logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Onderwijsmodel 2050 - deel I, November 2018

Voorwoord
‘Het huidige onderwijssysteem is een ware ramp voor vele hoog-gevoelige of hoogontwikkelde kinderen’!

‘Nieuwe denkbeelden en nieuwe bewegingen voorwaarts komen niet altijd in de vorm die het verstand verwacht’.

1.0 Onderwijsvernieuwingen

‘Het waarom van noodzakelijke vernieuwingen in het onderwijs’

afb. 10geboden 1Alle onderwijsvernieuwingen hebben tot nu toe in Nederland niet het gewenste effect gehad. In twintig jaar zijn er 30 onderwijsvernieuwingen doorgevoerd. Ondanks de grote stroom van vernieuwde onderwijsvormen, zoals de Freinet-, Montessori-, Vrije-,  Dalton-, Jenaplan-, Iederwijsschool, de Nutsschool, Ervarings-Gericht onderwijs (EGO) de geïntegreerd interactief Semi-Digitaal Onderwijs (GISDO), Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO), etc. hebben die er toch niet voor gezorgd dat ons onderwijs ‘beter’ is geworden.
Ook de hoge verwachtingen van het te introduceren plan ‘vernieuwingsonderwijs 2032’ van staatsecretaris van Onderwijs ( Sander Dekker, 2015) – Platform Onderwijs 2032 – is door de onderwijswetenschappers en vakverenigingen recentelijk definitief ‘de grond ingeboord’. Zij vinden het plan ‘Ons Onderwijs2032’ zeer omstreden.

De vraag die bij mij nu direct opkomt, is of ál deze vernieuwde onderwijsvormen en -plannenafb. onderwijs 45 daadwerkelijk zo vernieuwend of zo ‘slecht’ zijn als ze doen voorkomen? Zijn dit dan de enige onderwijsvormen die onze toekomstige jongvolwassenen maximaal  kunnen ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling? 

2.0 De toekomstvisie van de samenleving vlgs. Platform Onderwijs2032

Terug naar een vaste kern en inspelen op de veranderende wereld!

afb. onderwijs 2'De traditionele samenleving met haar vaste structuren in gezag, sociale verhoudingen en opvattingen verdwijnt steeds verder uit het zicht. Voor de sterk geïndividualiseerde mensen van nu en straks is het Nederland van zeker de eerste helft van de twintigste eeuw al een vreemde en moeilijk te begrijpen samenleving geworden. De vestiging van steeds meer mensen uit andere landen en culturen in Nederland verzwakt de band met de vanzelfsprekendheden van het verleden nog verder. Voor migranten en hun kinderen geldt eens te meer dat goed en actueel onderwijs hun de entree tot de samenleving en de arbeidsmarkt moet bieden. 
Scholing versterkt het proces van individualisering, maar heeft in de eenentwintigste eeuw ook tot taak de integratie van het individu in de samenleving en het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid te stimuleren. Persoonsvorming en burgerschapsvorming moeten als taken van het onderwijs bijdragen aan het ontstaan van sociale en culturele samenhang in een steeds pluriformer wordende samenleving’.

Een vraag die mij bezighoudt en die centraal staat in het ‘Toekomstplan  Onderwijs2032’ is of het wel afb. onderwijs 3verstandig is om op zeer jonge leeftijd te leren programmeren; het bevorderen van de digitale geletterdheid?
In dit artikel staat dus centraal: ‘Wáárop zijn deze toekomstige visies over de samenleving – en dus over ons toekomstig onderwijs(methode) – werkelijk gebaseerd? Wetenschappelijk onderzoeken, tendensen, ervaringscijfers uit bijvoorbeeld eigen of andere landen? Of is het veel meer dat de huidige wetenschappers en onderwijsdeskundigen hún persoonlijke behoudende meningen in rapporten hebben ‘geëtaleerd’; ontelbare malen hebben herschreven. Als het ware er een nieuw kaftpapiertje om een oud thema hebben geplakt?’
Hoe zit dat nu met die te verwachten trends in de samenleving? De spirituele ontwikkeling van sterk geïndividualiseerde mens? Pedagogische en psychologische vernieuwende inzichten omtrent de persoonlijke ontwikkeling van de leerling in een sterk ‘Ik-gerichte’ maatschappij? Ja, hoe staat het ermee en dan op langere termijn bekeken?
afb. onderwijs 5Of …. reageert men juist uit angst om een vernieuwend en verfrissend onderwijssysteem te introduceren? Een onderwijssysteem dat bijvoorbeeld zich wel richt op ‘leren vanuit hartgevoelens’ in plaats van ‘leren vanuit je hoofd’; feitenkennis er maar instampen? Of blijft men – de ‘betweters’ – zich toch maar liever krampachtig vasthouden aan starre overtuigingen, verouderde structuren en beperkende systemen van het traditioneel vernieuwend onderwijsmethode, omdat men zich daar ‘veiliger’ bij voelt? Of …. handelt men toch uit pure onwetendheid? ‘Onbekend maakt onbemind’, zo luidt het spreekwoord.

Al met al, het draait voor mijn gevoel dus maar om één ding: Hoe geleerd de huidige wetenschappers en onderwijsdeskundigen ook mogen zijn, het ontbreekt hen aan de kennis en het inzicht over de ware toedracht - de ware betekenis - van het leven zelf? De samenhang en de onderlinge verbondenheid met ‘alles wat leeft’. En, dát is een feit wat nog steeds niet door ontelbare wetenschappers en (onderwijs)deskundigen wordt geaccepteerd.

3.0 Het leven

Wetenschappelijk definieert men ‘leven’ als het proces in een organisme of een structuur, waarin continu veranderingen plaatsvinden in de vorm van celdeling, ademhaling, afscheiding van stoffen, e.d. De consequentie van een dergelijke denkwijze is, dat in de ogen van de wetenschap een stuk steen 'dood' is!

afb. onderwijs 6Als mens associëren wij leven met processen en wel in ons denken, ons zijn, ons gevoel en onze belevingswereld. Wij voelen het leven omdat wij continu aan een proces van aanpassing, verandering, (cel)vernieuwing en bewustwording onderhevig zijn. En daar houdt het voor de meeste mensen wel mee op. Men beschouwt de dood van het menselijke lichaam als het einde van dat leven; het stoffelijke lichaam valt uiteen in stoffen die in de natuur weer worden hergebruikt.
Maar het leven is veel meer dan dat! Als mens zijn we sterk geneigd om onszelf als een individu te zien, dat in principe losstaat van andere individuen. Natuurlijk als mens staan we in verbinding met onze medemens die ons een gevoel van vriendschap, liefde, samenwerking, haat of vijandschap kan brengen. Maar op het gebied van energetische interacties tussen alles wat leeft, daar hebben veel mensen geen kaas van gegeten.
De onzichtbare, niet waarneembare energieniveaus die alles wat er is met elkaar verbindt, wordt niet alsafb. onderwijs 7 zodanig herkent. Het allesomvattende energieveld – de kosmos, het multi- of holo-versum - bijvoorbeeld is een vage uitdrukking voor iets wat men niet begrijpt. Laat staan dat men zich hiermee verbonden voelt en deze verbondenheid wil integreren in het eigen kleinere energieveld; het menselijke aura-veld of elektromagnetisch energieveld. Men ervaart wel degelijk de onzichtbare kracht(en) die de verbindingen tussen alles wat mogelijk is bewerkstelligd, maar er een gedegen wetenschappelijk verklaring voor te geven wordt al veel moeilijker. Vandaar dat wij sterk geneigd zijn om in een ‘illusionaire wereld’  te gaan leven.

afb. onderwijs 10Het begrip ‘illusie’ heeft betrekking op een proces in onze geest waarbij onze gedachten ons iets anders voorspiegelen dan wat wij in werkelijkheid meemaken of zien. Wij staan ons denken toe een soort schijnwereld met schijnwaarden te creëren. Een wereld die wij denken onder controle te hebben en vast te kunnen houden, maar die in werkelijkheid niet bestaat. Denk maar eens aan een goochelaar of een illusionist die ons iets laat zien waarbij ons denken iets anders suggereert dan wat hij werkelijk laat zien.
Zo zijn veel aspecten in het leven ook niet wat zij in werkelijkheid zijn. Dat wil niet zeggen, dat we het leven met een korreltje zout moeten nemen. Integendeel, wij moeten leren het ware van het onware te onderscheiden. Het onware dat ons vasthoudt in patronen die angst, verdriet, boosheid en andere ontelbare spanningen veroorzaken.afb. onderwijs 43

Pas als we hierdoorheen kunnen zien en de illusies los kunnen laten die ons kluisteren aan levensprocessen die niet echt zijn (bijvoorbeeld ‘dood is dood’), dan pas maken wij een werkelijke overgang mee. Een overgang naar een nieuwe tijd of levensfase waarin wij open en permanent verbonden met |Alles-Wat-Is| verder kunnen gaan.

4.0 Evolutie en Revolutie

‘Het leven is een spirituele revolutie’
‘Verander jezelf en je verandert de toekomst’

afb. onderwijs 11We verkeren in Nederland in een nieuwe periode, van nieuwe mensen en nieuwe vormen van onderwijs. Maar heden ten dag is kennis (internet) overal voorhanden en het lijkt alsof iedereen zich wenst te ontwikkelen op zijn eigen manier. Althans dat lijkt zo, want het huidige onderwijssysteem (‘uniformiteit’) – om maar een voorbeeld te noemen - heeft nog vele kenmerken van alle ‘oude gedaanten’. Veel onderwijsvernieuwers reageren dan ook eenzijdig, en zetten zich af tegen de gevestigde orde.
Maar het onderwijs zou juist het hoogst haalbare ontwikkelingsmodel moeten zijn, en wel op basis van vernieuwende, geherformuleerde inzichten. Inzichten die o.a. betrekking hebben op de ware betekenis van het leven én niet zoals de ontwikkelingspsychologie dat eeuwen lang hebben getracht te (her)formuleren.

De onderwijsdiscussie gaat voornamelijk over geld en gelijk (wie heeft de macht en wat wordt beslist),afb. Psychiatrie 1 terwijl het zou moeten gaan over (innerlijk) geluk én gezondheid (wat goed is voor het individu!). De cruciale vraag zou dan moeten zijn: ‘Hoe denk je dat mensen zich (spiritueel) gaan ontwikkelen en wat voor consequenties heeft dat voor het onderwijs; voor de bestaande overtuigingen die wij hebben over het leven?’

Gelukkig-zijn creëert binnen elke revolutie zijn eigen revolutie (gelukkig maar), want evolutie heeft aangetoond dat de mens ontwikkelingsgericht is; en dat revoluties de mens veranderingsgezind zijn!

‘Om echt vrij te zijn, moeten we meer in contact komen met onze eigen gedachten én onze eigen innerlijke gevoelens’.

5.0 Het huidige onderwijs

Hoe leren bijvoorbeeld hoog-sensitieve kinderen? Hoe verwerken zij informatie en wat voor instructies hebben zij nodig tijdens de les?

afb. paranormaal 4Hoog-gevoeligheid [HSP] is een eigenschap van het zenuwstelsel in combinatie met de hersenen. Hoog-gevoeligheid is sterk aangeboren en genetische bepaald, aldus dr. Elaine N. Aron [1]. Ongeveer 20% van de bevolking is hoog-gevoelig. Het is waarschijnlijk een erfelijke (karakter)eigenschap, die evenveel voorkomt onder mannen als vrouwen. Dit blijkt uit onderzoek van dr. Psycholoog Elaine Aron, ‘grondlegger of bedenker’ van het begrip HSP.

Maar zoals je in de Nieuwsbrief, ‘Kinderen, onze toekomst’ [deel I t/m deel III] hebt kunnen lezen, is deze stellingname van psycholoog Aron en vele andere wetenschappers ongegrond! Zelfs onzinnig te noemen.
Hoog-gevoeligheid heeft niets – dan ook niets - met erfelijkheidsfactoren, genetisch bepaald, nog nooit geïncarneerd zijn, karmisch lot of bestemming, etc. etc. te maken! Het draait in wezen maar om één ding, namelijk het innerlijke zelf, het hogere zelf of je intuïtie [Nieuwsbrief ‘Ziel en Geest’]. Het hogere of innerlijke zelf – de ziel – die het hele scheppingsproces van het leven zelf ter hand neemt; en niet de geest! De geest kun je ‘trainen’ – veranderen als je dat liever hoort -, maar de innerlijke bron of het hogere zelf niet!

Als 15 tot 20% van de mensen meer voelt en meer waarneemt (hoog-gevoelig), betekent dit dat in eenafb. paranormaal 11 klas een aantal kinderen zitten die hoog-sensitief zijn. De vraag wordt dan: Hoe kunnen professionals (docenten, leraren) hoog-gevoelige kinderen begeleiden, zodat deze bewust worden van zichzelf en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen welzijn? ‘

In Nederland zijn er vermoedelijk duizenden (Nieuwe-tijds)kinderen of spiritueel hoogontwikkelde kinderen die slecht functioneren binnen het huidige onderwijssysteem. Ontelbare problemen, zoals de lesmethoden en het lesmateriaal sluiten niet aan bij de wijze waarop het kind leert, de paranormale vermogen en ervaringen van kinderen worden niet serieus genomen, kinderen zijn snel overprikkeld, etc., etc.  waarvoor geen adequate oplossing op scholen in het reguliere onderwijs (nog) kan worden gevonden.

afb. paranormaal 1Natuurlijk wordt van uit de intuïtieve ontwikkelingen oefeningen aangereikt om de overprikkeling enigszins te voorkomen, maar het blijkt dat dit (nog steeds) niet voldoende is. Want het onderwijssysteem in Nederland is overwegend gericht op taaldenkers én het ontwikkelen van de kwaliteiten van onze linker-brein: de cognitie. Zowel het lesmateriaal als de lesinstructies zijn vooral gericht op het auditief-volgordelijke denken, verbonden met de linkerhersenhelft.
Dit maakt dat visuele en/ of intuïtief ingestelde leerlingen tegen diverse problemen aan (kunnen) lopen; bijvoorbeeld moeite met taal, moeite met rekenen, etc.


[1] Hoog-sensitief persoon of HSP is een term uit de psychologie die in 1996 werd geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologe dr. Elaine N. Aron. [https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogsensitief_persoon]
Hoog-gevoeligheid staat centraal in de onderzoeken van Aron. Onder meer zich baserend op de onderzoeken van de psychiater Carl Jung en psycholoog dr. Jerome Kagan komt zij tot de conclusie dat hoog-sensitiviteit sterk aangeboren en genetisch  bepaald is.

6.0 Trends in het onderwijsland

‘Is er aandacht voor de binnenkant van de computer? Want met zoveel digitaals om ons heen, is het misschien wel handig om daar wat meer van te begrijpen’.

afb. onderwijs 15In het onlangs verschenen Technologiekompas van Kennisnet werd vooruit gekeken naar technologieën die een belangrijke rol voor het onderwijs gaan spelen en de impact van technologie op de samenleving. Volgens één van de vele trendrapporten [SURFnet, Kennisnet, Horizon Report K-12 en adviesbureau Gartner] wordt het onderwijs in de toekomst data-gedreven, do-it-yourself en maker movement!
De naam van een toekomstig onderwijssysteem  ‘data-gedreven onderwijs’ of ‘leerling-computergestuurd onderwijs’ is hiermee dan al snel geboren.

Kinderen bepalen steeds meer zelf hoe ze willen leren. Over een paar jaar stellen ze hun eigen digitale schooltas samen, verzamelen leraren big data over hun leerlingen en vertellen slimme sensoren op welk moment je het best kunt studeren.

6.1 Visie?

afb. onderwijs 16Een klas met bord, bureau en 30 neuzen die dezelfde kant op staan voldoet dan ook niet meer aan dit type onderwijs. De leeromgeving zal in de toekomst daarom drastisch moeten worden herzien. Thema's als ‘de leerling als ondernemer’, deep learming, softskills, computational thinking, science, authentiek leren, complex denken, artificial intelligence, media wijsheid en het analyseren van data, etc. worden gezien als de uitdagingen waarmee de toekomstige leerling te maken krijgt. Scholen worden steeds meer gezien als de drijvende kracht achter innovatie en ondernemerschap!
Het is aan scholen om het curriculum dusdanig vorm te geven, dat leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien zonder dat dit ten koste gaat van de resultaten: fouten maken mag, sterk nog, het is zelfs belangrijk!

‘Een paard met oogkleppen op’.

De 21ste century skills! Gedifferentieerd,  gepersonaliseerd én data-gedreven leren, dat is de toekomst ….. volgens de ‘kenners’, maar volgens mij een zeer beperkte, éénzijdig toekomstgerichte visie. 


[1] https://www.vernieuwenderwijs.nl/onderwijstrends-2017-2018/
[2] https://www.heutink.nl/kennis-info/artikel/284-actuele-trends-en-ontwikkelingen-in-het-onderwijs
[3] https://www.vernieuwenderwijs.nl/6-trends-voor-het-onderwijs/

7.0 Wereldvisie .... veranderen = de visie op het leven veranderen!

‘Voor iedereen geld dat baan- en baaszekerheid geschiedenis is geworden’ [Ons Onderwijs2032]

Een weidsere blik creëren!

petrodollar7Volgens mijn persoonlijke mening leven wij in een spilziek, decadente samenleving. Wij stoppen chemicaliën in ons voedsel zodat het langer houdbaar is; obscene salarissen uit betalen voor idiote sportprestaties, terwijl onderwijzers, dominees en onderzoekers die ervoor strijden genezing te vinden voor de ziekten waaraan wij bezwijken, juist om geld moeten bedelen. Terwijl uitgehongerde kinderen sterven in de armen van hun moeders, geven hun ‘leiders’ zich over aan politieke corruptie die de geschonken hulpgoederen weghoudt van de verhongerende massa’s.
Niemand lijkt over de macht te beschikken deze omstandigheden te veranderen, maar de waarheid is dat de macht niet het probleem is. Niemand lijkt over de wil te beschikken. En zo zal het altijd blijven, zolang niemand zich de positie van de ander aantrekt.

Welke toekomst is er dan nog voor onze kinderen? 

Is er nog wel een toekomst voor onze samenleving? Is er nog toekomst voor de kerken of zal de Islamafb. Islam 3 het schamele restant van het christendom in Europa onder de voet lopen? Waar lopen al die spannende, vaak angstaanjagende gebeurtenissen en ontwikkelingen op uit? De financiële crisis, de economische recessie, permanente oorlogsdreigingen, Moslim terrorisme (IS), de steeds meer naar voren treden onrechtvaardige tweedeling rijk-arm (Europa-Midden Oosten/ Afrika), de dreigende (financiële) val van VS, de opmars van de Islam in Europa, de verharding van onze samenleving (het ‘IK’ staat centraal), de milieu- en klimaatcrisis en over dit alles heen het dreigende oordeel van God!

afb. Islam 8Helaas, wij zijn in de loop der eeuwen een enkelvoudige maatschappij geworden, in plaats van een meervoudige. Ik bedoel een meervoudige maatschappij van individuen, in plaats van samenwerkende groepen of - leefgemeenschappen. Omdat wij zowel geïndividualiseerd als ‘verjongd’ zijn, zijn wij onze (geestelijke) rijkdommen en (innerlijke) bronnen kwijtgeraakt. Wij missen beide en nu leven er veel te veel mensen in emotionele en psychologische armoede en …… geestelijke uitputting. Wij leven voor onszelf (ego-gericht, [1]) en wij willen de waarheid niet weten, laat staan horen, vertellen of ontvangen. Daarom laten we het verkondigen van de ‘waarheid’ maar over aan die anderen; de godsdienstijveraars, de betweters, de wetenschappers,  …… de machtselite!

De vraag die we ons het komende decennia zullen moeten stellen, is: ‘Blijven we de gedoemde fouten uit het verleden steeds maar weer herhalen? Zitten we ‘opgesloten’ in een herhalingscycli van gebeurtenissen? Of zijn we ‘machteloze, nietszeggende wezens’ geworden die zich zonder slag of stoot zo maar naar de slachtbank laten leiden door de machtselite; de betweters?

‘De mens is een wezen dat op zoek is naar de zin van alle dingen’


[1] Nieuwsbrief ‘Wordt egoïstischer’ – oktober 2017

8.0 Het verleden herscheppen!

‘Educatie van het volk = de geest overheersen’
‘Uit het hoofd leren = het verleden herscheppen’


afb. pijnappelklier 4
Educatie is het belangrijkste opzichzelfstaande instrument, dat juist voor de noodzakelijke transformatie van de mensheid kan worden aangewend. Maar helaas degenen die de macht hebben gegrepen en deze (nog) steeds proberen vast te houden, beseffen dit maar al te goed, en dát is de (enige) reden waarom ze er alles aan doen om de educatie van hun ‘volk’ te beperken en te (blijven) controleren. Of is het toch ………. onwetendheid?

De beste manier om een ‘volk’ onder controle te houden is door de geest van dat ‘volk’ te overheersen, en de beste manier om dat te doen, is door met de jeugd te beginnen. Stuur ze allemaal naar dezelfde school, onderwijs ze allemaal dezelfde dingen, laat nauwelijks of geen kennis over andere dingen toe, en vertel alleen al de wens om meer te weten en te begrijpen onaanvaardbaar is. De meeste scholen die door de overheid of door religies worden gerund, opereren op deze manier. Ze focussen zich op het domweg uit het hoofd leren van gegevens en de onafgebroken inprenting in de geest van de ‘geslepen’, ge-her-programmeerde boodschappen van de (oude) cultuur.

Als je kinderen vraagt om dingen uit het hoofd te leren, dan verlang je van hen dat ze het verleden afb. pijnappelklier 8herscheppen, maar als je kinderen uitnodigt om concepten en ideeën te onderzoeken - bijvoorbeeld rechtvaardigheid, redelijkheid, tolerantie, gelijkheid en eerlijkheid - dan nodig je hen uit om een nieuwe toekomst te creëren , want hún ideeën kunnen immers van jouw ideeën verschillen.

De vraag is, willen wij daadwerkelijk dat het verleden door onze kinderen herhaald wordt? 

9.0 Nieuwe visie

‘Als we geen andere weg gaan volgen, zullen we precies dáár uitkomen waar we naartoe gaan’.

afb. pijnappelklier 10In de vorige eeuw waren er ook al crises en vraagstukken, een oneindige reeks van zorgen, conflicten en frustraties,  maar alleen de grote denkers (Jiddha Krishnamurti, Boeddha, Confucius, Jezus …) waren zich daarvan bewust. Een handvol onder hen begreep dat zulke crises alleen op te lossen zijn via een radicale verandering van ons denken; een transformatie van de waarden én (geloofs-)overtuigingen die we hebben van onszelf, andere mensen en de wereld om ons heen. Dit is de kern van ons wereldse problemen!

‘We zijn lichtwezens, géén zielloos mechanisme, géén klomp-materie!’

We hebben voor mijn gevoel behoefte aan een nieuwe, frisse kijk op onszelf, de wereld en onze plaats en rol in die wereld. Die visie die we nodig hebben moet zelfs gegrond zijn op de beste inzichten die we nu hebben in de menselijke natuur en de natuur van de wereld. De huidige kijk op de wereld waarop mensen vertrouwen is de visie die zij als ‘wetenschappelijk’ beschouwen. Het is een visie die grotendeels stoelt opafb. pijnappelklier 11 de natuurkunde van Newton, de biologie van Darwin, de psychologie van Freud (de voorloper van de psychiatrie, Wilhelm Wundt, Carl Jung en Freud) en de huidige visie van de neurowetenschappers!
Echter, deze voorstelling van het leven is inmiddels door nieuwe ontdekkingen achterhaald. Volgens de zich nu aftekende inzichten is het (multi- of holo-)universum geen levenloze en zielloze verzameling van inerte klomp-materie. Het moet veel eerder als een levend, dynamisch organisme worden gezien. Het leven is in mijn ogen dan ook géén product van toeval en de oerdriften van de menselijke geest omvatten veel meer dan alleen de seksuele drift (Freud) en de drang om de eigen behoeften te bevredigen. Materie, leven en bewustzijn vormen de consistente elementen van een groots en alomvattend, uiterst complex proces op basis van een coherent en harmonieus ‘ontwerp’. Ruimte en tijd vormen een eenheid als de dynamische achtergrond van ons universum.

‘Als je de wereld wilt veranderen, dan zal je je visie op het leven moeten veranderen’.

10.0 Waarom zijn we verslaafd aan onze overtuigingen?

‘Als ons gemoed vol is van twijfel, angst en zorg over gevaar en ziekte, projecteren wij dat in de buitenwereld en daardoor wordt het de werkelijkheid die we ondervinden’.

afb. Psychiatrie 3Wel omdat jij je ermee hebt geïdentificeerd, wat bekent dat je je gevoel van identiteit ontleent aan de inhoud en activiteit van je verstand. Omdat je gelooft dat je niet meer bent op het moment dat je ophoudt met denken. Bij het opgroeien vorm je een mentaal beeld van |wie-je-bent| op basis van je persoonlijke en culturele conditionering.
We kunnen dit denkbeeldige ‘Ik’ best het ego noemen. Het bestaat uit geestactiviteit en blijft alleen door voortdurend denken in stand.

Ons denken wordt niet bepaald door feiten, maar door denkpatronen. Zo is gebleken dat negen van de tien mensen die een bypassoperatie hebben ondergaan niet bij machte zijn hun levenswijze te veranderen. Een crisis (een wereld- of een onderwijscrisis) is dus blijkbaar niet voldoende, want de ‘vereiste’ verandering zou een volledig patroon moeten doorbreken. Het is een onderdeel van een groter geheel dat men niet kan loslaten. Op wereldschaal-niveau speelt dit natuurlijk met de ‘patiënt Aarde’, want we weigeren nog steeds om echt duurzaam te leven!

‘Wij zijn energiewezens’

afb. Psychiatrie 8Gelukkig wordt steeds meer ervaren, dat de mens wordt gezien als een bewustzijn met de ziel (als kern) met zowel een fysiek, emotioneel/ astraal lichaam als een mentaal lichaam; een elektromagnetisch energieveld (aura) rond de fysieke verschijning. En …. met een intuïtie dat zich in en rondom het fysieke lichaam bevindt. Uitgaande van de gedachte dat reïncarnatie tot ieders mogelijkheid behoort, is elk mens gedurende vele levens bezig om onwetendheid om te zetten in kennis en inzicht. Maar tot nu toe is het de geest (het verstand, niet alleen de breinmassa maar het totale cel-geheugen) die overheerst in het drieledig energiewezen – ziel, geest en fysiek lichaam -, dat jij bent. Helaas heeft het ego een beperkte manier van denken; het denk in eigenbelang vindt status belangrijk, vindt geld belangrijk en heeft nooit genoeg en is niet tevreden. En bovenal: het denkt in termen van ‘afgescheidenheid-van-alles’, van God, van |Alles-Wat-Er-Is| en iedere medemens.
‘Ik en die ander’ staat nog steeds centraal in deze eeuw(en). Het ego onderscheidt zich door dualiteit: rijk-arm, groot-klein, sterk-zwak, goed-slecht, e.d. Hierdoor kent het ego wedijver (het huidig onderwijssysteem) en jaloezie én heeft daarmee een vijandige wereld gecreëerd. Het heeft mede hierdoor de wereld aan de rand van de afgrond gebracht, want de planeet wordt ‘gewoon misbruikt’ voor zgn. eigenbelangen.

Maar gelukkig van de komende nieuwe tijd zal het bewustzijn (de geest) zich uitbreiden met ontelbare afb. Psychiatrie 17inzichten, maar ook de vertegenwoordiger van God hier op aarde – de ziel, het innerlijke of hogere zelf – zal zich steeds meer van zich doen laten gelden, van zich laten horen doordat jij steeds meer bewust wordt van het luisteren naar je spontane ingevingen, van je zuivere gevoelens die door het hart worden geventileerd. Het gaat er dan met name om dat jij je gevoelens in jezelf toelaat en ze innerlijk verwoordt, ze een naam geeft. Daardoor zal het innerlijke zelf of het hogere zelf gaan ‘groeien’; spiritueel gaan groeien. En dát is een onomkeerbaar proces; de ziel wenst te groeien door alles zelf bewust te ervaren. Daarom heeft zij de aarde gekozen als haar ervaringsplaneet.

afb. psychiatrie 26Besef en realiseer nu eens, dat je verstand (het totale cel-geheugen, niet de hersenen alleen) het verleden bevat, je lichaam het heden bevat én je ziel bevat de toekomst! Anders gezegd: je verstand analyseert en onthoudt, het lichaam ondergaat en voelt, de ziel observeert en weet! Weet …..alles! Probeer daarom niet je verleden te vergeten of te herscheppen, maar probeer je toekomst te veranderen! 

11.0 Een nieuwe visie over de ‘werking’ van de hersenen:

‘Alle (wereldse en schoolse) problemen zijn illusies van het verstand; de geest!’ 

 1. Een nieuwe visie over de ‘werking’ van de hersenen is, dat de hersenen zelf niet in staat zijn om zelf gedachten te genereren of bepaalde handelingen te doen als ze niet worden aangestuurd door het hogere of innerlijke zelf of de ziel.
 2. Veel aardse herinneringen (gedachteconstructies/ overtuigingen e.d.) worden niet door de ziel afb. Psychiatrie 2opgenomen, maar door de geest! De geest is het brein in fysieke vorm. Het is de geest die ervoor zorgt dat je over je brein kunt nadenken. Zonder de geest zou je niet eens weten dat het brein bestaat. De ziel (onderbewuste) is te beschrijven als de totale som van alle gevoelens die je ooit eens hebt gehad. De geest (je geheugen, het verstand – niet het brein) bestaat uit herinneringen aan deze gevoelens. De geest is de innerlijke kracht die – jou – het lichaam voortdrijft, maar de geest is ook de ‘heerser van alle gedachten‘. Alle gedachten zijn zeer subtiele, maar een uiterste krachtige energievorm, die ervoor kan zorgen dat wij ‘bewust’ of ‘onbewust’ leven.
 3. De hersenen creëren de geest (= gedachten en herinneringen) door een storm van elektrische impulsen in combinatie met biochemische responsen. De responsen kunnen worden veranderd door de geest (het bewuste/bewustzijn) te veranderen! Onze gedachten kunnen sets van genen aan- of uitzetten.
 4. Hersengolven hangen samen met bewustzijnsniveaus. Hoe actiever en ‘vernauwder’ je denken is, hoe minder ver je bewustzijn reikt. Want….. snelle bètagolven corresponderen met het oppervlakkige bewustzijn van het dagelijkse werkelijkheid en het drukke ‘lineaire’ denken.’ Wanneer de hersengolven vertragen tot alfa, jij minder bezorgd en meer open bent, wordt je meer bewust van subtiele vormen van informatie uit je directe omgeving en van je innerlijke zelf.
 5. Je kunt je genen verbeteren. [Nieuwsbrief, Epigenetische Heelkunde, febr. 2011] Dat is de uitkomst van een recent onderzoek waarin werd aangetoond dat mensen die hun levensstijl ingrijpend aanpassen – door gezonder en regelmatiger te eten, meer te bewegen en te mediteren – veranderingen in gang te zetten die wel vijftig genen beïnvloeden. Ook een krachtig emotie kan aanleiding zijn voor het veranderen van een gen. Emoties vereisen nl. een aanpassing van de hersenchemie; hersencellen scheiden nieuwe chemische stoffen af voor verdriet of blijdschap, zelfvertrouwen of verlegenheid als hun genen daartoe opdracht geven.
 6. Ons lichaam is het eindproduct van een levenslang proces waarin schakelaars worden aan- of afb. tweelingzielen 19uitgezet. Een gen kan aan- of uitgezet worden op basis van een vast schema! Het verborgen potentieel van de hersenen is in wezen het verborgen potentieel van de genen.
 7. Wij veroorzaken allemaal veranderingen in onze genen. De kunst is om dat bewust te doen! Want ….. wat je gelooft, beïnvloed je gedrag; wat je gelooft, leidt tot chemische reacties; wat je gelooft, kan jouw realiteit worden. Elke seconde krijgt ons lichaam een nieuwe vorm onder invloed van intelligentie-impulsen; de som van die impulsen bepaalt wie en wat wij zijn. Door hun patroon te veranderen zullen we dus onszelf veranderen!
 8. Het menselijke bewustzijn is volledig te verklaren als een biochemisch product. Overtuigingen, gedachten en emoties veroorzaken de chemische reactie die hete leven van elke cel in stand houden; een verouderde cel is het eindproduct van bewustzijn dat niet meer weet hoe het nieuw moet blijven.
 9. Naast een fysiek lichaam hebben we een aura-veld dat we kunnen beschouwen als het ‘verlengde van ons bewustzijn’, maar dat op bepaalde gekwantificeerde niveaus uit hogere frequenties bestaat.
 10. Het chakra-systeem is in wezen een bewustzijnsmodel! Ieder bewustzijnsniveau, ieder chakra-niveau heeft zo een eigen frequentiespectrum; haar eigen trillingsfrequentie.

De vraag is of de onderwijsdeskundigen, de pedagogen en de ontwikkelingspsychologen hiervan op de hoogte?

12.0 Onderwijs is communiceren

‘Leven is verbinden’

afb. tweelingziel 33Communicatie is connectie, maar op het menselijke vlak komt er meer bij kijken dan alleen dat. Communicatie vereist bewustzijn! Het volledige potentieel van menselijke communicatie ontplooit zich alléén als de ‘deelnemers’ inzicht hebben in de ‘verbindingsdraden’ (de energetische koorden, de matrix-structuur van de auravelden, de chakra-systeem van ieder mensen) d.m.v. waarvan zij communiceren.

Een hoog communicatieniveau vereist dus een hoog bewustzijnsniveau; een bewustzijn van het innerlijke of hogere Zelf (de ziel; de innerlijke God binnenin ons). Het besef dat deze subtiele verbindingsdraden ons met elkaar, met onze omgeving en de kosmos – met ‘alles’ - verbinden. Dit besef zou ons in staat kunnen stellen de naar macht en veroveringen snakkende logos-beschaving [1] te transformeren tot een holos-beschaving [2]. Een beschaving waarin de groei van het individu en de duurzaamheid van menselijke gemeenschappen en de biosfeer centraal staan.
Dit onderscheidend thema is het ontstaan van een vernieuwend groter groepsbewustzijn! De overheersende gedachte zal zijn: ‘We kunnen het niet meer alleen doen’. ‘We zullen moeten leren samenwerken op een hoger planniveau’.

Is de mensheid nu wel rijp voor een transformatie van het bewustzijn? Kunnen mensen van de dichtheid openbaring 2van hun geconditioneerde denkstructuren afkomen en worden als kristallen, zodat ze het licht van het kosmisch bewustzijn doorlaten? Is de mens in staat de aantrekkingskracht van het materialisme te weerstaan en uit te stijgen boven de identificatie met vorm die het ego in stand houdt?

De mogelijkheid van een transformatieproces is de centrale boodschap van de grote wijsheidtradities van de mensheid. De boodschappers – Boeddha, Jezus, en vele anderen – waren de eerste ‘(lotus-)bloemen van de mensheid’. Een essentieel onderdeel van het ontwaken (= transformatieproces), is dan ook het herkennen van het ‘niet-ontwaakte-ik’, het ego dat denkt, spreekt en handelt maar ook de herkenning van het collectief geconditioneerde mentale proces dat de bestaande wereldse toestand maar laat voortbestaan, laat aanmodderen.

Waarom dan niet een onderwijssysteem creëren waarin het innerlijke Zelf de volledig aandacht én vrijheid krijgt om zich spiritueel optimaal te ontwikkelen i.p.v. alleen maar aandacht besteden aan de geest, het verstand; het uit het hoofd leren van feitenkennis zoals geschiedenis, aardrijkskunde, meetkunde, etc. etc.? 


[1] Logos-beschaving; een beschaving gebaseerd op ratio, techniek en consumptie.
[2] Holos-beschaving; een beschaving gebaseerd op samenwerking en samen delen in harmonie met de natuur.

13.0 Onhandelbare kinderen?

‘Het goed-fout-paradigma’

Hoe moeten leraren ermee omgaan?

afb. onderwijs 26De meeste pedagogen, ontwikkelingspsychologen en vele (religieuze) opvoeders vinden dat er momenten zijn waarop alleen nog strafmaatregelen helpen. Maar dat wil niet zeggen, dat het nog niet oké is. In feite zitten wij nog steeds met een ‘oude’ overtuiging en opvattingen, dat ‘goed’ of ‘fout’ bestaat. Maar ‘goed’ of ‘fout’ bestaat feitelijk niet; het zijn niet anders dan leermomenten, het zijn ervaringsmomenten, momenten van inzicht.
Wij zouden er juist goed aan doen om onze kinderen dit bij te brengen. Anders blijven ze het goed-fout-paradigma gebruiken – zelfs oneindig herhalen – wanneer ze zelf groot zijn en de wereld runnen.

‘Goed’ en ‘fout’ bestaat er niet; er is alleen |wat-werkt| en |wat-niet-werkt|. Als je een kind een gedragsverandering – gedrag wordt gecreëerd door overtuigingen – probeert te bewerkstelligen, werkt het niet om het te bekritiseren of te bestraffen. Kritiek en straf zullen overigens ook niet bijdragen aan de ontwikkeling van een positief zelfbeeld [1].
Onthoud, je wilt niet alleen dat het kind met een bepaald gedrag stopt, maar je wilt dat het zijn gedrag afb. onderwijs 28verandert. Daar is een verschil tussen. Straf, of de dreiging van straf, helpt misschien een enkele keer om ervoor te zorgen dat de ander een bepaald gedrag stopt, maar hetzelfde gedrag kan in de nabije toekomst gemakkelijk opnieuw beginnen (zoals vele ouders hebben ontdekt). Met straf stop je het gedrag slechts. Straf draagt niets bij aan de verandering van gedrag!

Kennis is een goddelijke staat, maar de grootste vreugde is te zijn. Zijn is alleen te bereiken door te ervaren! Verlichting is alleen door ervaring en het zijn te bereiken. Ieders persoonlijke evolutie – het ontwikkelingsproces van het zijn en ervaren - verloopt dan als volgt: weten, ervaren, zijn!


[1] Nieuwsbrief, ‘Kinderen en onze toekomst’, deel III

14.0 Creatie-Educatie

‘Het nieuwe creatieve onderwijsmodel 2050’

Waar gaat het om? Hoe zal dat eruit zien?

afb. onderwijs 30De kernboodschap van het allernieuwste Onderwijsmodel 2050 is dat aan de jonge mensen wordt getoond |Wie-ze-werkelijk-Zijn|!
Waar het omgaat, is dat ze zich openstellen voor de schepper binnenin! Ze moeten leren en kunnen geloven in Zichzelf als de bron van hún eigen ervaringen en als autoriteit van hun leven. Ze moeten worden teruggeleid naar hun eigen innerlijke wijsheid en ze moeten worden aangemoedigd om zelf hun eigen meest innerlijke waarheid  vorm te geven. Waar het dus vooral om gaat is, dat hun wordt voorgedaan hoe ze dit kunnen doen!

Er zijn wezenlijke verschillen met de ‘oude school’, want het gaat nu over het ontwaken van de zuivere geest – de ziel, het innerlijke zelf – in plaats van deze te verstikken; over het bevrijden van de zuivere geest van kinderen in plaats van deze te kluisteren; over het openen van de zuivere geest  van kinderen in plaats van deze dicht te timmeren. Het gaat om het verruimen van hun zuivere geest, niet om het vernauwen ervan; om het vrijlaten van hun zuivere geest, niet om het gevangenzetten ervan.
Er dient – en dit is wel het allerbelangrijkste – een verbinding te worden gelegd tussen hun geest en hun ziel, en tussen hun lichaam en hun geest; en alle drie moeten als een eenheid worden ervaren!

‘Je bent een drieledig wezen, bestaande uit een ziel, een geest en een lichaam’. afb. jezus 15

Waar het in de Creatie-Educatie dus om gaat, is dat alles als |Eén| wordt ervaren, en je Zelf als de schepper ziet …… van alles. Jij bent de creator, de schepper, de regisseur van je (toekomstig) leventje. En dit Oh zo belangrijke thema wordt op dit moment niet op veel – beter gezegd, geen enkele - scholen onderwezen!

Creatie & Educatie – het nieuwe denken = denken vanuit het hart!

Hoe ziet dat Nieuwe Onderwijsmodel 2050 – ‘Creatie & Educatie’ – er dan uit? [1]


[1] Meer informatie over dit specifiek onderwerp kun je lezen in de volgende Nieuwsbrief ‘Onderwijsmodel 2050’ – deel II.

16.0 Slotsom

‘Als je de wereld wilt veranderen, dan zal je je visie op het leven moeten veranderen’.

‘Alleen als jij je visie over de betekenis van het leven verandert, dan pas kun jij – men - het onderwijs met het hoogst haalbare ontwikkelingsmodel op een zinvolle manier introduceren. Eerder niet! Begin dus bij het onderwijs’.

openbaring 5De wereld waarin we nu leven wordt volledig bepaald door de manier waarop we haar hebben leren waarnemen. Wanneer we onze waarneming veranderen, veranderen we de manier waarop wij onszelf en de wereld om ons heen ervaren. Wanneer we ons bewust worden van onze ware aard als energetische (energie)wezens, wanneer we onze ‘innerlijkheid’ binnengaan en bewust het mysterie van het bewustzijn onderzoeken, dan pas is verandering van onze wereldse problemen én  het huidige onderwijssysteem mogelijk. Dit geldt óók voor ‘Vernieuwingsonderwijs 2032’. Dit geldt ook voor alle toekomstige onderwijsvernieuwingsplannen die gebaseerd zijn op de pedagogische en psychologische inzichten uit het verleden!

Klinisch onderzoek levert steeds meer empirische bewijzen dat innerlijk werk de (energetische) trillingsfrequenties van de persoon in kwestie in positieve zin verandert. Of het nu om elektromagnetische gravitatie of – kwantumwetenschappen gaat, de ontwikkeling tonen aan wat grote mystici en spirituele tradities ons al eeuwenlang voorhouden: we zijn lichtwezens, energiewezens met een creatieve intelligentie. Energiewezens die volledig zijn toegerust om bewust deel te nemen aan de evolutionaire impulsen van het universum en te komen tot volledige zelfrealisatie!
Deze esoterische wijsheid heeft ons al eerder op koers geholpen en kan dat weer opnieuw doen! Maar deze wijsheid moet nu worden uitgebreid om rekening te houden met het toegenomen vermogen van de mensheid tot zelfvernietiging.
Onderwijs is de enige sleutel – het krachtigste instrument – waarover wij beschikken en kan ons daarbij helpen de juiste koers te varen.

Je hebt maar één dominosteen nodig om de vorige dominostenen om te laten vallen.

Wat nu nodig is, is een klein aantal mensen dat bereid is om de eerste dominosteen te worden in hun natie, in hun steden, in hun stadsdelen, in hun dorpen en wijken, kerken, synagogen, moskeeën, raadhuizen, partijbijeenkomsten en zelfs in hun woningen.
Dat houdt in, dat mensen voor hun nieuwe overtuigingen moeten opkomen. Maar eerst moeten ze openbaring 17echter bereid zijn hun bestaande (‘oude’) overtuigingen onder de loep te houden. Ze moeten hun overtuigingen afzetten tegen de resultaten die deze produceren, en als de noodzaak van verandering duidelijk blijkt, moeten ze hun overtuigingen veranderen. Iedereen moet dit individueel doen, zodat er een Spirituele (R)evolutie zich zal manifesteren in de jaren die nog zullen komen.

Je kunt stellen, dat alle (wereldse en onderwijs-) problemen illusies van het verstand zijn; illusies van de geest (niet de breinmassa, maar het totale cel-geheugen) zijn!
Als jij de wereld wilt veranderen, dan zal je bij de ‘oorsprong ofwel de basis’ moeten beginnen. Dat zal voor mijn gevoel - als eerste - het huidige onderwijssysteem drastisch moeten veranderen door de allernieuwste inzichten te tonen!

‘Uit het hoofd leren = het verleden herscheppen’ Helaas, wij gedragen ons alsof wij dat juist willen!

Hans Zevenboom

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack