logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Sai Baba en alle godsdiensten - deel IV, Februari 2021

‘Godsdienst is de schakel tussen het individu en het Universele, tussen Jiva of Atman (de individuele ziel) en Deva (God). Zonder deze schakel wordt het leven chaos’.

1.0 Inleiding

Afb. Sai Baba 1

Er bestaan momenteel elf grote godsdiensten op aarde: het christendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme (‘leefwijze’), het jodendom, het zoroastrisme of mazdeïsme, het jaïnisme, het sikhisme, het taoïsme, het confucianisme en het shintoïsme. Daarnaast bestaan nog vele kleine godsdiensten en religies, aldus Sai Baba.
Oppervlakkig gezien verschillen deze godsdiensten hemelsbreed van elkaar. Dit is echter slechts schijn; in essentie zijn zij alle gelijk. Sai Baba heeft ooit eens gezegd: ‘Neem alle godsdiensten, knip de franje er vanaf en je houdt alleen liefde over’.
Want geen enkel geloof verloochent God, geen enkel geloof verheerlijkt geweld en leugenachtigheid. Nee, alle geloven zoeken één en dezelfde God en alle leren je, dat je medeschepselen moet liefhebben en moet dienen. Vijf basiswaarden – waarheid, gerechtigheid, liefde en geweldloosheid – vormen de essentie van alle godsdiensten, aldus Sai Baba.

Vrijwel alle godsdiensten kennen ook tien geboden of een achtvoudig pad of iets dergelijks. Zij kunnen God aanroepen bij verschillende namen, zij kunnen andere accenten leggen, rituelen kunnen verschillen, maar de basis is en blijft dezelfde: liefde van allen voor allen!exorcisme 19
Sai Baba: ‘Alle godsdiensten sporen de mens aan om zijn hart te zuiveren van wrok, hebzucht, haat en boosheid. Alle godsdiensten bieden genade als geschenk aan, als de beloning voor succes in dit proces van zuivering’.

De grondleggers – de wereldleraren – hebben altijd het oog gericht (gehouden) op de eenheid van alle leven en de voortgang van de mens van louter menselijkheid naar de toppen van goddelijkheid. Op grond van deze gemeenschappelijke basis zegt Sai Baba dan ook: Laat de verschillende geloven bestaan, laat ze gedijen en laat de glorie van God in alle talen en in vele toonaarden bezongen worden. Dat moet het ideaal zijn. Respecteer de verschillen tussen de geloven en erken ze, voor zover zij de vlam van de eenheid niet doven’.

2.0 Nieuwe godsdienst?

Iemands religie is het product van zijn geboorteplek en zijn vroegste opvoeding’!

exorcisme 30Alle godsdiensten zijn verschillende paden naar de ene God. Je moet je dan ook niet afzetten tegen andere godsdiensten of de geloofsovertuiging van een andere kleineren. Sai Baba: Iedere dient te weten dat de vormen waarin God door anderen wordt aanbeden net zo belangrijk voor die ander zijn als de vorm van God die hij zelf aanbidt. Als hij daarentegen kritiek uitoefent of een smet werpt op de goden die anderen aanbidden, dan begaat hij een grote zonde, hoe voorbeeldig zijn eigen verering van God ook moge zijn’. [1, blz. 122]

Godsdienstfanatisme vernietigt de liefde en het mededogen in de harten van de mensen. Schenk niet te veel aandacht aan uiterlijke vormen en ceremonies, want dan verlies je de diepere betekenis uit het oog en dit is de oorzaak van exorcisme 2verwijdering tussen de mensen. Vermijd ook het op overdreven wijze propageren van een godsdienst met het doel om aanhangers te winnen. Dit heeft reeds geleid tot vele godsdienstoorlogen en daardoor is men religie vaak gaan zien als de oorzaak van chaos en conflicten. Want besef dat strijd en haat het gevolg zijn van ego [2]! Begeerte naar macht is meestal de werkelijke reden om propaganda te maken voor hun eigen geloof. Tijdens een kersttoespraak van 1985 heeft Sai Baba speciaal zijn christelijke volgelingen ernstig gewaarschuwd voor dergelijke praktijken.

Welk gezag heb jij om af te geven op een andere naam dan God?

Welke godsdienst je ook kiest, wanneer je in je dagelijks leven handelt in strijd met die godsdienst dan is dat een duidelijk bewijs, dat je weinig geloof hebt in die godsdienst. Breng de theorie in praktijk en richt je daarbij op de leringen zoals die door de stichter van de betreffende religie zijn gegeven. Ook al heb je een bepaalde vorm en naam gekozen voor God, je moet je toch realiseren dat Hij alle namen en vormen IS!

exorcisme 22Sai Baba predikt dus géén nieuwe godsdienst! De Sai-‘godsdienst’ is niet meer en niet minder dan een wereldwijde beweging die wijst op de fundamentele waarheden die aan alle godsdiensten grondslag liggen.
Baba wil dat de volgelingen van iedere godsdienst het geloof in de voortreffelijkheid van hun eigen godsdienst aankweken en de leringen van hun godsdienst op intensieve wijze in praktijk brengen. Want deze fundamentele waarheden die aan alle godsdiensten ten grondslag liggen, zijn reeds lang geleden neergelegd in de heilige geschriften van de vedische godsdienst in India. Het is de in deze geschriften vervatte Sanathana Dharma of tijdloze goddelijke wet, die sindsdien vele keren door grote wereldleraren nieuw leven is ingeblazen wanneer zij vergeten, verkeerd begrepen of verdraaid dreigde te worden.

Alle godsdiensten zijn gesticht door boodschappers van God, die naar de aarde zijn gezonden met het inzicht hoe zij de mensheid geestelijk vooruit konden helpen.
Alléén ……….. de vedische religie van India is niet gesticht door een mens, maar door God zelf! [3]

Komt je dit ook zo bekent voor?’ [4]

afb. Islam 3Sai Baba: De godsdiensten van andere landen zijn beslist gewijd en heilig, maar slechts voor een zekere beperkte tijd. Anderzijds heeft de godsdienst van dit land (India) geen begin gehad en deze zal ook geen einde hebben. De grondslag van de vedische religie is vastgelegd in de veda’ s, de oudste religieuze geschriften van de mensheid. Zij zijn rechtstreeks door God geopenbaard [4] aan de oude wijzen in een tijd die ver ligt vóór de tijd waarin de huidige godsdiensten en de daarbij behorende geschriften ontstonden’. [5]
Sai Baba heeft ook gezegd, dat de veda’s aan de gehele mensheid in alle tijden toebehoort en niet aan één of andere speciale godsdienst.

‘Komt je dit enigszins bekent voor?’ [4]

Sai Baba zegt, dat hij alle namen en vormen is en dat er geen enkele reden is om van godsdienst te veranderen wanneer je hem hebt leren kennen. Wanneer je naar zijn leringen luistert, zul je je eigen godsdienst juist beter gaan begrijpen.afb. Islam 14
Sai Baba: ‘Ik bevestig, dat deze Sai-vorm de vorm is van al de verschillende namen die de mensen gebruiken om het goddelijke te aanbidden. Daarom leer ik, dat er geen onderscheid moet worden gemaakt tussen de namen Rama, Krishna, Jezus Christus, Allah, Ishwara of Sai, want dit zijn alle mijn namen’ (…) ‘Ik moedig geen verering aan van slechts één naam en één vorm, in het bijzonder niet van mijn huidige naam en huidige vorm. Ik verlang er niet naar om de mensen naar mij toe te trekken, weg van de aanbidding van mijn andere namen en vormen’. [1, blz. 121]

Sai Baba zoekt geen aanbidding van hemzelf, van zijn huidige naam en vorm. Hij adviseert je die naam en die daarbij behorende vorm te kiezen, die jou het meeste aanspreekt. Om die naam en vorm altijd bij je te hebben als je metgezel, je gids, en je beschermer [1, blz. 121].


[1] Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk
[2] Ego, het ‘IK’. Het ego wordt in de filosofie en religie vaak aangeduid met het begrip ‘ziel’. In het hindoeïsme kent men het begrip Atman dat "zelf" betekent.
[3] Sai Baba, een hindoe-mohammedaan. ‘Baba’ is een mohammedaans woord
[4] De islam, in de zesde eeuw na Chr. gesticht door een Arabier genaamd Mohammed . De islam (= 'onderwerping') is de godsdienst van hen die in Mohammed, Allah en de Koran geloven. Zij geloven dat de Islam berust op de laatste en definitieve openbaring van Allah door de engel Djibriel (= Gabriël) aan Mohammed. In de islam wordt profeet Mohammed gezien als de langverwachte laatste profeet en boodschapper die de uiteindelijke openbaring van God, de Koran, heeft ontvangen. De Koran (Soera De Profeten 107) zegt namelijk het volgende: "En Wij hebben u slechts als genade voor de werelden gezonden." Door moslims wordt hij daarom aangeduid als het Zegel der Profeten. [Nieuwsbrief ‘Mohammeds Openbaringen’ – 16 nov. 2013]
[5] Omstreeks 3800 voor Chr. heeft de wijze Vyasa de nu nog bestaande veda’s samengesteld uit het toen nog beschikbare materiaal. Het zijn er vier, nl. de Rigveda, de Yajurveda, de Samaveda en de Artharvaveda. Zij zijn geschreven in het Sanskriet. Daarnaast zijn er 108 oepanisjads. Deze bevatten een filosofische uitwerking van het geloof. Het zijn deze veda’s en oepanisjads die Sanathana Dharma bevatten. [Nieuwsbrief ‘Mohammeds Openbaringen’ – 16 nov. 2013]

3.0 Nieuwe tempels en kerken bouwen?

afb. Islam 2Het probleem met de heilige boeken van de meeste godsdiensten is, dat zij zijn geschreven in een taal en stijl die voor de meeste mensen van vandaag erg moeilijk te begrijpen is. Wat ‘Baba’ in het volgende citaat zegt over de shastra’s (Indiase religieuze geschriften) geldt daarom zeker ook voor de Bijbel, de Koran, en andere heilige boeken.

‘Zo ook heeft het (….) geen zin de shastra’s aan te bieden in een taal waarmee de meeste mensen niet vertrouwd zijn. Ze kunnen in gemakkelijk te begrijpen taal worden verklaard. Het fundament van de shastra zal hierdoor niet worden aangetast. Dan kan zij in de praktijk worden gebracht, begrepen en ervaren en kan men ervan genieten’.

Dus ……. waarom zou je voor iedere naam en vorm van de ene God aparte tempels en kerken moeten bouwen? [1]


Sai Baba: ‘Pogingen om tempels voor mij te bouwen, moet ik ten stelligste ontraden. In plaats daarvan vraag ik om bestaande tempels te renoveren en meer te gebruiken’.afb. Islam 4

‘Het is goed om in een kerk geboren te worden, maar het is niet goed om erin te sterven. Groei en bevrijd jezelf van de beperkingen en voorschriften, de leerstellingen die je belemmeren in je vrijheid van denken, de ceremonies en rituelen die beperken en voorschrijven. Bereik het punt waar kerken er niet toe doen, waar alle wegen eindigen, van waaruit alle wegen beginnen’.

afb. Islam 6Mensen die geld inzamelen voor de bouw van een nieuwe tempel worden vaak meer gedreven door hebzucht, egoïsme en de wens om populair te worden dan door ware godsvrucht. Aanbid God onder welke naam ook in iedere tempel en maak van je huis een kleine tempel voor jezelf en je gezin.
Sai Baba: ‘Jullie hoeven geen tempel te bouwen voor iedere nieuwe naam waarmee jullie God aanroepen of voor iedere nieuwe vorm die Hij naar jullie gevoelen heeft aangenomen. Je kunt Hem overal en te allen tijde aanroepen. De oude tempels zijn doordrenkt met de vroomheid en de gebeden van generaties echte bhakta’s (devoten). Het zou verkeerd zijn jezelf de rijkdom die zo is vergaard te onthouden’.


[1] De Satya Sai Cental Trust organisatie onder supervisie van Sai Baba heeft twee ashrams: Brindavan in het plaatsje Whitefield bij Bangalore en een grote ashram in zijn geboorteplaats Puttaparthi, genaamd Prashanti Nulayam. 
Toen Sai Baba in april overleed duurde het tot juli voordat zijn persoonlijke kamer werd geopend in aanwezigheid van overheidsfunctionarissen. Deze eerste ronde leverde 98 kilo goud, 307 kilo zilver en omgerekend 1,7 miljoen euro aan cash op. De totale waarde hiervan bedroeg 5,3 miljoen euro. Door de trage gang van zaken rees de verdenking dat de stichting geld aan het verdoezelen was. Deze verdenking werd niet veel later bekrachtigd toen de politie in een auto afkomstig van Sai Baba’s ashram 3,5 miljoen roepie (ongeveer 55 duizend euro) vond. Volgens de stichting was het geld bedoeld voor een aannemer die de tombe van Sai Baba aan het bouwen was. Tijdens deze tweede inventarisatie werd nog eens 120 duizend euro aan cash gevonden, samen met dure horloges, diamanten, maar liefst vijfhonderd paar schoenen en enkele honderden gewaden. In een van Sai Baba’s andere ashrams werd eind juli eveneens een klein fortuin gevonden: zes kilo goud, 245 kilo zilver en 125 duizend euro aan cash. En in de Balaji-tempel werd nog eens een schat gevonden ter waarde van 17 miljard euro.

4.0 De heilige geschriften

Van alle heilige geschriften bevatten de veda’s de meeste informatie over reïncarnatie of wedergeboorte en zijn bevatten ook de meeste en de nauwkeurigste leefregels. Het hindoeïsme heeft veel van deze leefregels overgenomen en andere godsdiensten hebben weer enkele of veel van deze leefregels overgenomen van het hindoeïsme.

De kern van Sanathana Dharma (de tijdloze goddelijke wet) wordt gevormd door de volgende drie stellingen:

 1. Achter de voortdurende veranderende wereld ligt de onveranderlijke, eeuwige werkelijkheid. Deze laatste kent geenafb. Islam 18 begin en geen einde. Zij wordt onder meer aangeduid met de benamingen Paramatma, God, het Absolute of Brahman.
 2. Het atma(n), de individuele ziel, is hetzelfde als het Paramatma.
 3. Het doel van de mens tijdens het leven op aarde is het ontdekken van zijn ware identiteit en het bereiken van de eenheid met God. Dit wordt zelfverwerkelijking of Godrealisatie genoemd.

Deze fundamentele waarheden uit de veda’s zijn ook aanwezig in de Bijbel, en op grond daarvan heeft Sai Baba de Bijbel ook weleens een veda genoemd.

5.0 Sai Baba en Jezus

afb. jezus 7In het Indiase religieus-filosofisch denken zijn drie opvattingen over de verhouding God en de schepping. Deze drie opvattingen hebben geresulteerd in drie stromingen die bekend kent zijn geworden onder de namen dvaita, visishtadvaita en advaita. Sommige mensen noemen deze stromingen alle drie vedanta en zij zeggen dus dat er drie stromingen zijn in de vedanta-filosofie. Sai baba noemt alléén de advaita-filosofie vedanta!

Dvaita of dualisme [1] is dat bewustzijn waarmee je alles ervaart als afgescheiden en apart van jezelf. De mens is afgescheiden van God, en dat zal ook zo blijven. Opgaan in God is onmogelijk. Alleen door God te aanbidden, trekken wij Zijn genade aan en kunnen wij in vreugde leven. Wij zijn dienaren van God en alles wat wij doen, wordt door Hem gadegeslagen.
In het andere uiterste kunnen we spreken van monisme. Advaita of monisme [2] is dat bewustzijn waarmee je God en de schepping ervaart als één! Er is géén ego-besef. Er bestaat niets behalve God. Het woord is a-dvaita betekent letterlijk ’non-dualisme’, ‘niet tweeheid’.
Sai Baba: ‘Het is niet mogelijk om de Schepper en Zijn omgeving, God en de natuur te beschouwen als gescheiden of vanafb. jezus 9 elkaar verschillend. Kunnen we zeggen, dat de golven gescheiden zijn van de zee? Zij komen uit de zee, zijn van de zee en in de zee! Evenzo komt de mens uit God, is van God en in God!’

De schepping - het Leven, het Proces - is God met daaraan toegevoegd een tijdelijke naam en een tijdelijke vorm, want Hij heeft bepaald, dat alles wat geschapen is ook weer zal worden ontbonden. Advaita, volkomen eenheid, is de hoogste waarheid en deze waarheid zal uiteindelijk door iedereen geaccepteerd moeten worden. Baba geeft ons de kern van de geheel vedanta in één zin wanneer hij zegt: ‘Het Atma(n) (de individuele ziel) , dat aanwezig is in alle levende wezens, is één en één alleen en is geen ander dan jij’.

5.1 Sai Baba over het Christendom

afb. jezus 29Een deel van de christenen stelt op grond van bepaalde uitspraken in de Bijbel, dat er een wezenlijk onderscheid is tussen God en de schepping. ‘Wij zijn geen God; wij zijn mensen geschapen door God’. Zij – de christenen – beschouwen de gedachte, dat de mens een goddelijke vonk zou zijn als een grote zonde, namelijk de zonde van de hoogmoed. Dit is de dvaita-opvatting. God en de schepping zijn twee.
Voor een deel van de christenen is het christendom dan ook de enige ware godsdienst en Jezus de enige redder, verlosser. Wederom op grond van de Bijbel stellen zij bovendien, dat niet de boodschap die Jezus verkondigde de mens kan redden, maar dat alléén Jezus’ dood en zijn opstanding dit konden bewerkstelligen.
Sai Baba zegt daarentegen, dat wij net als Jezus het dvaita- en het visishtadvaita-stadium [3] moeten doorlopen om het advaita-stadium te bereiken. Het dvaita-stadium is slechts een eerste stap. Het beeld van God dat je buiten jezelf ziet (dvaita), moet eerst in de geest worden opgenomen (visishtadvaita) en dán in de ziel (advaita).

Sai Baba zegt hierover het volgende: ‘Neem Jezus als je gids en volg zijn voorbeeld. Doorloop dezelfde stadia van groei van het bewustzijn waar hij doorheen ging’. (…..) afb. jezus 18
‘Van geestelijke studie ging Jezus voort naar een gericht zoeken van God in de stoffelijke wereld. Vervolgens ging hij verder met innerlijke veraanschouwelijking en overpeinzing van God. Ten slotte volbracht hij het om geheel in God te verzinken en één te worden met God’.

Toen Jezus God zocht in de uiterlijke wereld noemde hij zich een boodschapper van God [4]. Later besefte hij dat de relatie dieper ging, dat hij een deel van God was en toen noemde hij zich Gods zoon. Uiteindelijk verwierf hij de wijsheid, dat hij en God één waren. Dit is het advaita-stadium.


[1] Vedanta is een Sanskrietwoord en het betekent letterlijk ‘het einde van de veda’s, ‘het einde van alle kennis’.
[2] Het woord a-dvaita betekent letterlijk ’non-dualisme’, ‘niet tweeheid’.
[3] Visishtadavaita of speciaal monisme is dat bewustzijn waarmee je God en de schepping ervaart als aspecten van hetzelfde. God bestaat en de mens en het universum bestaan in Hem. De schepping is Zijn Lichaam. De mens stelt zich ten doel op te gaan in God, de bron waaruit hij is voortgekomen.
[4] Nieuwsbrief ‘Wederkomst van Jezus’- deel V, mei 2016

6.0      Slot of nawoord

‘Godsdienst is de schakel tussen het individu en het Universele, tussen Jiva of Atman (de individuele ziel) en Deva (God)'.

openbaring 3Zonder godsdienst, zonder geloof is God is het voor de mens onmogelijk zijn hoogste doel, - zelfverwerkelijking, eenwording met God -, te bereiken. Een leven zonder geloof is dan ook nutteloos geworden.

Geloof is niet het resultaat van rationeel denken, van intellectueel onderzoek. Het is innerlijk weten, intuïtief ervaren, en op basis van je eigen ervaringen moet je een sterk geloof ontwikkelen.
Baba zegt dan ook: Het verstand kan je slechts een klein stukje voorthelpen langs het pad dat voert tot God; de rest wordt verlicht door de intuïtie’.

Dus wanneer jij je alleen vasthoudt aan het intellect, zul je er niet in slagen al je twijfels te overwinnen. Tegen een devotee die Sai Baba om een gesprek vroeg, zei ‘Swami’ [1] eens:met jou is het zo: je twijfelt een beetje; nu wil je graag deze twijfels direct opruimen, zodat er plaats is voor nieuwe twijfels’.

Je geloof moet dus onwankelbaar, diepgeworteld, onveranderlijk zijn. Het moet bestand zijn tegen het belachelijk maken door de onwetende en het gelach van de op de wereld gerichte geesten. Geloof is een machtig bezit.
Sai Baba: Geloof kan wonderen doen. Het kan de Heer dwingen zich te openbaren en jou te geven wat jij gelooft dat Hij zal geven’.

Helaas velen ontkennen het goddelijke – de ‘vonk’ binnenin ons, het innerlijke of hogere Zelf – in de mens. Het zoeken naar je ware aard – ‘jij bent een kind van God’ – is echter ingeboren (‘zit in ons DNA’) en eens zal dit automatisch leiden naar het goddelijke in je. Zelfs zij die zich nadrukkelijk atheïsten noemen, zullen eens hun ingeschapen natuur volgen om te zoeken naar hun ware Zelf achter de uiterlijke vorm.

openbaring 5De leringen van Jezus, Mohammed, Boeddha, Zoroaster, enz. zijn in essentie gelijk, maar in uitwerking verschillen zij. De fundamentele waarheden werden door hen nieuw leven ingeblazen, wanneer deze vergeten, verkeerd begrepen of verdraaid dreigden te worden. Iedere godsdienst is dan ook plaats- en tijdgebonden, afhankelijk van de ligging en de geschiedenis van het betreffende land, van de cultuur en de omstandigheden. Bovendien zijn er in de godsdiensten en in de heilige boeken in de loop der tijden door de mens, al dan niet opzettelijk, wijzigingen aangebracht.
Sai Baba: ‘In de loop van de tijd gaan de belangrijkste factoren van het geestelijke pad verloren. (….). In de loop van de tijd komt de menselijke aard naar voren en wordt het goddelijke aan de kant gezet en vergeten. Wat er van de geestelijke weg bekend was na Rama’s tijd, was verdwenen in de tijd van Krishna, en wat Krishna leerde was verdwenen toen Sia kwam. Zo ging het ook met de boeddhisten, de moslims en de jains’.

Ook Sai Baba zelf verricht rituelen die met het hindoeïsme zijn verbonden; bijvoorbeeld bij het inwijden van een nieuw gebouw in de ashram (leefgemeenschap en ontmoetingsplaats). Dergelijke handelingen zijn voor de vele hindoes in zijn omgeving heel begrijpelijk en vanzelfsprekend en daarom vinden zij ook plaats. Maar het feit dat Baba dergelijke rituelen verricht en goedvindt, betekent nog niet dat hij een hindoe is. Je moet in die rituelen zoeken naar de diepere betekenis, aldus Baba.
Vaak wordt dat niet gedaan en zo kunnen godsdiensten in de loop der tijden verworden tot godsdiensten die nog slechts handelen vanuit regels en voorschriften. Men gaat God begrenzen en Hem bepaalde eigenschappen toedichten en men wordt steeds dogmatischer. Zo gaan dan geleidelijk dode dogma’s en starre rituelen de plaats innemen van de liefde.

‘Iedere godsdienst vergeet, dat God alle vormen en alle namen is, alle eigenschappen en alle verklaringen’. ‘Ga door met je verering van de door jou gekozen God, langs de wegen die jou reeds vertrouwd zijn, dan zul je ontdekken van je dichter bij mij – Sathya Sai Baba (redactie) - komt. Want alle namen zijn de mijne en alle vormen zijn de mijne’.

6.1 Het doel van alle godsdiensten

afb. hart 18Het doel van alle godsdiensten is, ‘de geest van de mens te verheffen om bevrijding te verkrijgen voor het betreffende individu en geluk voor de samenleving waarvan hij deel uitmaakt’.
Door jezelf in dienst te stellen van je medemens, van de samenleving waarvan je deel uitmaakt, leef je het ideale leven dat altijd tevreden, blij en gelukkig is. Je kunt immers alleen maar echt gelukkig zijn als iedereen gelukkig is. Zo voldoe je dan aan de omschrijving die Sai Baba geeft van het leven: ‘Het leven is een reis van ik naar wij’.


[1] Swami betekent meester en is hoofdzakelijk een hindoeïstische beleefdheidstitel.

Hans Zevenboom

Literatuurverwijzing:

 1. Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’ – Wim G.J. van Dijk
 2. Boek ‘Sai Baba, de wonderdoener’ – Howard Murphet
 3. Boek ‘Sai Baba, de Heilige……’ – Samuel H. Sandweiss
 4. Boek ‘Sai Baba, Leringen’
 5. Internet Sai Baba
 6. Diverse boeken van Neale Donald Walsch

Noot van de redactie
[mei 2019]


Deze serie artikelen over Sathya Sai Baba is een beknopt overzicht van toespraken en citaten van de volgende werken van Sathay Sai Baba: Sathaya Sai Speaks (van 1953-2009, 42 delen), Vahini’s en Summer Showers [http://www.sathyasai.org/sathya-sai/his-words].

Het officiële verslag van duizenden openbare verhandelingen die Bhagavan Baba [*] in de periode 1953 tot en met 2009 maakte, is vervat in 42 delen Sathya Sai Speaks.
De openbare verhandelingen werden gegeven in verschillende steden van India en waar ooit beschikbaar een audio-opname is opgenomen. Vahinis is een verzameling essays die zijn geschreven door Bhagavan Baba [*] en gepubliceerd in het maandblad Sanathana Sarathi (The Eternal Charioteer) onder auspiciën van Sri Sathya Sai Books and Publications Trust (Ltd). Tijdens de zomer zou Bhagawan Baba een cursus van een maand lang geven aan studenten en jongeren over de Indiase cultuur en spiritualiteit. Hij zou ook aan het einde van elke dag een discours geven. Deze discoursen zijn gecompileerd onder de reeks ‘Summer Showers’. Ten slotte zijn ‘handgeschreven brieven’ een verzameling correspondentie tussen Bhagawan [*] Baba en zijn studenten, volgelingen of officieren in de organisatie. 

De redactie heeft ernaar gestreefd een getrouwe kopie te geven van de citaten van Sai Baba en heeft één van de Nederlandse boeken ´Bevrijding komt niet uit de hemel vallen´ als leidraad genomen. Indien nodig zou ik je graag willen verwijzen naar originele audiobestanden van Baba’s toespraken. De lezer kan deze toespraken en citaten makkelijk vinden op de internationale website http://www.sathyasai.org door te klikken op ‘Sathya Sai’ in het bovenste menu; daarna te klikken op ‘His Words’.

[*] Officiële tekst Sai/site: Bhagavan (Sanskriet: Bhagavana van bhaga = spirituele uitstraling of een combinatie van zes kwaliteiten en ga = het Wezen waarnaar alle microkosmossen terugkeren, met achtervoegsel vana) is één van de benamingen voor God, met name als aanduiding van een goddelijke Persoonlijkheid zoals Krishna of Shiva, maar ook wel gebruikt als eretitel voor bepaalde gerealiseerde persoonlijkheden zoals bijvoorbeeld Gautama Boeddha.

 

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack