logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Geneeswijze Jezus modelleren. Kan dat?, Okt. 2016

De geneeswijze van Jezus! Quantumgenezing?

‘De wijsheid van Jezus modelleren’.
‘Het mysterie van genezende energie is opgelost!’

1.0 Inleiding

‘De heilzame en genezende kracht van de bijbel herontdekt’
‘Genezing in Bijbelse tijden’
 
In dit artikel probeer ik niet de Bijbel vanuit esoterisch gezichtspunt te interpreteren. En al helemaal niet om een lezer op het punt van zijn geloofsovertuigingen te krenken of een nieuw geloof te verkondigen. Dat is niet aan de orde. Ik heb het hier over genezingen, over het ware gezond worden zoals óók in de Bijbel daarover geschreven wordt.

afb. geloofsovertuig 1Het bijzondere van de Bijbelse recepten en ideeën omtrent heil en genezing is, dat het hier niet alleen gaat om een verzameling van praktische adviezen en handreikingen, maar om genezing vanuit de juist verhouding tot God. Het is van tweeën één. Of ….. we gaan ervan uit dat zowel het Oude als het Nieuwe Testament goddelijke openbaringen zijn of we betwijfelen het openbaringskarakter. In dat laatste geval zijn de recepten uit de Bijbel het product van buitengewone, bovennatuurlijke vermogens.

In de boeken van de Bijbel is alles te vinden. Magische genezingsspreuken, aanwijzingen voor het gebruik van heilzame kruiden tot en met de bevestiging: ‘Uw geloof heeft u gezond gemaakt’. Verrassend is daarbij de ontdekking dat in de eerste hoofdstukken van de heilige schrift wordt gewezen op psychosomatische samenhang. ‘Het baat weinig het lichaam te willen genezen, zolang de ziel lijdt en omgekeerd!’

Genezing en heil zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En op dit punt zijn we toch vergeetachtig geworden. Hoe blind heeft de reguliere geneeskunde het ene en de theologie het andere over het hoofd gezien! Er is maar één die genezen kan, zegt de Bijbel en dat is God. Gezond blijven, dat kunnen slechts zij die met zichzelf en de wereld ‘in het reine’ zijn en die niet volharden in een voortdurende aantasting van het menselijk welzijn!

2.0 Spirituele genezing

‘Wonder of waangedachte?’

Is spirituele genezing - zoals Jezus ons heeft getoond - een wonder of een waangedachte?

afb. genezing 7Ik zou zeggen, geen van beide. Zij is iets natuurlijks, omdat de Schepper – God – in élk menselijk lichaam een natuurlijk geneesmechanisme heeft ingebouwd! Dat zelfgenezend vermogen van elk mens is in staat om op elk gewenst moment elke ziekte of elk verkeerd functioneren van het fysieke te doen laten herstellen.
Ook in onze tijd lopen vele mensen in blakende gezondheid rond, die kunnen getuigen dat zij genezen zijn zonder enige lichamelijke of geestelijke behandeling [1]. Alleen de goddelijke kracht van de Schepper is daarbij betrokken geweest, met of zonder de hulp van een ander menselijk wezen dat als kanaal voor die kracht heeft gediend.
Het is waar dat z’n wonderbaarlijke genezing soms op een wonder lijkt. Maar dat komt, omdat zij niet in overeenstemming is met ons denken – het denken van de grote masse of met de algemeen aanvaarde ‘natuurwetten’. De orthodox wetenschappelijke westerse geneeskunde laat zich geregeld laatdunkend uit over spontane genezingen. ‘We moeten toegeven dat genezing heeft plaatsgevonden, maar wij hadden dit niet verwacht en weten ook niet hoe dit heeft kunnen gebeuren’. Het is dan extra schrijnend dat zo’n genezing soms lijkt op een waanidee, omdat zij maar tijdelijk is geweest. Na de eerste positieve geluiden ‘Ik ben genezen’ en het verdwijnen van de symptomen komen dezelfde symptomen weer terug. Dan zegt men dat de genezing een illusie is geweest; het was slechts een geval van hysterie of inbeelding.
Dat kan misschien ook in enkele gevallen zo zijn, maar bij andere is de werkelijke reden van het terugkomen van de ziekte – de innerlijke, diepliggende oorzaak – niet ontdekt. Alleen de symptomen zijn geheeld en de ziekte is teruggekomen, omdat haar oorzaak nog steeds bestond.

De vraag die dan bij mij opkomt, is: Waarom kan dan niet iedereen zichzelf genezen of volledig genezen worden? afb. genezing 1Waarom werd bijvoorbeeld niet iedereen – ‘allemaal tegelijk’ - door Jezus genezen? Jezus was toch de allergrootste spirituele genezer aller tijden? Is geloof dan noodzakelijk?
Jezus heeft toch gezegd, dat het koninkrijk der hemelen dichtbij was en in werkelijkheid in elke persoon lag; dat de liefde van God hun ten deel zouden vallen wanneer zij erom vroegen; en dat in al hun noden zou worden voorzien, als zij eerst het koninkrijk der hemelen zochten.

Phineas Quimby, een succesvol spiritueel genezer van 1846 tot 1866, wordt algemeen beschouwd als de her-ontdekker van oude spirituele geneeswijze – de oude Bijbelse gedachten - en als de eerste die getracht heeft de spirituele genezing in wetenschappelijke termen te beschrijven. Hij stelde, dat wij zelf scheppen wat wij geloven. Dat wil zeggen: onze schijnbare werkelijkheid is een manifestatie van ons geloofssysteem. Ook heeft hij verklaard dat de enige manier om ziekte uit te ‘roeien’, moet lopen via de geest ( het denkproces) die haar heeft doen ontstaan!


[1] Bijvoorbeeld, Magazine ‘Wings of Healing’, Jan Zijlstra

3.0 Wat is spirituele genezing?

afb. genezing 15Spirituele genezing is een herschikking van de microdeeltjes waar alle deeltjes uit bestaan. Het lichaam is niet wat het lijkt te zijn; het is geen solide massa. Het is veel meer een systeem van kleine deeltjes of energiepatronen die door ruimte en tijd van elkaar gescheiden zijn en op hun plaats gehouden worden door een in elektrisch opzicht gebalanceerd energieveld. Als deze deeltjes zich niet op de juiste plek bevinden, manifesteert zich ziekte in het lichaam.
Spirituele genezing is een manier om deeltjes weer in een harmonieuze verhouding te brengen – wat een goede gezondheid betekent. [Ambrose Worrall]

Spirituele genezing is het overbrengen van genezende energie van de spirituele bron ervan naar degene die hulp nodig heeft. Spirituele genezing vindt plaats wanneer de Kracht van God – de Onvoorwaardelijke Liefde – zich door toepassing van geestelijke wetten openbaart in een levend wezen dat lijdt aan een ziekte, verwonding of misvorming en er een verbetering in de toestand optreedt die groter is en sneller komt dan het normale medische geloofssysteem zou verwachten.
Spirituele genezing maak ons bewust van de aanwezigheid van het hogere zelf: de ‘latente goddelijkheid in ons’. Om te begrijpen wat spirituele genezing is en hoe ze werkt, moeten wij inzicht hebben in onszelf en in staat waarin wij verkeren. Wij hebben een reden om hier te zijn; onze goede of slechte gezondheid staat in nauw verband met onze persoonlijke zoektocht. De ziel in ons, ons hoger of innerlijke zelf, weet waar wij naar op zoek zijn en hoe dat hier op aarde het beste bereikt kan worden!

3.1 Disharmonie

 ‘Ziekte = disharmonie!’

afb. engelen 8Wij zijn spirituele wezens die in een spiritueel universum leven waar materie met verschillende snelheden vibreert. Dit zorgt voor de verschillende bestaansniveaus. Op ieder niveau heeft de ziel een voertuig nodig dat met zijn omgeving overeenstemt. Dat wil zeggen: dat met dezelfde snelheid vibreert. Op fysiek niveau is het fysieke lichaam ons voertuig. Wij moeten niet vergeten dat wij als spirituele wezens als het ware baden in het universele Energieveld – Het Kosmisch Raster Netwerk van Energieën – van het spirituele universum. Alle vibraties van materie, niet alleen de fysieke, omringen ons, zodat wij meer dan één bestaansniveau tegelijkertijd ervaren. [Nieuwsbrief Dèja-Vu, 15 maart 2013]. Dit gebeurt ook als wij ons er niet van bewust zijn!
De mate van ons bewustzijn is afhankelijk van de hoeveelheid informatie die wij tegelijk kunnen verwerken. Voor de meeste van ons is het zich bewust van één ding tegelijk meer dan genoeg. Daarom moeten wij ons realiseren dat elke vorm van slechte gezondheid in de meeste gevallen een alarmklok is. De manier waarop zij onszelf erop attenderen dat er sprake is van enige disharmonie; op één of meer andere bewustzijns- of chakra-niveaus van ons wezen.

Spirituele genezing heeft aangetoond, dat het afgesneden zijn van ons hogere of innerlijke zelf – de ziel – misschien wel één van de oorzaken van een slechte gezondheid is, of de oorzaak van ons gebrekkig inzicht daarin. Als wij nu de genezende energie contact met ons laten maken en ons openstellen voor een wisselwerking met deze energieën wordt ons eigen energiesysteem (het chakra- en aurasysteem) weer in evenwicht gebracht. Dit is een uitdaging om als volledige mensen te functioneren. Een uitdaging om waarlijk onszelf te zijn. Een slechte gezondheid kan dus, vanuit een positief standpunt bekeken, gezien worden als de manier waarop ons lichaam deze uitdaging presenteert.

4.0 Een natuurkundige verklaring

'In het universum bestaan er geen zelfstandige bouwstenen – alleen maar een ingewikkelde web van relaties tussen de verschillende delen van het een-geworden geheel’. [Ftitjof Capra]

afb. paranormaal 4Einstein heeft verklaard, dat materie en energie twee verschillende vormen zijn van hetzelfde! Dat materie energie is die zichtbaar is geworden en dat elk van beide kan worden omgevormd in de andere.
Wat er uit ziet als een vaste stof, bestaat in feite uit atoomdeeltjes in snelle beweging met verschillende trillingsgetallen. Elk atoom bestaat uit een positief geladen kern, omgeven door één of meer negatief geladen elektronen, die zich met grote snelheid in een open ruimte bewegen. De kern bestaat uit energie, licht (ook een vorm van energie) en het leven zelf!
Nader onderzoek van de kern zelf en de atomen toont aan dat deze bestanddelen van het atoom zelf weer bestaan uit subatomaire deeltjes. Deeltjes die soms als substantie en dan weer als energiegolven verschijnen, afhankelijk van de waarneming van de waarnemer. In feite zeggen de natuurkundigen dat het geen ‘dingen’ zijn; het zijn slechts tussen schakels tussen dingen, die zelf weer tussenschakels zijn tussen andere dingen etc. etc. tot in het oneindige. Met andere woorden: alles in het universum is met elkaar verbonden en onderling verwant. ‘Wij zijn allen één’, zoals de mystici al eeuwenlang hebben verkondigd.
Als wij dit uitbreiden tot het menselijk lichaam realiseren wij ons dat wij allen onderling verbonden zijn met elkaar en dat de relaties tussen ons allen en tussen ons en God de enige werkelijkheden zijn.

In één van de readings heeft Edgar Cayce het volgende gezegd: ‘Elke atomaire kracht van een fysiek lichaam bestaat uit afb. paranormaal 10haar eigen eenheden van positieve en negatieve krachten. Krachten die het atoom tot een materieel bestaansniveau brengen. Dit zijn krachten uit de ether of atomaire krachten die elektrisch van aar zijn als zij in een materiële grondtoestand geraken of materie worden in die zin dat zij kunnen aantrekken of afstoten. Evenals een groep de atomaire trillingen kan verhogen om te worden tot die positieve krachten die goddelijke krachten in werking stellen op het materiële vlak, zo worden de krachten die destructief zijn, afgebroken door het verhogen van die trillingen. Dat is materieel, ziet u. Dit geschiedt door Creatieve Krachten, die God in manifestatie zijn’.

Geluid is een hogere trilling en licht heeft een nog hogere trilling. Men denkt dat de helende kracht die wordt gebruikt door de ‘dienaren Gods’ – de engelen – een nog hogere trillingsgetal heeft. Deze hogere trillingen kunnen inwerken op de lagere trillingen van het fysieke en van het etherische lichaam van de ziek en de vitaliteit ervan opladen en zo de zieke genezen door de trillingsgetallen en –patronen terug te brengen in de toestand waarin zij oorspronkelijk waren geschapen.
afb. paranormaal 11Besef dat elke cel een eigen intelligentie heeft; hersen-denkcellen. Elke cel bezit ‘hersenen’, die de kern vormen; zij heeft een doel en dus bewustzijn, een bepaalde intelligentie. Het zgn. DNA ; Divine Natural Awareness = het Goddelijke Natuurlijk Bewustzijn.
De menselijke geest beïnvloedt de intelligentie van de cel doorgaans positief en constructief of in zekere mate negatief en destructief. In de spirituele genezing wekken wij de intelligentie van de cel weer op tot een zich bewust zijn van haar een-zijn met de goddelijke geest, de enige bron van alle intelligentie. Dit brengt elke cel ertoe zich te hervormen tot haar oorspronkelijke volmaaktheid.

In alles wat leeft, is slechts één universeel genezend principe werkzaam: zowel in mensen, dieren, bomen, planten, in de wind als in de aarde. Dit levensprincipe is in de vorm van instinct of groeizaamheid – het DNA, Divine Natural Awareness, het Goddelijk Natuurlijk Bewustzijn, vertegenwoordigt in alle cellen - niet alleen in planten- of dierenrijk werkzaam, maar zelfs in het rijk der mineralen.

5.0 De genezende kracht is niet die van de genezer

'Wij zij spirituele wezens, wij zijn ‘vormveranderaars’

voorspelling 1Alle ware spirituele genezers erkennen dat de genezende kracht niet van henzelf komt en dat zijzelf slechts fungeren als ‘kanaal’ of ‘leiding’ voor de macht van God of van de goddelijke Schepper van het universum.
Er is slechts één bron van energie en die is God. Er is slechts één energie, die wij in verschillende vormen ervaren; warmte, elektriciteit, zwaartekracht, ziekte, genezende energie, etc. etc. Wij kunnen energie niet scheppen of vernietigen (!), maar wel kunnen wij de kracht van onze gedachten gebruiken om de vorm te veranderen, waarin zij zich in ons leven openbaart. Wij kunnen deze ene energie ten goed of ten kwade gebruiken. Deze goddelijke energie – de Energie van God (= Liefde) – is het leven zelf en aan haar oorsprong ontdekken wij dat zij onvoorwaardelijke liefde is. Deze onvoorwaardelijke, oneindige Liefde is de belangrijkste sleutel tot alle spirituele genezing van het lichaam, verstand, emoties en geest alsmede tot leven, geluk en gemoedsrust.
Jezus was volledig één met God, en met die onvoorwaardelijke energie en die liefde. Hij heeft dit niet alleen aangetoond door zieken en lichamelijke gehandicapten te genezen, maar ook door doden weer tot leven te brengen, door duizenden te voeden met een paar broden en vissen, door een storm te doen bedaren en door over het water te lopen. Deze zelfde kracht is het, waarvoor de spirituele genezer zich openstelt …. zo goed als hij kan. Hoe helderder men als (doorvoer)kanaal is en hoe meer men op het oneindige is afgestemd, des te meer succes men zal boeken bij het spiritueel genezen.

De belangrijkste functie van de genezer is, dat hij het contactpunt of de verbindingsman is tussen de zieke en de voorspelling 10geesteswereld. Ik spreek hier over de ‘geestenwereld’ in plaats van God, omdat de zgn. genezer slechts de op één na laatste schakel is in een lange keten van wezens, die God (als eerste schakel) en de hulpzoekende (de laatste schakel) met elkaar verbindt. In deze keten bevinden zich de genezende engelen, geestelijke leraren, onderwijzende meesters en zelfs nog hogere wezens, die ons verbinden met de ‘Goddelijke Bron’ of het |Al-Wat-Is|; met Alles!
Wanneer het contact eenmaal is gelegd, zal het genezingsproces gewoonlijk voortgang vinden zonder verdere inspanning of medeweten van de genezer.

6.0 Door Jezus gebruikte geneesmethoden

afb. jezus 11Jezus’ uitzonderlijke vermogens om te genezen worden meer dan 35 keer genoemd in de evangeliën, waarbij veel getuigenissen beschrijven hoe hij ‘menigtes’ van mensen genas “die kwalijk gesteld waren met verschillende ziekten en pijnen bevangen zijnde, en van den duivel bezeten en maanzieken en geraakten” [Matth. 4:24], inclusief de “kreupelen, blinden, stommen, lammen” [Matth 15:30].
Het is interessant te zien dat ook Jezus allerlei methoden heeft toegepast tijdens zijn genezingen. Opmerkelijk en verrassend is te ontdekken dat weinig pogingen zijn ondernomen Jezus’ genezingen te onderzoeken. Misschien heeft men dit nooit gedurfd, vanwege de goddelijke ‘status’ die Jezus door de georganiseerde religies is toebedeeld. Jezus was toch de Verlosser, de Gezalfde, de Messias, de Enige Zoon … van God. De christelijke Kerken beschouwen Jezus Christus als de enige verlosser van de mensheid. [Nieuwsbrief, Toekomstvisie, ‘Wederkomst van Jezus?’ – mei 2016]

Vermoedelijk was de techniek die Jezus op een bepaald moment gebruikte, afhankelijk van de omstandigheden en in het bijzonder van de behoefte en de bewustzijnstoestand van de zieke. Bijvoorbeeld:

 1. Hij legde zijn handen op de zieke. [Lucas 13:11-13]
 2. Hij raakt het lichaamsdeel aan dat genezen moesten worden. [Mathheüs 9:29 en 20:33-34; Marcus 7:32-37]
 3. Hij spuwde op de ogen van een blinde man en legde vervolgens twee maal zijn handen op hem. [Marcus 8:22-26]
 4. Hij zei de zieke dat hij iets moest doen. Bijvoorbeeld zei hij tegen tien melaatsen dat zij zich aan de priester moesten laten zien. [Lucas 17:14]
 5. Hij combineerde eigen handelingen met instructies aan de zieke om iets te doen. Bijvoorbeeld: Jezus spuwde op de grond, maakte slijk van dit speeksel en smeerde dit op de ogen van de blinde, waarna hij hem zei zich te gaan wassen in het badwater van Siloam. [Johannes 9:1-7]
 6. Mensen raakten hem of zijn kleding aan en waren genezen. [Marcus 5:24-34 en 6:56 en Mattheüs 14:36]
 7. Hij gebruikte alleen maar woorden. Hij zei tegen de verlamde man: ‘Houd moed, mijn kind, uw zonden worden vergeven” en “Sta op, neem uw bed op en ga naar huis”. [Mattheüs 9:2 en 6]. Hij zei tegen de man bij het bad in Bethesda, die al achtendertig jaar ziek was: “Sta op, neem uw matras op en wandel”. [Johannes 5:8]
 8. Hij maakte gebruik van genezing op afstand, waarbij hij zich elders bevond. [Mattheüs 8:5-13 en 15-28; Johannes 4:46-53]

Een analyse van alle opgetekende genezingen van personen laat zien dat Jezus in tien gevallen de persoon heeft afb. jezus 19aangeraakt. Gewoonlijk wanneer ze dood, blind of doof waren of leden aan melaatsheid. Mogelijk deed hij dit om het geloof van de persoon (of bij de doden dat van de familieleden) te ondersteunen.
In twaalf gevallen was er géén sprake van aanraking. Het aanraken van zijn kleding wordt in twee gevallen vermeld. Hier kozen de zieken zelf het middel om hun geloof te versterken. Het geloof van de zieke wordt zeven keer vermeld. Het geloof van een vriend of verwant vinden wij in negen verslagen. In zeven gevallen wordt geen melding gemaakt van geloof, maar was dit ongetwijfeld een factor.

Jezus heeft zeer duidelijk gemaakt dat in alle gevallen de genezende kracht van God kwam en niet van hemzelf. ‘De Vader in Mij blijft, doet Zijn werken’ [Johannes 14:10]

Ad. 1 Voorbeeld handoplegging.

In de Bijbel is bij herhaling sprake van genezing door handoplegging. Zowel Jezus als zijn apostelen hebben, volgens de Bijbelverhalen, zieke mensen door handoplegging genezen.

‘Nu geschiedde het – zo lezen wij in Handelingen 28:8 – dat de vader van Publius met ingewandenkoortsen te bed lag; en Paulus tot hem en deed een gebed, en hij legde hem de handen op en genas hem
Én in Marcus 5:25 lezen wij: ‘en een vrouw, die twaalf jaar aan bloedvloeiingen geleden had, en veel doorstaan had van vele dokters en al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen baat had gevonden, maar veeleer achteruit was gegaan, had gehoord, wat er van Jezus verteld werd, en zij kwam tussen de schare en raakte van achteren zijn kleed aan …….. En Jezus bemerkte terstond bij Zichzelf de kracht, die van Hem uitgegaan was, en Hij keerde zich om in de schare, en zeide: Wie heeft mijn klederen aangeraakt?’

Ad 7. Voorbeeld ‘alleen maar woorden’

afb. jezus 23Op zoek naar schuld’. Toen Jezus op een dag met zijn discipelen een blinde man tegen kwam, vroegen zij hem meteen: ‘Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden. Wij moeten werken de werken desgenen, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan.” [Joh. 9:2-4]
De Farizeeën uit zijn tijd waren een geheel andere mening toegedaan. Zij weigerden te luisteren naar de man die eens blind was, met het argument: ‘Gij zijt geheel in zonden geboren en wilt gij ons leren?’ [Joh. 9:34]

Doen wij niet hetzelfde, wanneer wij doen alsof de gedachte dat ziekte iets met schuld te maken heeft, achterhaald is? Het zoeken naar een bepaalde schuld als oorzaak van ziekte is de laatste tijd sterker geworden, sinds de medische wetenschap is begonnen met het onderzoek naar psychosomatische samenhangen. Maagzweren ontstaan door ernstige zorgen en innerlijke radeloosheid; kanker kan de kop opsteken, wanneer het niet lukt bepaalde conflicten op te lossen.

‘Niet wat de mond in gaat, maar wat eruit komt maakt iemand tot wat hij is’.

7.0 De genezende patronen van Jezus

Jezus genas een vrouw met bloedvloeiingen. [Marcus 5:27]

De vraag is: ‘Is er een gedragsmatige patroon of patronen te ontdekken, die een context scheppen waarin het waarschijnlijker is dat er een ‘wonder’ zal plaatsvinden?’

A. De kracht van het geloof.

In het Nieuwe Testament worden er twee woorden gebruikt in relatie tot genezing.
1. Iaomai = ‘heel maken’;
2. Therapeuo = ‘op iemand letten’.

Wanneer Jezus geneest, wordt in eerste instantie het woord therapeuo gebruikt in plaats van iamomai, dat impliceert datafb. jezus 12 deze genezing moet worden beschouwd als ondersteuning en aanmoediging van het zelf-genezend vermogen van de mens. Jezus doet een direct beroep op het innerlijk-zelf-genezend vermogen dat ieder mens bezit! Een groot deel van zijn woorden en daden was er dan ook opgericht de overtuigingen en het overtuigingssysteem van de mensen te beïnvloeden! Zoals de volgende teksten aangeven, legde Jezus veel nadruk op de kracht van het geloof.

* ‘Vrees niet, geloof alleen’. [Marcus 5:36]
* ‘Als je maar gelooft, alles is mogelijk voor hem die gelooft’. [Marcus 9:23]
* ‘Maar dit zeg ik u, wie tegen deze berg zal zeggen wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet twijfele in zijn hart, maar zal geloven dat hetgeen hij zegt geschieden zal, zal het hem geworden, zo wat hij zegt. Daarom zeg ik u, alle dingen die gij biddenden begeert, gelooft, dat gij ze ontvangen zult, en zij zullen u geworden’. [Marcus 11:23-24]
* ‘U geschiede naar uw geloof’. [Matth. 9:29]

afb. jezus 17Deze teksten betekenen zeker dat geloof één van de allerbelangrijkste sleutelfactoren is, die helpen om een wonder te laten plaatsvinden. Zelfs de moderne medische wetenschap erkent de genezende invloed van overtuigingen in de vorm van het ‘placebo effect’.
Jezus had het unieke vermogen om mensen gemakkelijk – vermoedelijk door een vorm van hypnose toe te passen door diep in de ogen te kijken – en op consequente wijze te helpen beperkende overtuigingen te veranderen en die nieuwe overtuigingen te vestigen die nieuwe mogelijkheden boden. De kernvraag bij modeleringsproces [NLP-techniek] is: ‘Hoe deed Jezus dat?’

Eén van de sleutels van zijn toegepaste strategieën is te vinden in zijn onderwijzingen en gelijkenissen. De gelijkenis van ‘De zaaier en het zaad’.

‘Hoor toe, ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En het geschiedde in het zaaien, dat het ene deel zaads viel bij de weg; en de vogelen des hemels kwamen en aten het op. En het andere viel op het steenachtige, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden, en omdat het geen wortel had, zo is het verdord. En het andere viel in de doornen, en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve, en het gaf geen vrucht. En het andere viel in de goede aarde en gaf vrucht, die opging en wies; en het ene droeg dertig- en het andere zestig-, en het andere honderdvoud. En hij zie tot hen: Wie oren heeft om te horen, die hore’.[Marcus 4:2-9]

Jezus legt aan zijn discipelen uit, dat het zaad als een nieuw idee of een nieuwe overtuiging beschouwd kan worden. Maar voordat de nieuwe overtuiging kan groeien, is het nodig eerst het in de juiste context te plaatsen. Als er geen interne referentie-ervaringen zijn voor de nieuwe overtuiging om ‘wortel te schieten’, dan zal deze verdwijnen, indien zij geconfronteerd worden met enig kritiek. De vogel pikt het weg vanuit het hart.
Als er geen ervarings-‘bodem’ is waar deze in kan groeien, dan is alles wat iemand maar hoeft te doen, je vreemd aan te afb. jezus 24kijken en je denkt dan direct: ‘Oh, ik geloof dat ik stom bezig ben, etc.’. Dus als de nieuwe overtuiging ‘langs de kant van de weg valt’, dan is deze alleen maar oppervlakkig. Je praat erover, maar je hoort, ziet, proeft en voelt het niet. Deze nieuwe overtuiging is dan snel verdwenen.
Wanneer een nieuwe overtuiging op ‘rotsachtige grond valt’ dan wordt deze geblokkeerd door – zoals Jezus uitlegt – de verharding in het hart’. Deze ‘rotsen’ kunnen verband houden met vroegere, minder prettige ervaringen, dingen waarbij je er nog niet klaar voor bent om ze los te laten. De wortels van de nieuwe overtuiging kunnen dan niet groeien. Het is dus belangrijk om manieren te vinden om de rotsen te verwijderen en zo in een vruchtbare bodem te veranderen.
Wanneer een nieuwe overtuiging ‘tussen de doornen valt’ is er één die geconfronteerd wordt met strijdige overtuigingen, incongruentie of ‘gedachten-virussen’. Deze weerstanden kunnen zowel van externe als van interne bronnen komen. Conflicterende overtuigingen zijn te vergelijken met de doornen, die de nieuwe overtuiging overschaduwen of ‘verstikken’. Het is niet nodig de ‘doornen’ te vergiftigen of te vernietigen, maar ze moeten worden verwijderd, weggenomen of ‘uitgezocht’ worden.

De kracht van deze metafoor is dat ‘genezen’ wordt vergeleken met ‘tuinieren’. Je kunt er niet voor zorgen dat een boom groeit. Je kunt echter wel de bodem bewerken. De tuinman gaat niet ‘deze boom laten groeien’, maar wat de tuinman wel kan is de rotsen verwijderen en ervoor zorgen dat de grond vruchtbaar is. Dat is de essentie van Jezus’ kijk op veranderingen aanbrengen.

B. Genezing door woord en aanraking

Afgaande op de Evangeliën was Jezus’ primaire benadering van genezen het systematisch gebruiken van taal en handoplegging.

* …. Zij brachten vele tot hem die van den duivel bezeten waren en hij wierp de boze geesten uit met zijn woord. [Matth.8:16]
* … allen die enigerlei ziekten hadden werden tot hem gebracht; en hij legde zijn handen op elk van hen, en genas hen. [Lucas 4;40]

afb. genezing 14Deze beschrijvingen lijken te impliceren dat Jezus ertoe neigde rustgevende woorden te gebruiken om de problemen die met de geest te maken hebben te benaderen, en gelijktijdig zijn genezende handen om lichamelijke ziekten te behandelen. Voor mijn gevoel wordt door Jezus een hypnose-techniek toegepast, die zorgt dat de geest als het ware ‘buitenspel’ wordt gezet. En zijn handen om zijn genezende energie ‘over te hevelen’ naar de patiënt. Jezus wordt op dat unieke moment het ‘doorgeef-kanaal’ van Goddelijke Energieën, die nadien door beide handen stromen.

Maar Jezus behandelde zijn patiënten op verschillende manieren, maar hij genas middels een persoonlijke interactie. Vaak op een zachtmoedige, ondersteunende en zelfs liefdevolle manier zich tot zijn patiënten richtend met de woorden ‘zoon of dochter’, maar nooit met ‘gij zondaar’. Deze soorten variaties in geneeswijze wijzen op een hoge mate van wijsheid en flexibiliteit. Allemaal gericht en gebaseerd op de informatie die Jezus ontving van het innerlijke zelf – de ziel - van de patiënt tijdens het eerste contact. Het cruciale moment waarop beslist werd hoe en of iemand wel te genezen was. Besef dat niet iedereen door Jezus werd genezen. Jezus kende in dat korte ontmoetingsmoment het ware Pad van de nog te genezen patiënt!

Eén van de dingen die heel duidelijk blijkt uit de Evangeliën is, dat Jezus niet probeerde de missie of het vermogen om te genezen voor zichzelf probeerde te houden. [Mattheüs 10:1] vertelt ons het volgende: ‘En toen hij zijn twaalf discipelen bij zich geroepen had, gaf hij hen kracht tegen onreine geesten, om deze uit te werpen, en om alle soorten ziektes en alle soorten kwalen te genezen’. In feite was één van de eerste taken die hij aan de discipelen overdroeg om heen te gaan: ‘De zieken te genezen, de melaatsen te reinigen, de doden op te wekken, de duivel uit werpen’.
Als aan Jezus wordt verteld dat iemand die niet tot zijn discipelen behoorde, bezig was in zijn naam te genezen en hem wordt gevraagd of hij deze persoon zal gaan kastijden, antwoordt Jezus: ‘Wie niet voor ons is, is tegen ons’. [Lucas 50]. Het is alsof hij hiermee wil zeggen dat iemand die de missie om te genezen deelt, iets deelt dat werkelijk belangrijk en diepgaand is. Mits hij of zij de ware toedracht kent van het genezend vermogen – ‘de staat van de ziel’; het diep verlangen naar bevrijding – werkelijk kent!

8.0 Jezus genas. Waarom?

Jezus genas niet omdat hij de omstandigheden van die zieken – mindervalide, een wezen met beperkingen – de omstandigheden van die zieken als onvolmaakt zag. Hij genas hen omdat hij die zielen om genezing zal vragen als deel van hun proces. Hij zag de perfectie van het proces. Hij herkende en begreep de intentie van de ziel. Als Jezus had gemeend dat alle ziekten, geestelijk en lichamelijk, onvolkomenheid vertegenwoordigden, zou hij dan niet iedereen op de hele planeet in één keer hebben genezen? Betwijfel je of hij dat kon?

Waarom heeft hij dat niet gedaan? Waarom zou Christus ervoor gekozen hebben sommigen te laten ‘lijden’ en anderen te genezen? Anders gezegd: Waarom staat God het lijden op welk moment dan ook toe?

afb. genezing 19Jezus verrichte geen genezingen in het wilde weg! Als hij dat gedaan zou hebben, zou hij een heilige wet van het universum geweld hebben aangedaan. De wet zegt: ‘Laat iedere ziel haar eigen weg gaan!’ Het leven komt voort uit keus …. die de ziel zelf maakt. En het is niet gepast bij keuzes tussenbeide te komen of ze in twijfel te trekken.
Jezus ging een gemeenschap aan met de zielen van anderen, en hun bedoelingen en voornemens werden hem snel duidelijk uit dat unieke kleine contactmoment! Een fractie van een milliseconde was voor Jezus voldoende om te besluiten of hij wel of niet tot genezing overging.
Jezus genas iedereen die naar hem toe kwam of die anderen naar hem stuurden in hun plaats. Jezus herkende en begreep de intentie van de ziel van de ‘patiënt’.

9.0 Genezersbewustzijn van Jezus kopiëren?

Een interessante manier om het genezersbewustzijn te ontwikkelen, is jezelf te visualiseren als toeschouwer bij één van de genezingen die door Jezus zijn verricht!

afb. jezus 31Kies er één uit die je aanspreekt, lees daarover verscheidene keren tot je er helemaal vertrouwd mee bent. Ga dan op een rustig plekje zitten met gesloten ogen, ontspan je geheel en adem gemakkelijk en ritmisch. Stel je nu in je verbeelding de plek voor waar de genezing heeft plaatsgevonden – het landschap, de gebouwen, de mensen, hun kleding en hun nieuwsgierigheid als Jezus aankomt. Stel je dan het lijden en de hoop voor van de zieke, diens smeekbede om genezen te worden en de steun die hij daarbij van de omstanders heeft. Verbeeld je vervolgens hoe Jezus eruitziet, zijn kleding, zijn haar, zijn gezicht en vooral zijn ogen en de onvoorwaardelijke liefde die van zijn hele wezen uitstraalt.
Let op zijn vriendelijkheid en zijn stem, als hij het verzoek om genezing inwilligt. Zie ook het aanvankelijke ongeloof van de zieke dat inderdaad genezing heeft plaatsgevonden en dan de vreugde en de opwinding, wanneer hij zich plotseling realiseert dat hij genezen is, gevolgd dor zijn dank en aanbidding. Voel de opwinding en de verbazing van de menigte, waarvan je deel uitmaakt. Stel je voor, wat er door je gedachten ging, toen de onmiddellijke genezing plaatsvond. Heeft dat je leven veranderd?

Stel daarom alles in het werk om je bewustzijnsniveau te verhogen zodat het meer van je onderbewustzijn bevat en van het collectieve of universele onbewuste, waardoor je je gewaarwording vergroot. Niet alleen van je eigen ingewikkelde wezen maar tevens van de goddelijke Schepper en diens hele schepping. Hoe hoger het niveau dat je bereikt, des te beter zal je slagen in het openen van jezelf als kanaal

Let op: Macht bederft, en absolute macht bederft absoluut’.

10.0 Onszelf genezen á la Jezus?

‘De ziel heeft ook zorg nodig’

afb. genezing 27Licht wordt binnen de kwantumfysica gezien als een informatiedrager, als een boodschap dus. Het principe van ‘lichtherstel’ is een bekend fenomeen. Dat cellen voor 99%, en met inbegrip van het DNA vernietigd kunnen worden met ultraviolet licht en deze schade kan herstellen als de betreffende cellen worden bestraald met ditzelfde licht in een zeer geringe sterkte.
Licht (= Goddelijk Licht ofwel Liefde) – veel of te weinig - zou wel eens de sleutel kunnen zijn die leidt tot een goede gezondheid of …. in het andere uiterste een ziekte. Want hoe meer licht je lichaam bevat, hoe beter het zelf-genezend mechanisme werkt!

Het licht in het menselijke lichaam vertoont een sterke samenhang of coherentie. Dat wil zeggen dat elk foton of lichtdeeltje dezelfde frequentie en fase heeft. Hoe coherenter het licht, hoe gezonder de mens. Dr. Melinda Connor toonde aan dat de intentie van de genezer invloed heeft op dit licht. Hoe liefdevoller en meer afgestemd op het geheel – of noem het God of het universum – hoe coherenter het licht is.
Voor mij houdt dit in, dat hoe meer je met liefde, compassie en aandacht werkt en hoe meer je je af kunt stemmen of kunt overgeven [absolute geloof] op het Goddelijke – op het Goddelijke Geleidingssysteem dat we allemaal hebben – hoe beter je resultaten zullen zijn. Want hoe meer je afgestemd bent op het grote geheel, hoe liefdevoller je bent en hoe minder je bezig bent met de resultaten nastreven, hoe beter je je ‘cliënt’ of jezelf kunt helpen.
De kern – het allerbelangrijkste - is dus het werken vanuit het hart! Het is vooral jouw energie, jouw intentie die je doorgeeft en die de patiënt helpt in zijn herstel. Dat kan alleen als je de energie in je eigen systeem op een hoog peil houdt! Hoe? Door je dagelijks in verbinding te stellen met het Licht!

a. Vanuit het hart komende compassie leidt tot spontane genezing 

Liefde voor een ieder die naar genezing verlangt


afb. genezing 34De heilzame werking van liefde én compassie – ‘de werktuigen waarmee Jezus zich bediende’ - toont zich natuurlijk ook in het menselijke organisme. Onderzoekingen wijzen erop, dat menselijke emoties zelfs in staat zijn om ons erfelijk materiaal positief te beïnvloeden. Wetenschappers die zich met DNA-onderzoek bezighouden hebben waargenomen dat de trilling van ‘emotionele’ compassie met een getal van 1689 exact overeenkomt met die van de DNA-ondulatie (=golving).
Wanneer met dus in het gevoel van compassie leeft, zal dat dienovereenkomstig regelend en activerend op het DNA werken. Volgens de Thaise Tao-Yoga meester Mantak Chia is het zo dat wanneer men zichzelf ware liefde opmerkt, en voor zichzelf en alle anderen in zijn omgeving, een trilling van 8 Hertz ontstaat. Die waarde is gelijk aan de eigen resonantietrilling van de aarde waarop alle mensen zijn (behoren) ‘afgestemd’.

Deze ‘liefdesvibratie’ werkt niet alleen op het genetisch materiaal. Onder invloed van die trilling produceert de pijnappelklier ( de epifyse) een specifiek hormoon dat vervolgens de hormoonproductie van andere klieren prikkelt, met overeenkomstige verjongende of zelfs levensverlengende werking!

b. Healers verbinden hun hersenen van hun cliënten met frequenties van de aarde

Dr. John Zimmerman realiseerde zich dat wat alle healers gronding of aarding noemden, de activiteit was van het zichopenbaring 10 in frequentie en fase verbinden met het magnetisch veld van de aarde.
Hij ontdekte, dat als een healer zich eenmaal met de Schumanngolven had verbonden, de rechter- en de linkerhersenhelften in evenwicht met elkaar kwamen en een alfaritme van 7,8 - 8 Hz vertoonden.

Er is aangetoond dat als een healer enige tijd verbonden is met zijn cliënt, de hersengolven van de ontvanger eveneens in de alfatoestand overgaan en fase-synchroon zijn met de hersenen van de healer en eveneens links en rechts in evenwicht zijn. In feite verbindt de healer de cliënt met de pulsen van het aardmagnetisch veld en maakt daardoor gebruik van een gigantische energiebron voor genezing. Men meent dat de Schumannresonantie als draaggolf fungeert. Dat betekent dat er, doordat de healer zich op de Schumanngolf afstemt, ook andere soorten energetische en frequentie-informatie aan de cliënt kunnen worden doorgegeven.

c. Overeenkomst tussen healingenergie en magnetische velden

Dr. Robert Miller heeft aangetoond, dat er een opmerkelijke overeenkomst bestaat tussen het energetisch effect van een magnetische veld en de bij healers waargenomen veldeffecten. Aangetoond dat een hoogenergetisch magnetisch veld het vermogen heeft om de enzymkinetica [1] te versnellen.


[1] Enzymkinetica = Enzymkinetiek is de studie van de kinetiek van chemische reacties die worden gekatalyseerd door enzymen.

d. Absolute geloof

De enige barrières aan onze gezondheid, schoonheid, vitaliteit, energie en vreugde komen door onze zelfgeschapen barrières die op angst en onwetendheid zijn gebaseerd. Ons lichaam is gewoonweg een fysieke uitdrukking van ons bewustzijn (de geest, het bewuste). Hoe meer we ons bewustzijn in één lijn brengen met onze hoogste spirituele verwezenlijking – de allerhoogste wensen van de ziel – des te meer zal ons lichaam uitdrukking geven aan onze eigen volmaaktheid.

afb. inspiratie 3Genezing wordt in alle gevallen teweeggebracht door geloof, of het nu een plotselinge genezing is of wat ook de aard en het karakter van de ziekte is. Het geloof versnelt de conditie: van de grootte van het geloof hangt de snelheid van de genezing af. Zonder geloof helpt zelfs geen medicijn. Geen behandeling kan goede resultaten hebben als er géén geloof is. Geloof is het voornaamste geneesmiddel, al het andere komt daarna. Al onze mislukkingen, smarten, teleurstellingen en moeilijkheden in het leven worden veroorzaakt door ons gebrek aan geloof. Afgezien van alle andere bewijzen is ziekte een kenmerk van het ontbreken van geloof.
Geloof daarom in jezelf; dat jij het absolute genezende vermogen bezit om jezelf te genezen. Want als je geloofde – het absolute geloof bezat – dan zou er beslist geen plaats zijn voor ziekte. Maar ziekte neemt de plaats in van geloof. Je kunt niet ontkennen wat je gelooft. Ziekte wordt je ‘geloof’, en daar begint de moeilijkheid. Als iemand zegt: ‘ik vecht tegen mijn ziekte’, betekent dit ‘mijn verbeelding vecht tegen mijn geloof’. En dat wil zeggen dat hij de ziekte in zichzelf tot stand heeft gebracht. Hij vecht tegen iets waarvan hij toegeeft dat het bestaat. In zijn ‘geloof’ kent hij de eerste plaats toe aan zijn ziekte; de tweede plaats kent hij toe aan de verbeelding haar te kunnen genezen. De kracht waarmee hij zijn ziekte wil verdrijven is dus veel kleiner dan die welke reeds door ziekte in hem gevestigd is.

11.0 Slot

‘Ziekte = disharmonie!’

‘Spreek elke dag uit wat je wilt in het leven. Zeg het alsof het al zo is’ [Louise L. Hay]
’Ons lichaam velt geen moreel oordeel over onze gevoelens, het reageert er alleen op’.

Wat is spontane of wonderbare genezing? Wat gebeurt er als iemand ‘beter wordt’?

afb. pijnappelklier 8Wat er gebeurt is, dat de persoon op een diep niveau contact maakt met zijn innerlijk zelf – zijn innerlijk Licht – met wie hij of zij samenwerkt.
Wat elk mens zoekt in een ‘genezer/ heler of therapeut’ is een energetische ruimte waarin hij in staat wordt gesteld zélf contact te maken met zijn innerlijk licht; met zijn innerlijke zelf, zijn ziel! [1]. De heler beschikt over een trilling, een energietrilling of –frequentie in zichzelf, die de oplossing vormt voor het probleem van degene die naar genezing op zoek is. Het is dit innerlijke contact met de ziel dat heel-wording bewerkstelligt. Alle werkelijke genezing is dus zelfgenezing!
Zelfheling, zelf verantwoordelijkheid nemen voor je innerlijke wonden en deze omringen met het goddelijke licht van je hoger bewustzijn!

Helende kracht verwerf je niet door iets externs. Het gaat om de ‘trilling van de oplossing’ die in jouw eigen energieveld (aura) aanwezig is als uitvloeisel van je eigen innerlijke spirituele groei en spirituele bewustwording! Deze is vaak niet aanwezig omdat wij vaak niet het verband begrijpen tussen ziel, geest en lichaam; de goddelijke Drie-eenheid! Wij zijn nog veel te vaak verwikkeld in persoonlijke bewustwordingsprocessen [2].

Onze geneeskunde doet het verkeerd, want ze floreert op ziekte én lijden. Dit terwijl je mensen kunt leren zichzelf te helen! En dát is de toekomst: zelfheling en zelfredzaamheid stimuleren! De mens moet weer leren geloven is zijn eigen innerlijke kracht, want eigenlijk is dit ‘onze natuurlijke staat’.


[1] Spirituele, spontane of wonderbare genezing is een herschikking van de microdeeltjes waar alle deeltjes uit bestaan. Spirituele genezing heeft aangetoond, dat het afgesneden zijn van ons hogere of innerlijke zelf – de ziel – misschien wel één van de oorzaken van een slechte gezondheid is, of de oorzaak van ons gebrekkig inzicht daarin. Als wij nu de genezende energie contact met ons laten maken en ons openstellen voor een wisselwerking met deze energieën wordt ons eigen energiesysteem (het chakra- en aurasysteem) weer in evenwicht gebracht. Dit is een uitdaging om als volledige mensen te functioneren. Een uitdaging om waarlijk onszelf te zijn. Een slechte gezondheid kan dus, vanuit een positief standpunt bekeken, gezien worden als de manier waarop ons lichaam deze uitdaging presenteert.
|
2] Nieuwsbrieven ‘Het bewustwordingsproces’ – deel I t/m III, mrt./ mei 2015

11.1 Zie ziekte als een kans!

Voorwaarden voor wonderbare genezing?

afb. pijnappelklier 13Wonderen van Jezus vonden plaats waar mensen geloof toonden. Verschillende keren lezen we in de Bijbel dat Jezus uitspraken deed als: "Door je geloof ben je genezen." Jezus deed alleen wonderen waar mensen er voor open stonden. Dat was bijvoorbeeld niet het geval in Nazaret, waar Hij was opgegroeid.

"En hij verrichtte daar niet veel wonderen, vanwege hun ongeloof." [Marcus 13:58, NBV2004]

Jezus was niet erg gesteld op mensen die Hem achterna liepen, omdat ze zich wilden vergapen aan wonderen; Hij was ze liever kwijt dan rijk:

"Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken gegeven ontvangen dan het teken van Jona. En Hij verliet hen en ging van hen heen" [Matteüs 16:4, NBG1951]

Ziekte, hoe zwaar en pijnlijk die ook kan zijn, is uiteindelijk geen ongeluk, geen catastrofe maar een geweldige kans. In kerkelijke kringen spreekt men graag ven beproeving, maar dat begrip is misleidend en raakt de kern van de zaak niet. In een beproeving moet je namelijk laten zien wat je geleerd heb en nu kan. God kent ons en hoeft ons niet zoals een schoolmeester een ‘proefwerk’ af te nemen.
Daarentegen kan een ziekte, wanneer je die goed begrijpt en op de juiste wijze aanvaardt, je een stukje verder brengen afb. pijnappelklier 18en doen uitgroeien boven de toestand waarin je tot dan toe verkeerde. Zoals bij iedere ingrijpende crisis in het leven, waarin je gedwongen wordt pas op de plaats te maken en na te denken, kan ziekte een aanleiding zijn om je levenshouding tot nu toe te corrigeren, om tot nieuwe inzichten te komen en om er gelouterd uit naar voren te komen.
Ziekte is de meest massieve druk die een mens te verdragen kan krijgen – en daarom juist een kans tot de grootste bevrijding. Denk eens aan het ‘verlies van het paradijs’ en de mogelijkheden die dat voor de mens opende. Wie ziek wordt, bevindt in een situatie die erg veel lijkt op die van Adam en Eva: het geluk schijnt verdwenen te zijn!

‘Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik uw woord. Gij zijt goed en goeddoende, maar ik verlustig mij in uw wet. Het is mij goede, dat ik verdrukt ben geweest’, zingt de psalmist . [Ps. 119:67].

En dat is precies wat hij bedoelt: de ziekte kan een belangrijk keerpunt in het leven worden. Men mag zichzelf niet alleen maar kwellen met het vragen naar een schuld en direct aan straf, schande, verlorenheid en verworpenheid denken. ‘Ik ben een geboren pechvogel’. Een dergelijke instelling kan niet anders dan het lijden verergeren en de genezing verhinderen. Besef, je hebt je genezende hulpmiddelen ‘in huis’!

11.2 Stappenplan gezond worden

Gezondheid is feitelijk niets anders dan een staat van elektromagnetisch (en bio-akoestisch) equilibrium (balans/evenwicht/homeostase) van alle lichaamscellen. Ziekte en dood vertegenwoordigen het omgekeerde: een verbroken energetische balans.

 1. Zelfacceptatie; je ziektebeelden, je geblokkeerde energieën leren begrijpen en loslaten.bloem9a
 2. Neem een meditatieve houding aan. Oefenen gedurende 3 maanden, en 2 á 3 maal daags.
 3. Geloven in je zelf! Geloven in je innerlijke kracht; je genezend vermogen.
 4. Geloven in genezing, in wonderen door het absolute geloof – alwetendheid – in jezelf te ‘tonen’, want “geloof verzet bergen”. Geloof heeft met innerlijke beleving te maken, met innerlijk gevoel. Onthoud: ziekte is een kenmerk van het ontbreken van geloof.
 5. Aarden en grond in combinatie met geconcentreerde ademhalingsoefeningen.
 6. Je in verbinding stellen met het Licht, God of het Universum. Voel de eenheid … met … Alles.
 7. Het ontvangen Universele Licht door alle chakra-en aurasystemen laten ‘stromen’ en de chakra’s in vier windrichtingen te openen.
 8. Maak contact met je innerlijke Zelf; je ziel. Voel de eenheid, de liefde, de blijdschap, de vreugde….. met …. Alles!
 9. Richt je aandacht op het te genezen ‘plek’. Maak eventueel gebruik van beide handen.

‘Wat de ziel liefheeft, wordt haar gelijk’ [Augustinus van Hippo, 354 – 430]

Hans Zevenboom

Literatuurverwijzing:

* Goddelijke genezing, Andrew Murray
* Creatief visualiseren, Shakti Gawain
* Geestelijke geneeskracht, Inayat Khan
* Tibetaanse geneeskunde, Egbert Assahuer
* De Ziel als genezer, L. Joseph Niochols
* Werken met geneeskracht, Bruce Mac Manaway
* Vuur uit de Hemel, Kiam Windriver
* Gebruik je innerlijke kracht, Louise L. Hay
* Magnetiseurs, somnambules & gebedsgenezers, dr. W.H.C. TenHaeff
* Spirituele genezing, Jack Angelo
* Boek Spiritueel genezen, Alan Young.
* Genezen met de Bijbel, Kurt Allgeier
* Gesprekken met Joshua, Pamela Kribbe
* Een ongewoon gesprek met God, Neale Donald Walsch
* The Article of the Month van Robert Dills, vertaald door Henk de Vos.
* Vakblad voor de Nastuurgeneeskunde/Els Smits, ja. 2016
*
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wonderen_van_Jezus

 

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack