genoemd kan worden!


[1] De twee-naturenleer gaat over de verhouding van het goddelijke en menselijk in de Persoon van Jezus Christus of God de Zoon. Deze kwestie hangt nauw samen met de leer van de goddelijke drie-eenheid. De discussie ging over hoe men de verhouding van de Zoon tot de Vader moest omschrijven. De twee-naturenleer houdt in dat de Zoon zowel mens als God is en dat kwam het beste tot uiting in een Griekse term homoousios; hetzelfde wezen. Het is dan ook vanwege dit gegeven dat deze term het heeft gehaald op het Concilie van Chalcedon (451) waar de leer van de drie-eenheid en de twee-naturenleer definitief werd vastgesteld.
[2] De formulering van het traditionele kerkelijk geloof: Daarom zond God zijn zoon Jezus om Gods vergiffenis voor de zonden van de mens te brengen. Door zich met Zijn dood op te offeren voor de mensheid, bracht Jezus de verzoening met God tot stand. Om dit offer van verzoening, of verlossing, te kunnen aanvaarden, moesten de mensen Jezus als Heer en Verlosser accepteren. Zij doen dat door de doop, een rituele reiniging, waardoor bekeerlingen hun zonden uit het verleden symbolisch wegpoetsen om te kunnen leven volgens de ethiek die Jezus onderricht heeft’.[Nieuwsbrief Geloof – deel I, 15 nov. 2011]

9.2 Jezus’ jeugd

´Anekdotes´

De Bijbel vertelt niks over Jezus’ jeugd. Gelukkig zijn er andere oude bronnen. Die onthullen dat Jezus een driftig en brutaal ettertje was.
Het enige verhaal over de jeugd van Jezus is te vinden in het Evangelie van Lucas. Toen Jezus twaalf jaar oud was, zou hij in de tempel in Jeruzalem gediscussieerd hebben met de daar aanwezige leraren. ‘Allen die hem hoorden, stonden versteld van zijn inzichten en zijn antwoorden’, aldus Lucas.
Verhalen over de jeugd van Jezus waren in de eeuwen na zijn dood erg populair. Dat de geschriften waarin deze zijn vermeld niet in het Nieuwe Testament zijn opgenomen, was een betreurenswaardig besluit van een aantal knorrige kerkvaders. Hadden ze dat maar gedaan, dan was Jezus er zoveel interessanter op geworden.

afb. engelen 23Gelukkig zijn niet alle geschriften verloren gegaan. En zo weten we dat de kleine Jezus echt een babbelkous was. En een echte dwingeland, en dat al vanaf zijn geboorte. Toen Maria, met Jezus nog aan de borst, op een dag onder een pijnboom wilde rusten, zo vertelt het Evangelie van pseudo-Mattheüs, begon de kleine spruit tegen de boom te praten. Toen zei het kind Jezus, dat glimlachend rustte aan zijn moeders borst, tegen de palm: ‘Buig voorover, boom, en verkwik mijn moeder met je vruchten’. En ogenblikkelijk op zijn bevel, boog de palm zijn kroon tot de voeten van Maria’, en ze plukten er vruchten van tot ze allemaal verkwikt waren’. En omdat zijn moeder ook nog dorst had, zei Jezus tegen de boom: ‘Open onder je wortels een waterstroom die verborgen in de grond is, en laat daar water uit stromen om ons te bevredigen’.

Eenmaal in de korte broek ging Jezus gewoon door met het verrichten van wonderen. Zo boetseerde hij als kleine jongen een keertje uit klei twaalf mussen. Of ze ergens op leken, vertelt het verhaal (uit de jeugdvertellingen van Thomas) ons niet, maar toen enkele joden begonnen te zeuren dat je op de sabbat niet mocht kleien, had de kleine Jezus geen zin om ze plat te slaan: ‘Jezus klapte in zijn handen en riep tegen de mussen: ‘Verdwijn, vlieg weg! En vergeet mij niet, nu jullie leven! ’De mussen sloegen hun vleugels uit en vlogen met luid getjilp weg’. [Dagblad de Pers, dec. 2010]

9.3 Hoogontwikkeld wezen, Jezus

De Jezus Revival’

Jezus was een hoogontwikkeld wezen. Oftewel, Jezus herinnerde zich meer; veel meer. Oftewel, hij her-innerde (opnieuw) ons er bijvoorbeeld aan dat wij veel meer zijn dan wij oorspronkelijk vermoeden of weten. Niet een zielloos mechanisme – een bio-fysisch-chemisch proces -, maar een mens met ongekende mogelijkheden en een goddelijke gave. Hij wist |wie-wij-werkelijk-zijn|. Hij wist dat, en verkondigde dat!
Het proces van zich herinneren (her-enigen met God, of weer één met het AL zijn, met het Collectief-Bewustzijn één worden) wordt door ons evolutie – ontwikkeling - genoemd.
jezus geboorte 7Als een ziel terugkeert naar een menselijk leven, dan is dat altijd een poging om méér ervaringen op te doen én zich aldus verder te evolueren! Wij zijn dus allemaal evoluerende wezens en Jezus wist dat en dáárom wees hij niemand af. Zelfs zijn grootste vijanden niet, omdat Jezus wist dat ook zij bezigen waren het Pad Huiswaarts te vinden.
Sommigen van ons zijn reeds hoogontwikkeld, anderen zijn zich nog aan het ontwikkelen. Zij herinneren zich in mindere mate hun goddelijke afkomst!
Daarom worden er in mensen veel niveaus van evolutie getoond en waargenomen!

Jezus wist |Wie-hij-werkelijk-was|. Jezus was op de hoogte van de grote verschillen in spirituele ontwikkeling van de mens. Hij wist dat! Jezus was ook een kind – een zoon - van God, zoals wij dat allemaal zijn; zonen of dochters van God. MaarJezus wist ook, dat jij hier bent om een individueel plan voor je eigen ‘verlossing’ uit te werken. Hij wist, dat het hele levensproces er juist om gaat om je Zelf te ontdekken, en je Zelf te scheppen zoals wij van oorsprong – vanuit de Oerbron gekomen – zijn. Jezus wist dat gewoon en maakte dát bekend. Meer niet!

Jezus wist, dat het leven voort komt uit onze zuivere bedoelingen. Onze ware bedoeling komt tot uiting in onze daden, en onze daden worden bepaald door onze ware bedoeling. Net als met alles in het leven is het een cirkel. Hoogontwikkeldemensen zien die cirkel, en zien die cirkel in ´alles´ terug; mensen helaas minder of helemaal niet.

9.3.1 Jezus, het hoogste voorbeeld

afb. engelen 12Jezus’ grote gave was, dat hij iedereen zag als wie ze waarlijk zijn. Hij weigerde de uiterlijke verschijning te accepteren; Hij weigerde te geloven wat anderen over zichzelf geloofden. Hij had altijd een hogere gedachte en nodigde ook altijd anderen uit tot hetzelfde. Maar hij respecteerde ook altijd waar anderen verkozen te zijn. Hij verlangde niet dat zij zijn hogere idee accepteerden, bood het hooguit aan als een uitnodiging. Hij handelde ook met medeleven – en als anderen ervoor kozen zich te beschouwen als wezens die bijstand nodig hadden, verwierp hij hen niet om hun verkeerde inschatting, maar stond toe dat zij van hun realiteit hielden – en stond allen liefdevol bij in de uitwerking van hun keuzes! Want Jezus wist dat voor sommigen het snelste Pad naar |Wie-zij-zijn| liep door |Wie-zij-niet-zijn|. Hij noemde dit geen onvolmaakte Pad, veroordeelde het niet. Hij zag dit eerder ook als ‘Perfect’ en ondersteunde zo iedereen gewoon in dat te zijn wat zij wilden zijn!

Niemand is hoger geweest dan Jezus de Christus, maar er zijn wel anderen geweest die net zo hoog waren. Christus is daarom het hoogste voorbeeld.Hij is alleen niet het enige voorbeeld dat de hoogste staat bereikt heeft. Christus is de mens-geworden-God! Hij is alleen niet de enige door God geschapen mens. Ieder mens is ‘mens-geworden-God’. Ieder mens is uiteindelijk een god-in-wording!
Jezus gaf ons daarom vele voorbeelden of parabels. Mohammed deed dat ook. Meesters geven altijd voldoende voorbeelden, opdat wij het voorbeeld naar eigen vermogen kunnen interpreteren en bevatten. Ze moedigen anderen aan hun voorbeeld te volgen, om te leven zoals zij hebben geleefd, om te zijn zoals zij zijn geweest. Ie
dere islamiet probeert het leven van Mohammed te evenaren. Iedere christen probeert het leven van Christus te evenaren. Iedere boeddhist probeert het leven van Siddharta Gautama te evenaren.

9.4 Jezus’ missie

Jezus was een hoogontwikkeld wezen en hij kwam bij ons met een doel; hij had een missie!
Zijn missie was – ons redden van het niet-weten en het nooit-ervaren van |Wie-wij-echt-zijn| door ons eenvoudigweg te laten zien wat wij óók kunnen worden. afb. engelen 50Sterker nog, wat wij zijn als wij dát maar zouden willen accepteren; een goddelijk schepsel, dat een fysiek lichaam nodig heeft om te kunnen evolueren. Je bent niets anders dan een god-in-wording! Jezus was dan ook het hoogst denkbare voorbeeld voor ons!

Jezus probeerde ons door middel van voorbeelden dát te onderwijzen. Daarom zei hij: ‘Ik ben de weg en het leven. Volg mij’. Hij bedoelde niet ‘volg mij’ in de betekenis dat wij allemaal zijn ‘volgelingen’ zouden moeten worden, maar in de betekenis dat wij allemaal zijn voorbeeld zouden volgen en één zouden worden met God. Want Jezus zei ook: ‘Ik en de Vader zijn één, en jullie zijn mijn broeders’. Hij had het niet duidelijker kunnen zeggen. En dit kwam nog duidelijker naar voren, toen Jezus zei: Zonder de Vader ben ik niets’. Want Jezus wist terdege, dat wij allemaal uit dezelfde energie (hetzelfde ‘hout’) zijn samengesteld, op verschillende manieren in elkaar zijn ‘gedrukt’ om verschillende vormen en verschillende materialen te scheppen. Maar de bouwstenen van het leven zijn hetzelfde! ‘Wij zijn dus allemaal hetzelfde spul’. Niemand is dus anders of beter, dan die ander! Of je nu christen, jood, hindoe, moslim of ongelovige bent, wij zijn allemaal van hetzelfde spul…………… gemaakt!

Jezus kende de natuurkundige- en de kosmische wetten en handelde ernaar. Hij kende de verbondenheid tussen ons allen, tussen God en ons allen. Want Jezus realiseerde zich terdege dat jij niet anders bent dan een micro-proces in het macro-gebeuren; dat jij niets anders bent dan je medemens, ongeacht kleur of geslacht die ook zijn of haar (levens)pad probeert te vinden; dat jij – als energiewezen – deel uit maakt van de mensheid maar ook van het universum, de Ziel van God, ………… de Levensenergie die alles in beweging brengt.
Jezus zei daarom dan ook: ‘Zonder de Vader ben ik niets’, maar ook ‘Ik en de Vader zijn Eén’. De Vader van Alles is zuiver Gedachte. En Gedachte is Energie; de bindende Kracht die wij Levensenergie noemen. God is die Levensenergie. God is het Leven en het Leven is God. God is overal aanwezig; God is vertegenwoordigd in alles; niet alleen in je ziel (het innerlijke zelf of het hogere zelf), maar ook in een luchtmolecuul of in ieder ander wezen. Dit is wat wij de absolute Liefde noemen; God is Alles. En Jezus wist dit alles!

bloem4aDe kernboodschap van Jezus kan dan ook in één zin worden uitgelegd: Aanvaarding van |Wie| en |Wat-je-bent| op dit moment; en wees daar een demonstratie – een voorbeeld - van! Dit is wat Jezus deed. Jezus aanvaardde wie hij werkelijk was; een kind van God. En dit is de levenswandel van iedere meester die op deze planeet is verschenen. Dit is het pad. Het is het pad van Boeddha, en de weg van Krisjna.
Iedere meester had insgelijks dezelfde boodschap: ‘Wat ik ben, ben jij. Wat ik kan doen, kun jij doen. Deze dingen, en meer, zul jij ook doen”.
Maar wij hebben niet geluisterd. Wij hebben voor het veel moeilijker pad gekozen van iemand die denkt dat hij een zondaar is, die zich inbeeldt de duivel te zijn.

10.0 Een verzoek inwilligen in Jezusnaam

Neale Donald Walsch stelt de vraag: ‘Velen geloven dat U hun verzoek zult inwilligen als zij het in Jezus naam vragen’. [Boek ‘Een nieuw gesprek met God’]

bloem9aGod antwoord: ‘Velen geloven dat inderdaad. Zij geloven dat ze geen kracht hebben, maar zij hebben de kracht van Jezus gezien (of geloven anderen die dat hebben gezien) en vragen daarom in zijn naam. Ook al heeft hij gezegd: ‘Waarom bent u zo verbaasd? ’Deze dingen , en meer, zult u ook doen’. Maar de mensen konden het niet geloven. Velen geloven het nog altijd niet.
Jullie beelden in je in dat je onwaardig bent. Daarom vraag je in Jezusnaam. Of namens de Gezegende Maagd Maria. Of via de ‘patroonheilige’ van zus of zo. Of namens de Zonnegod. Of in de naam van de geest van het Oosten. Jullie zullen elke naam gebruiken, willekeurig wat, behalve je eigen naam!
Maar ik zeg je dit: ‘Vraag en je zult ontvangen. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan.’

Neale’s reactie:Ik zoek en klop al vijfendertig jaar’.

Antwoord van God: ‘Je denkt nog steeds dat je leven gaat om autoreparaties en telefoonrekeningen en wat je uit relaties kunt halen, dat het draait om de drama’s die jij hebt geschapen in plaats van om de schepper van die drama’s. Jij moet nog leren waarom je jouw drama’s blijft scheppen,. Je bent nog te zeer bezig met je rol erin bloem10auit te spelen.
Je zegt dat je de betekenis van het leven verstaat, maar je leeft niet naar die verstandhouding. Je zegt adt je de weg naar gemeenzaamheid met God weet, maar je volgt die weg niet. Je stelt dat je je op het pad bevindt, maar je loopt het niet af. En dan kom je naar Mij toe en zegt dat je al vijfendertig jaar zoekende en kloppende bent. Het wordt tijd dat je niet langer in Mij teleurgesteld wordt en jezelf begint te zien zoals je werkelijk bent.

Welnu, Ik zeg je dit: jij wilt ‘gezalfd’ zijn? Handel dan als Christus, elke minuut van iedere dag. Wees als Christus onder alle omstandigheden. Het is niet zo dat je niet weet hoe. Hij heeft jullie de weg gewezen; Hij heeft jullie instructies nagelaten.

11.0 Een nieuwe boodschap van God

Vele boodschappers – Confucius, Lao-tse, Boeddha, Mohammed, Mozes, Krishnamurti, de Dalai Lama, Sai Baba, Jezus en nog talloze anderen - hebben eeuwen lang getracht toegang te krijgen tot je hart, want zij beseften terdege dat met een ‘open hart’ je toegang had tot God en dat er dan geen afscheiding tussen de mens en God bestond.

openbaring 18De tijd van vereniging en hereniging met God, vereniging met alle anderen en met elk levend wezen staat dan voor de deur, zodra iedereen zijn of haar hart opent. De vereniging met alle anderen en met elk wezen leidt dan tot het besef, dat wij allemaal Eén zijn. En dat is de enige boodschap van God - en van alle boodschappers - die er echt toe doet. Het is de enige boodschap die er is!

In het Thomas-evangelie geeft Jezus, duidelijker dan in de Bijbelse evangeliën aan: ‘God geeft in de ziel van de mens een richting aan. Als je die richting volgt, kom je in contact met je levensopdracht en ervaar je meer voldoening en vreugde in je leven’. Het ‘zielepad’ is niet gemakkelijk: steeds opnieuw moet je de juiste keuzes maken om te voorkomen dat je verstrikt raakt in de altijd aanwezige voetangels en klemmen. Toch merk je, naarmate je vordert op het pad, dat je rustiger, vrediger, krachtiger en liefdevoller wordt. Je godsbesef groeit.
Jezus zegt,: als je het onzichtbare leert zien, zul je het goddelijke ervaren in ieder mens, in alle levende wezens en zelfs in een stuk hout of een steen.

12.0 Slot

Kunnen we praten over….’ ‘Kunnen discussiëren over…..’
‘Een gesprek is geen ‘gesprek’ als het een monoloog is!’

De wereldreligies kunnen het er niet over eens worden welk boek (Bijbel, Koran, welke profeet, welke God,welk geschrift) de hoogste waarheid, de diepste wijsheid en het Ware Woord van God bevat. Maar er is één ding waarover ze het allemaal wel eens zijn, en dat is dat het een ‘oud boek’ moet zijn. Een heel erg oud boek. Een nieuw boek, een nieuw inzicht kan het zeker niet zijn. Want als het oud is, is het waardig; als het nieuw is, is het onwaardig. Als het oud is, is het waar; als het nieuw is, is het onwaar. Als het oud is, is het juist; als het nieuw is, is het onjuist. Als het oud is, is het goed, als het nieuw is, is het slecht.
Het hele punt is, dat er vele geschriften en talloze heilige boeken zijn, en dat wij doen alsof er mee één is! Alle onze heilige geschriften zijn werkelijk heilig! De rest is in het gunstigste geval een armzalig substituut , en in het ongunstigste geval heiligschennis. Bovendien is er niet slechts één Heilige Geschrift, er is ook slechts één manier om deze Schrift te interpreteren: onze manier, de manier waarop de profeten de ‘eindtijd’ verkondigden!

openbaring 16We moeten juist nu in dit digitale tijdperk het acceptabel maken dat mensen een afwijkende mening hebben, kritiek leveren of vragen stellen; en we moeten de antwoorden die we op onze vragen krijgen, ter discussie stellen. Veel van onze religies onderdrukken een dergelijke discussie of zo’n debat. Hoewel in de meeste christelijke kringen tegenwoordig wordt toegegeven dat niet elk woord in de Bijbel letterlijk moet worden genomen, blijven talrijke fundamentalistische christenen geloven dat de Bijbel het onvervalste en absolute Woord van God is, tot op de puntjes van de ‘I’.
Binnen de islamitische traditie bestaat zelf niet zoiets als een ‘fundamentalist’. Alle islamitische gelovigen belijden dat de Koran, zoals door Mohammed geopenbaard, het onvervalste en absolute Woord van God is. Er mag niet van worden afgeweken. Iedereen die niet deze overtuiging niet aanhangt, wordt als afvallige terechtgewezen! We blijven op die manier onze kop(pen) in het zand steken! We blijven maar verkondigen - misschien hopen op betere tijden – dat Jezus ons komt verlossen van al deze wereldellende!

12.1 De Wederkomst van Jezus?

De innerlijke Christus’

Misschien is het verstandiger eerst iets duidelijker te maken. Of nog beter, laat me iets duidelijk stellen. Het tijdperk van de Afzonderlijke Verlosser is voorbij! Het tijdperk van Wijsheid – het Intuïtie Tijdperk – is opkomst! De Wederkomst van Jezus zal dan ook niet meer nodig zijn!

openbaring 24In het boek ‘De Levende Christus’ van Paul Ferrini zegt Jezus over het onderwerp de Messias [1] het volgende:‘Ik zeg twee dingen die elkaar lijken tegen te spreken, maar dat niet doen. Ten eerste, ieder mens is in potentie de Christus. Ik ben niet bijzonder. Dus in die zin is er geen Christus die los van jullie staat. Er is bovendien zeer zeker een Christus die naast jullie staat. Jullie hoeven hem slechts te erkennen. Noem het de Innerlijke Christus, zo je wilt.
De Uiterlijke Christus – dan kan Jezus of Boeddha of Krishna of Maitreya zijn – komt en gaat. Maar de Innerlijke Christus is altijd bij je. De Uiterlijke christus is simpelweg iemand die de waarheid kent en haar onderwijst. Dat is wat ik heb gedaan. De Uiterlijke Christus doet een oproep aan de Innerlijke Christus in jou en moedigt Diegene (die Ene) aan naar voren te treden’.

‘Mijn evangelie was geen ‘gij zult niet’- evangelie, maar een evangelie dat specifieke dingen van jullie vroegen: liefhebben, vergeven, eerlijk zijn, je leven, je wijsheid en je talenten met elkaar delen. Ik heb de morele agenda simpelweg anders geformuleerd. Ik hield jullie voor wat je met je hele hart moest doen om in harmonie te komen met de Christus in je binnenste. Die harmonie is je redding, je verlossing, omdat die je tot de onvervalste waarheid over jezelf en anderen brengt’.

‘Ik ben je redding niet. Je redding ligt in je overgave aan de Christus in je binnenste. Maar ik ben jullie voorbeeld. Ik ben het bewijs van die waarheid, ik sta voor je en help je die herinneren. En de mensen die mijn leringen aanvaarden en toepassen zijn ook voorbeelden. Op die manier breidt de leer zich naar anderen uit. En dan, doordat je haar zelf toepast en met de steun van een liefdevolle omgeving, wordt de leer geïnternaliseerd. Als dat gebeurt hoef je geen hoofdstukken en versregels meer te citeren. Je hoeft niet te zeggen: ‘Jezus zei dit’ of ‘Mozes zei dat’. Je hoeft niet meer met je Bijbel of Koran te zwaaien.
Wanneer de leer geïnternaliseerd is, word jij de leer. Je hoort de woorden der waarheid gesproken worden in je hart, en elke keer dat je ze tegenover anderen moet spreken , worden ze je ingegeven’

Een spiritueel mens spreekt niet alleen de waarheid, maar geeft er ook in zijn of haar daden blijk van!

Jezus: Ik zeg dat spiritualiteit [2] afhankelijk is van iets dat groter is dan je ego-denken (wilsgericht denken). Maar dat ‘iets’ bevindt zich niet buiten je. Het zit in het openbaring 27diepst van je hart. Dat iets is de Innerlijke Christus’.
‘De Christus komt als je de moed hebt om liefdevol naar de meest beangstigende en beschamende aspecten van jezelf te kijken’. Leer zien wat er is. Kijk en zie met de ogen van de waarheid. Je weet dat het Licht er is, zelfs in de diepste duisternis. En je bent niet bang het Licht aan te roepen. Wanneer je het Licht aanroept, erken en bevestig je het. Het verschijnt op jouw roep, omdat het je toebehoort’.

Paul Ferrini maakt de opmerking: Geen wonder dat je geen aanspraak maakt op een rol als onze redder’.

Jezus’
antwoord: ‘Als je de schoot van God verlaten hebt, deed je dat uit eigen vrije wil. En je moet er op dezelfde manier terugkeren. Anderen kunnen je de weg wijzen, maar je moet de reis zelf maken! Besef dan ook dat de Christus geen persoon is, maar een bewustzijnstoestand, een manier van denken is!


[1] In het christendom gelooft men dat de Messias is gekomen in de persoon van Jezus als Christus. De Messias speelt een belangrijke rol in de christelijke eschatologie of eindtijdverwachting, het gaat zelfs om de hoofdrol want bij zijn Wederkomst zal Jezus volgens de opvatting van de vroege Kerk en kerkvaders het Laatste Oordeel als goddelijke rechter voorzitten, na eerst de Antichrist en diens wereldheerschappij te hebben vernietigd.
[2] Nieuwsbrief ‘Nieuwe Spiritualiteit’, dec. 2010 en Nieuwsbrief ‘Heeft godsdienst wel toekomst?’, april 2012

12.2 Herbezinning nodig

Als Jezus niet meer terugkomt, ja wat dan?

‘Is het mogelijk dan één persoon de taak op zich moet nemen om de wereld te redden, te veranderen?’

‘Een nieuwe humane en rechtvaardige maatschappij opbouwen’. Hoe?

voorspelling 16De dingen die tot nu gebeuren, betekenen niet het einde van de geschiedenis maar zijn begin van een nieuw tijdperk. Ze betekenen niet de dood van de moderne samenleving, maar de geboorte van een nieuwe beschaving! Daarom is leven in angst en vrees niet nodig. Nerveuze voorzichtigheid, behoedzaam zoeken naar een veilige plek, het hamsteren van voedsel, schuilen…….. vertegenwoordigen niets anders dan een overlevingsmentaliteit. Het toont aan dat wij geen vertrouwen hebben in de toekomst; in een goddelijke begeleiding en dat we nog steeds niet beseffen dat het leven niets anders is dan een spirituele revolutie! En ……. dat wij de schepper (= de creator =) zijn van ons eigen miserabel leventje.
De oplossing van ons (werelds)probleem is niet steeds van ‘het herstellen van iets, dat wij zelf hebben beschadigd’, maar het leren het heft in eigen hand te nemen door de bestaande (spirituele)overtuigingen [1] – het culturele verhaal - eens kritisch onder de loep te nemen.

Ja, hoe?
Een formule die volgens Max Planck, één van de grondleggers van de kwantumfysica werkt, maakte er de volgende opmerking over: ‘Een nieuwe wetenschappelijke waarheid zegeviert niet door de tegenstanders ervan te overtuigen en ervoor te zorgen dat ze het licht zien, maar beter gezegd doordat de tegenstanders uiteindelijk sterven en er een nieuwe generatie opgroeit die bekend is met deze waarheid’.
In de geneeskunde werkt het net zo. Als er een antwoord gevonden wordt, trekken degenen die zich op een serieuze manier bezighouden met geneeskunde op een gegeven moment de basis waarop die conclusies bereikt is uiteindelijk in twijfel. Hierdoor komen ze met zelfs nog meer antwoorden, meer briljante oplossingen, meer magnifieke en verbazingwekkende resultaten. En hetzelfde geldt voor de technologie. Het is dus een formule die werkt!

Echter met betrekking tot de antwoorden die we halen uit religie en andere culturele verhalen (= overtuigingen), maakt het niet uithoeveel ‘begrafenissen’ er geweest zijn. Het maakt niet uit hoeveel generaties er voorbijgegaan zijn. De meeste mensen weigeren eenvoudig de vroegere aannames in twijfel te trekken. Het is zelfs zo, dat velen verklaren dat als je dit doet, het een daad is van apostatie. De meeste mensen omarmen doctrines die eenvoudigweg niet waar zijn. Dat is de grote tragedie van de mensheid. Dit is het grootste struikelblok van onze soort. Ja, hoe nu verder?

Antwoord: praten met elkaar! Creëer kleine, gedecentraliseerde groepen mensen. Mensen die bij elkaar komen om elkaar te steunen bij het stellen van zowel de afb. genezing 4‘grote’ als de ‘kleine’ levensvragen, zijn de broedplaats van oorspronkelijke, nieuwe ideeën. Niet twisten, niet kibbelen, niet elkaar tegenspreken of debatteren of redetwisten of kiften, maar gewoon converseren. Met een rustige passie spreken, zonder vooroordelen luisteren, vanuit een tolerant en teder hart delen spreken, met een genereuze geest onderzoeken. Creatieve mensen stellen moeilijke vragen, zelfs wanneer ze die niet kunnen beantwoorden. Wie het streven naar antwoorden in de kiem wil smoren, of in de hand wil houden, maakt de muren van zijn georganiseerde religies – een school, een kerk, een instituut – heel dik en zet tralies voor de ramen.
Hoe nu een rechtvaardige, humane maatschappij opbouwen? Stel vragen, ontelbare moeilijke vragen aan iedereen die wil luisteren! De gestelde vragen zijn verontrustend en dát is de kracht van de spirituele revolutie!

Een eenvoudig hulpmiddel daartoe is: stel de vier fundamentele levensvragen [2] en drie ondersteunende vragen [3] aan ieder die geïnteresseerd is een spirituele groei [3].

De vier fundamentele levensvragen [3] zijn:

 1. Wie ben ik?
 2. Waar ben ik?
 3. Waarom ben ik hier?
 4. Wat ben ik van plan hieraan te doen?

De grote vragen [3] zijn:

 1. Hoe is het mogelijk dat miljarden mensen kunnen claimen dat ze hetzelfde willen (vrede, geluk en liefde) en bij uitstek niet in staat zijn dit te verwezenlijken?
 2. Is het mogelijk dat er iets is wat we niet volledig begrijpen over het leven en wat als we het zouden begrijpen dit alles zou veranderen?
 3. Is het mogelijk dat er iets is wat we nog niet volledig begrijpen over onszelf, over ons eigen leven en het doel hiervan? En als we het zouden begrijpen, zou dit onze realiteit dan veranderen en onze ervaringen voor altijd ten goede keren?

[1] Nieuwsbrieven ‘Het bewustwordingsproces’- deel I t/m IV
[2], [3] Boek ‘Storm voor de stilte’ van Neale Donald Walsch,( blz. 57). Het nieuwste boek van Neale Walsch, 2013
[3] www.The GlobalConversation.com, Neale Donald Walsch

12.3 Herkenbare inspiratiebron

Het koninkrijk van God is uitgespreid over de aarde, maar de mensen zien het niet!

Een nieuw tijdperk – het Intuïtie-Tijdperk – is aangebroken! Een Nieuw Collectief Bewustzijn scheppen!

Het bewustzijnsveranderingsproces

Als Jezus niet meer terugkeert, wat dan?

wolken3aHet tijdperk van de Afzonderlijke Verlosser is voorbij! Het tijdperk van Wijsheid – het Intuïtie Tijdperk – is opkomst! De Wederkomst van Jezus zal dan ook niet meer nodig zijn. Wat nu nodig is, is een gezamenlijk optreden, een gecombineerde inspanning, een collectieve co-creatie. We hebben nu geen behoefte aan één alleenstaande persoon, maar aan een groot aantal mensen dat bereid is deze ‘ene persoon’ te zijn, in hun gezin, in hun gemeenschap, binnen hun invloedssfeer. Zij zullen de taak op zich moeten nemen om deze verandering hier en nu tot stand te brengen.
In deze context kan één persoon een enorm verschil uitmaken, want het is altijd één persoon binnen een groep of cluster die de hoogste visie aan het licht brengt, die de meest verheven waarheid modelleert, die anderen inspireert en ompraaten agiteert en doet ontwaken en uiteindelijk een contextueel veld produceert, waarbinnen de collectieve actie mogelijk wordt gemaakt en onvermijdelijk blijkt.

Ben jij die ene persoon? Kies jij ervoor een bron van inspiratie te zijn voor allen wier leven jij beïnvloedt? Dat is de vraag die jouw ziel nú aan jou stelt!

Dit thema en al mijn nieuwsbrieven gaan vaak over het voortdurende groeiproces van de hele wereld én de mensheid; jij en ik. Over de ongekende scheppingsmogelijkheden en -kracht die wij allen bezitten. Over de spirituele revolutie die de basisbeweging van ons leven is. Het leven is nu eenmaal een groei- en een veranderingsproces; een voortdurende spirituele reis zonder einde.

Wij moeten in deze hectische tijden aanvaarden, dat wij individueel steeds van gedachten veranderen en als maatschappij in zijn geheel ook. Wat in onze maatschappij nog maar een paar decennia geleden ‘goed’ gevonden werd, vinden we nu ‘fout’. Wat wij nog niet zo lang geleden ‘fout’ vonden, heet nu ‘goed’ te zijn. Het feit, dat je van gedachten verandert is niet het probleem. Je moet wel van gedachten veranderen, anders groei je niet. Verandering hoort nu eenmaal bij je ontwikkeling; je eigen evolutie. Verandering hoort bij het leven, heel het leven waar dan ook in het universum.
Jij kunt al een start maken door je te realiseren, dat al je gedachten (collectieve angsten en destructieve energieën) op overtuigingen-van-die-ander zijn gebaseerd! Schaam je er niet voor, want in je nieuwe ideeën over hoe-het-is, vindt juist de evolutie plaats!

De bereidheid om jezelf te herscheppen – te voorzien van verfrissende, vernieuwende ideeën, gedachten en intenties – is niet alleen je zelf bevrijden van een oude afb. engelen 9geestelijke ballast, maar ook het ware Pad van de Verlossing. Zodra je bewust het spirituele pad gaat betreden, betekent het dat je je verstand, lichaam en ziel opdraagt aan het proces van het scheppende Zelf. Dit is het proces van zelfverwerkelijking. Dit is het proces van verlossing. Het proces is een daad van dag tot dag, van minuut tot minuut. Het is kiezen, en opnieuw kiezen, elk ogenblik. Het is de schepping die alsmaar voortduurt. Doordat jij werkt aan het vernieuwend scheppingsvermogen, zal je elektromagnetisch energieveld ‘oplichten’. Ja, werkelijk de omgeving ‘verlichten’. Het is gelijk een steen die in de vijver wordt gegooid en een oneindig energiepatroon van golfbewegingen bewerkstelligt. Op die manier werk jij bewust mee aan het herscheppen van een Nieuw Collectief of Universeel Bewustzijn – het Kosmisch Netwerk of de Matrix met daar middenin de knooppunten (bibliotheken) wordt gevoed met jouw vernieuwende gedachte-energieën! En dát leidt tot een nieuwe toekomst!

12.4 Van verlosser tot verlichter

Is het mogelijk dan één persoon de taak op zich moet nemen om de wereld te redden, te veranderen?’

Als er maar één persoon nodig is om haar zelfvernietiging te veroorzaken, zou er dan niet ook één persoon kunnen zijn dit tot haar zelfvernieuwing aanzet?

De mensheid verlangt er op dit moment naar om zichzelf te vernieuwen. Je kunt dat overal voelen. Het hangt in de lucht. Het enige waarop alle mensen op wachten, is dat er iemand opstaat die hun de weg laat zien. Iemand die het balletje aan het rollen brengt. Het liefst één persoon die de eerste dominosteen laat omvallen. Maar is dat terecht om juist van één persoon te verlangen, dat hij of zij om een nieuw tijdperk – het tijdperk van wijsheid – gaat inluiden of aankondigen?

Krijgt iedere tijd dan de ‘Jezus’ die het verdient?

bloem12aZeer waarschijnlijk wel. De afgelopen twee duizend jaar maken duidelijk dat we hem telkens naar ons (zelf)beeld schapen. Een koning op zijn hemelse troon in de tijd dat de kerk op het toppunt van haar macht was, een adonis-achtige macho ten tijde van de optimistische renaissance, een lijdende Christus aan het kruis gedurende de wereldoorlogen. En nu staat de mens Jezus voorop. Een verlichter in plaats van De Verlosser. Een zeer bijzondere en moedige wijsheids-leraar die de daad bij zijn woorden voegde. Het feit dat hij daarmee van zijn goddelijke troon wordt gehaald betekent niet zijn einde, maar zou wel eens een nieuw begin kunnen zijn als universele en herkenbare inspiratiebron!
Citaat van Depak Chopra [Happinez, no 5. 2008]: ‘Ik wil Jezus niet teruggeven aan de mensheid, in het bijzonder aan de christenen die niet meer uit de voeten kunnen met hun theologische Jezus. Jezus was een universele leraar - niet dé verlosser maar een verlosser. Zelf belichaamde hij de hoogste vorm van verlichting. Met behulp van zijn leringen kun je het pad naar die verlichting vinden in het hier en nu. Dat is de ware betekenis van verlichting’.

13.0 Een nieuw tijdperk?

Jezus keert niet meer terug! Wat nu? Creëer het Intuïtieve Tijdperk ….. Zelf; een collectieve co-creatie!

Niets is onmogelijk. Niets is niet te verwezenlijken. Voor ons lijkt het onmogelijk, maar dat is het niet. Laat je dan ook niet teleurstellen of verleiden tot negatief denken, want verkeerde gedachten leidt tot nog meer verkeerde gedachten én gewoontes. Verkeerde gedachten leiden tot onjuiste overtuigingen over het leven en over God.

bloem15aKijk vooruit, kijk naar je mogelijkheden, je nieuwe creaties. Laat je oude, vastgeroeste gedachten varen en creëer nieuwe ideeën over |Wie-je-werkelijk-bent|. Dit is wat je aan het doen bent, zodra je nieuwe ideeën, nieuwe concepten, nieuwe gedachten aan het vormen bent.
Wees daarom creatief, vooruitstrevend, revolutionair, maar vooral niet bang. Want bang zijn voor de toekomst zet een rem op jouw nieuwe ontwikkelingen. Laat je gedachten de vrije loop. Ga ze niet kanaliseren, ga je opdrachten niet beperken tot een gangbare oplossing. Neen, leer vanaf nu aan dat je zuivere geest – je ziel - onbeperkt is. Dat deze zuivere geest alles kan creëren wat zij wenst te creëren. Je bent onbegrensd, je hebt alle krachten van Godgekregen om het allermooiste te scheppen. Laat je daarom niet verleiden tot negatieve gedachten en gewoonten. Je bent zo geprogrammeerd! Je kan namelijk niet anders dan veranderen en vernieuwen, dus (innerlijk) groeien!

Probeer te onthouden dat het leven een spirituele (r)evolutieproces; een ontwikkelingsproces, een vernieuwings- of een veranderingsproces betekent. Stilstaan is er niet bij, alleen groei is mogelijk!
Vernieuwen is dan ook het nieuwe (ant-)woord voor 2016!

Hans Zevenboom

Tip!
Voor iedereen die zich zorgen maakt over onze toekomst, raad ik aan het boek ‘Storm voor de stilte’ van Neal Donald Walsch eens te lezen. Een boek dat hoop geeft en laat zien dat er toekomst is voor de mensheid!    

Literatuurverwijzing:

 1. ‘Wereldbrein’, Peter Rusell
 2. ‘Kantelend Millennium’, Emerson Vermaat
 3. ‘De Eindtijd’, Werner Mùcher
 4. ‘Wanneer komt Jezus’, Dave Hunt
 5. ‘De aarde en haar toekomst’, Drs. W.G. Rietkerk
 6. ‘Eindtijd Israèl en de Islam’, drs. Jan van Barneveld
 7. Blad, Het zoeklicht, div. jaargangen
 8. ‘Het christendom op weg naar de 21e eeuw’, Karel Douwen
 9. Prana, Voorspellingen. Maart 1992
 10. Happinez, dec. 2008
 11. ‘Storm voor de stilte’, Neale Donald Walsch
 12. 'Omvallende dogma’s’, Kitty van Lochem

 

 

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack