logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

Sai Baba. Karma en Reïncarnatie - deel V, April 2021

1.0 Inleiding

Wat betekent reïncarnatie?

Bewustzijn71 1
Het woord reïncarneren komt van het Latijnse woord ‘carne’ en betekent letterlijk ‘terug in het vlees’ of ‘opnieuw in het vlees geboren worden’. Het woord reïncarneren stamt uit het Grieks en betekent ‘opnieuw bezield’ of verwijst naar een zielsverhuizing.

Volgens Van Dale betekent reïncarnatie: wedergeboorte van de ziel in een lichaam. De ziel daalt weer in het ‘vlees’ om opnieuw een levenscyclus mee te maken.

Wat is de ziel?

Het woord reïncarnatie houdt vanzelf al de erkenning in, dat er ‘iets’ in de mens aanwezig is dat de dood overleeft. afb. drie eenheid 1Anders zou er in het geheel niets zijn om opnieuw geboren te worden. Reïncarnatie betekent dan ook in de meest eenvoudige zin ‘de terugkeer naar het aardse leven ná de dood’. Dus een wezenlijk, niet-lichamelijke deel van onszelf, dat het lichamelijke sterven heeft overleeft en na een kort of lang verblijf in een andere dimensie, weer opnieuw in een nieuw stoffelijk lichaam zal verschijnen voor een volgende levenscyclus. Dat is wat reïncarnatie is!

2.0 Religies

‘Wie verzon dat geloof over dat ene leven toch?’
‘Is reïncarnatie een onderdeel van Gods Plan?’

afb. drie eenheid 23Het idee van reïncarnatie bestaat al sinds vele duizenden jaren voor Christus en komt voor in diverse religies en culturen over de hele wereld. Ook in de New Age-beweging en sommige Indiaanse religies van Noord- en Zuid Amerika komt geloof in reïncarnatie voor. Het geloof in reïncarnatie wordt ook aangetroffen bij sommige kleine volken in gebieden die als islamitisch bekend staan. In het Jodendom wordt reïncarnatie ‘Gilgal’ genoemd.
Het huidige Christendom wijst daarentegen het idee van de reïncarnatieleer van de hand, hoewel het vroege christendom wel veel ‘volgelingen’ kende in de reïncarnatieleer; de gnostische reïncarnatieleer.

Reïncarnatie is een vorm van ‘heilig-worden-door-goede-werken’.

Voor antroposofen en theosofen is het juist iets fijns, een evolutie naar het hogere. Voor antroposofen is het juist de afb. drie eenheid 17wezenskern die in vele levens naar ware goddelijke vrijheid moet groeien. In navolging van de theosofie geloven ook de antroposofen, de rozenkruisers en andere esoterische groepen in reïncarnatie, waarbij zij echter de mogelijkheid van het onaangename terugvallen naar een ‘lager’ bewustzijnsniveau zoals in het hindoeïsme mogelijk is, meestal verwerpen.

‘Heeft Boeddha de wet van oorzaak en gevolg ‘uitgevonden’?’

afb. Islam 2Reïncarnatie is het meest bekend bij het Hindoeïsme [1] en Boeddhisme [2], waarin het geloof in reïncarnatie sterk verwant is met het begrip karma wat de toekomstige geboorte beïnvloedt. In het Boeddhisme geeft men de voorkeur aan het begrip wedergeboorte boven reïncarnatie, daar reïncarnatie impliceert dat er iets is dat weer opnieuw geboren wordt.
Het Boeddhisme onderschrijft het bestaan van een eeuwigdurende ‘ik’, ‘het zelf’ of ‘ziel’ niet. Het Boeddhisme omschrijft reïncarnatie als een eindeloze cyclus van steeds weer nieuwe levens die aangedreven worden door de mentale corrupties van de geest. Vrijheid van deze cyclus is het Nirwana!

Een groot aantal godsdiensten onderwijst dus dit idee – ‘de terugkeer naar het aardse leven ná de dood’ -, maar de afb. Islam 13details zijn verschillend. Hoe ver wij ook in de tijd teruggaan, elke religie – ook de meest primitieve – had als uitgangspunt, dat de mens een kern bezat die na de dood verder leefde. Het is deze kern – in de christelijke wereld wordt gesproken over een ziel of geest – die onsterfelijk is en zich steeds opnieuw in een lichaam incarneert.

Dat klinkt voor veel mensen al te fantastisch. Er zou dus een deel in mij en in iedereen zijn, dat ik nota bene nog nooit heb gezien, en dat mijn dood overleeft? En dat deel zou in een ander lichaam eenvoudig verder leven. Het zou er dan op neerkomen, dat ik niet eens werkelijk sterf maar telkens opnieuw uit de dood verrijs en een nieuw leven op deze Aarde doorbreng’.


[1] Hindoeïsme is eigenlijk niet één religie maar wordt gevormd door verschillende oude Indiase godsdiensten. Hindoes geloven dat je reïncarneert na de dood.
[2] Het Boeddhisme is een levensbeschouwelijke en religieuze stroming. De basis van het boeddhisme, die is terug te vinden in het Theravada-boeddhisme, handelt over het lijden en hoe we er definitief van bevrijd kunnen worden. Het doel van boeddhisten is om bevrijd te worden uit de kringloop van wedergeboorte, om zo nooit meer te hoeven lijden. De kern van deze leer is dan ook het inzicht in het menselijk lijden, en de weg om dit lijden op te heffen.

3.0 Verschillende meningen

Leven 5 1De denkbeelden over het ‘opnieuw geboren worden’ zijn echter niet eensluidend. Zo zijn er opvattingen, die de terugkeer van de mens zijn in termen van natuurwetten, in termen van beloning en straf of in termen van ontwikkeling.
Een ander verschil gaat over het aantal reïncarnaties. Zijn het enkele, ettelijke honderden of het Indische getal 840.000? De verschillen hebben allemaal te maken met waar, in welke vorm en hoe vaak een mens zal terugkeren. Zullen we als dezelfde persoon in een permanente plaats – bijvoorbeeld de hemel of de hel – opnieuw gaan leven, voor eeuwig? Of zullen we vele malen als verschillende wezens terugkeren naar deze of een vergelijkbare wereld. Het Boeddhisme en Hindoeïsme bijvoorbeeld staan achter dit tweede idee.

De cyclus van wedergeboorte

Reïncarnatie gaat hand in hand met het pantheïsme, een geloofsovertuiging die ervan uitgaat dat alles en iedereen afb. 10geboden 29goddelijk is; dat alles God is en |God-Alles-Is|, elk mens inbegrepen. Elk object is in wezen dus goddelijk!
De ware reïncarnisten geloven niet in een ‘persoonlijke’ God [1], waarmee de behoefte zou bestaan om ‘vrede te sluiten’. Zij geloven in een God die voortdurend nabij aanwezig is, als een innerlijke drijvende kracht die de ganse schepping doordringt; de immanentie van God. Bepaalde religies zoals het pantheïsme sluiten aan bij deze visie, andere religies (bijvoorbeeld het Rooms-katholicisme) verwerpen haar.

En juist dit fundamentele thema – het onderscheid in geloof dat jij ook daadwerkelijk doordrongen bent van het Goddelijke Natuurlijk Bewustzijn (cel-DNA is Devine Natural Awareness) - brengt ons terug naar dat ene punt; het geloof of ongeloof in reïncarnatie, de cyclus van wedergeboorte!  


[1] Persoonlijke God. Nieuwsbrief ‘Het bewustzijnsproces. De God van Morgen’- deel III, mei 2015

4.0 De levenscyclus

Leven 21 1De levenscyclus is te omschrijven of nog beter aan te duiden als het (levens-)Proces! Het is een beeldspraak waarin de geen-begin-en-geen-einde-aan van de dingen wordt uitgedrukt; het voortdurend met alles verbonden Pad naar alles toe en overal vandaan, waarover de ziel de eeuwigheid lang met vreugde rondreist. De levenscyclus van ieder mens is dan ook te beschrijven als een ‘reis van de ziel’ door de eeuwigheid.
Het is het geheim van het ritme van het leven, waardoor wij allen iedere keer de gelegenheid krijgen de Kosmische Energie van het Goddelijke op te roepen tijdens onze tussentijdse ‘stops’ hier op aarde.

Deze levenscyclus is op iedereen – ongeacht geloof, ras of cultuur - van toepassing. Of je nu gelooft in reïncarnatie of niet, of je nu in God gelooft of niet, het leven is een oneindige cyclus met geen begin en geen einde! Het oneindige rad van Leven 16 1wedergeboorte – het kosmische rad – wordt daarom steeds weer opnieuw in beweging gebracht, indien je opnieuw je Zelf wilt ervaren in het aardse leven.
Wij incarneren in lager menselijke vormen, en wij ontwikkelen ons vervolgens naar hogere bewustzijnstoestanden. Dit gebeurt gewoon door de energie van de Kosmos – het Universum - in het lichaam op te roepen; door het te laten stromen door ons aura- en chakra-systeem. Steeds maar weer; ieder dag, ieder minuut krijg je de gelegenheid om dit te doen.

5.0 Sai Baba over reïncarnatie

afb. de dood 2Wanneer de ziel opnieuw een lichaam aanneemt, is het God die daarvoor de tijd, de plaats en de omstandigheden bepaalt. Hij bepaalt ook je karakter, dus je goede en slechte eigenschappen en neigingen.
Ons karakter en de omstandigheden waarin wij in ons nieuwe leven terechtkomen, sluiten nauwkeurig aan bij de bindingen die wij uit onze vorige levens hebben gemaakt. Doorgaan hebben wij de indruk dat wij onze eigenschappen en neigingen hebben geërfd van onze ouders. In werkelijkheid zijn zij echter van karmische oorsprong. God heeft de ouders speciaal voor het - langs de weg van de erfelijkheid - overdragen van de goede en slechte eigenschappen en neigingen die inherent zijn aan het karma van de persoon die geboren moet worden.

Sai Baba: Precies zoals de handelingen in dit leven bepaald worden door de aard van de handelingen in vorige levens, bepalen de handelingen van dit leven weer die van het volgende leven. God bepaalt de tijd en plaats, de omstandigheid en het gevolg in overeenstemming met de aard van de handelingen die men nu in dit leven verricht. God heeft de macht vorm te geven aan het karakter van de mens. Hij laat dat over aan de vrije wil van het individu, dat de les door ervaring moet leren’. [1, blz. 176]


[1] Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk

6.0 Vanwaar haar aantrekkingskracht?

afb. de dood 15Klaarblijkelijk oefent reïncarnatie toch een grote aantrekkingskracht uit bij westerlingen. De doctrines van pantheïsme en reïncarnatie zijn de hoekstenen van het Hindoeïsme [1], die erg populair zijn in de westerse wereld. Niet alleen dat we de laatste decennia veel geconfronteerd worden met het gedachtegoed van het Hindoeïsme en het Boeddhisme, maar ook de filosofie van de Hindoe-Boeddhistische-leer dat het leven verder gaat ná de dood en dat we zoveel kansen krijgen die we nodig hebben om alles in orde te brengen, intrigeert ons toch op één of andere manier.

Het Hindoeïstische doel van de individuele ziel (Atma) is om uit de karma-cyclus te breken en één te worden met het Universum. De Hindoe-Boeddhistische leer van zielstransmigratie geeft een indicatie van de levenskwaliteit van de individuele ziel in zijn vorige leven (s). Een ‘goed’ leven brengt wedergeboorte naar een ‘hogere’ (bewustzijns)vorm; een slecht leven naar een ‘lagere’ bewustzijnsvorm. Deze gedachte vervult de wet van karma, een centraal dogma van het Hindoeïsme. afb. geloofsovertuig 1
Het Hindoeïsme leert tevens dat bevrijding van de zielsverhuizing alleen mogelijk is voor de mens, die zich heeft weten te bevrijden van onwetendheid en begeerten. Onder begeerten wordt verstaan elk verlangen naar de ‘genoegens van deze aarde’. Onwetendheid is onbekend zijn met ‘Brahma’.

Hij die Brahma kent, wordt zelf Brahma’, aldus het Hindoeïsme.

Als het Hindoeïstisch-Boeddhistisch geloof dus waar is, dan kan elk mens verzekerd zijn van een ‘betere positie’ in het volgende leven, als …….. hij of zij moreel een voorbeeldig leven leidt. Hoewel er dan wel een Opperrechter nodig zal zijn om te beoordelen of jij of ik een voorbeeldig leven hebben geleid in dit leven.


[1] Het hindoeïsme is de overheersende inheemse religieuze traditie van het Indische subcontinent. Het hindoeïsme is gevormd uit diverse tradities en heeft niet één bepaalde stichter. Indiase goeroe Sathya Sai Baba was een populaire en controversiële Indiase goeroe met volgelingen en honderden Sathya Sai Centra over de hele wereld.

7.0 Is reïncarnatie een geloof, fantasie of werkelijkheid?

adam na zondevalHet is zeer gebruikelijk om te spreken over het geloof in reïncarnatie. Daartegenover stellen velen: ‘Ik geloof er nu eenmaal niet in.’ En daarmee is de discussie voor hen gesloten. Mensen hebben gauw de neiging van iets dat ze niet begrijpen of kunnen bevatten, te beweren: ‘zoiets kan nooit bestaan’. Maar welke maatstaf legt men hierbij aan?
Nu kan men inderdaad reïncarnatie tot een geloof maken, zoals men kan geloven dat in het jaar 2012 de wereld zal vergaan zoals sommige sektarische groepen beweren. Dit is echter een heel ander soort geloof dan het geloof in hemel en hel, het geloof in de ‘Voorzienigheid’ of het geloof in het eeuwig leven. Dergelijke geloofsinzichten zijn nooit langs wetenschappelijke weg te verifiëren. Wie toch over de problemen van leven en dood serieus wil nadenken, moet een open oog voor de werkelijkheid en een open geest voor de theorie hebben, zo zegt een groot wetenschapper.

Reïncarnatie zou zeer goed een natuurwetenschappelijk feit kunnen zijn, evenals de evolutie en de erfelijkheid. Zo is het afb. geloofsovertuiging 3niet ondenkbaar dat hét wetenschappelijk wordt aangetoond, dat reïncarnatie bestaat. Als iemand dán nog beweert: ‘Ik geloof er toch niet in’, dan is dat even absurd als niet te geloven in de zwaartekracht of in het bestaan van de Noordpool omdat men daar nooit is geweest. Het is daarom beter reïncarnatie uit de geloofsfeer te halen en het te beschouwen als een wetenschappelijke hypothese, die op zijn geldigheid getoetst moet worden.

8.0 Waarom reïncarneren wij?

Wat zijn nu de woorden van Sai Baba over karma en reïncarnatie?

Neale Donald Walsch

In de boeken van Neale Donald Walsch wordt door God het volgende over reïncarnatie gezegd: ‘Als een ziel terugkeert naar een menselijk leven, dan is dat altijd een poging om méér ervaringen op te doen én zich aldus verder te evolueren’!

afb. engelen 3De ziel weet heel goed dat haar doel evolutie is. Dat is haar enige doel, haar wezenlijke doel! Het doel van een menselijk ziel is dan ook alles te ervaren, zodat zij alles kan zijn. De ziel verlangt er daarom naar om alle individuele aspecten van zijn Goddelijkheid te ervaren. De ziel weet alles wat er te weten valt; alle kennis, alle macht en alle glorie komend uit het Hemelrijk. Voor haar is niets verstopt of onbekend. Dat is de eeuwige kennis die de ziel ten alle tijden bij zich draagt.
Echter weten is voor de ziel niet voldoende! Het weten is conceptueel, maar dat is voor de ziel niet voldoende. De ziel streeft naar haar eigen ervaringen en waar kan ze dat het beste doen, is op Aarde. De ziel verlangt er uiteindelijk naar om een god te Zijn. Om dit te kunnen ervaren zoals Jezus dit heeft mogen ervaren op Aarde is een ‘hulpmiddel’ geschapen; je levenswerk. Je levenswerk is een uitspraak over |Wie-je-Bent|.

De ziel schept daarom hier op aarde situaties én omstandigheden voor haar eigen hoogste bestemming en haar eigen afb. engelen 16meest directe herinnering voor elk moment van nu. De ziel creëert en het verstand (de geest, niet de breinmassa) reageert. De geest zal keuzes maken uit het aanbod, dat de ziel haar aanreikt. De ziel zal trachten duidelijk te maken dat er slechts één overweging kan meespelen wanneer je kiest, namelijk: ‘Is dit een uitspraak over |Wie-ik-werkelijk-ben|? Is dit een mededeling over |Wie-ik-kies-te-Zijn|?’ Dat is wat de ziel de geest iedere keer zal voorleggen.

Dit hele proces van wedergeboorte of reïncarnatie gaat er juist om je Zelf te ontdekken, je Zelf te scheppen zoals wij werkelijk zijn en werkelijk wensen te zijn, op ieder moment van de dag.

Sai Baba zegt het volgende over reïncarnatie:

Karma is de oorzaak van je (weder)geboorte. Je komt op aarde belast met de gevolgen van gedachten, woorden en daden van vele vorige levens.
Sai Baba: ‘Er zijn voor de mens drie redenen om (Red. weder) geboren te worden’. De eerste is zonde, de tweede is onvervuld verlangen of een andere nog gewenste ervaring, de derde is gebrek aan kennis of onwetendheid’. [1, blz. 168]

afb. engelen 25Sai Baba maakt onderscheid in drie soorten karma: dushkarma (slecht karma), satkarma ( goed karma) en misrakarma ( een mengsel van goed en slecht karma).

Alle handelingen gericht op resultaat binden de mens, want hun gevolgen moeten worden geleden of genoten. Dus niet alleen slechte daden binden, maar ook goede daden. Deze laatste binden je namelijk aan de uiterlijke vormen van geluk. Als wij goed doen, zullen wij geluk ervaren en als wij kwaad doen ongeluk. Alleen goede daden waarvan de resultaten zijn opgedragen aan God, zullen geen nieuwe karma doen ontstaan.
Baba zegt wel eens, dat je bent geboren omdat je niet geslaagd bent voor bepaalde vakken. Er zijn nog een aantal (levens)ervaringen die je moet opdoen om de leergang af te maken en dat kan alleen met behulp van een lichaam.


[1] Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk

9.0 Verschillende niveaus van (spirituele) ontwikkeling van de mens

‘We zullen ons les moeten leren’
‘Lijden?’

Neale Donald Walsch

afb. engelen 60In de boeken van Neale Donald Walsch wordt door God het volgende over verschillende niveaus in ontwikkeling gezegd: ‘Er worden in mensen veel niveaus van evolutie getoond en waargenomen. Men kan vaak terugkomen – vele honderden keren – en steeds hoger evolueren. Maar door in een ‘lagere’ vorm zoals sommige godsdiensten beweren – in de vorm van een dier terugkeren – kan een ziel zich nooit naar een hoger niveau ontwikkelen, en juist dat is haar grootste wens: evolueren. Daarom komt het niet voor dat een ziel zal terugkeren in een dierlijk lichaam. Niet voordat de ziel de ultieme hereniging met het AL heeft bereikt. Een ziel kan er ook altijd – en zo vaak zij dat wil – voor kiezen om een bepaalde levensvorm op een bepaald niveau nogmaals door te nemen. Evolueren, het zich verder ontwikkelen van de ziel zou zonder reïncarnatie niet mogelijk zijn. Zonder reïncarnatie - zonder het vermogen opnieuw een lichamelijke vorm aan te nemen – zou de ziel alles wat zij wil bereiken in één leven moeten zien te bereiken en dat is miljarden malen korter dan een tik van de kosmische klok’.

Dus, reïncarnatie is een feit. Het heeft zin én het is perfect!

Sai Baba zegt het volgende hierover: ‘Elk kind komt ter wereld met de last van alles wat in vorige levens niet werd afb. engelen 45afgewerkt. (…..) Het wordt in deze wereld geboren om er de goede en kwade uitwerkingen te ondergaan, die het gevolg zijn van zijn eigen handelingen in vorige levens. Dit is de verklaring voor de verschillen die men zo duidelijk tussen mensen ziet. (….). sommigen nu worden gelukkig geboren, genieten een goede gezondheid en leiden een gelukkig leven. Anderen worden diep ongelukkig, zwakzinnig of gehandicapt geboren’. [1, blz. 168]
Niet het noodlot, voorbeschikking of de wil van God zijn van dit alles de oorzaak, maar karma de wet van oorzaak en gevolg. Op grond van de wet van karma is daarom volledige gelijkheid van alle mensen, op politiek, sociaal, economisch of wel ander gebied dan ook, een illusie! Sociale hervormingen, noch politiek, noch wetenschap kunnen gelijkheid scheppen.

Zie God in iedereen en je ervaart ieder als gelijk aan jezelf’.

We moeten ons voortdurend van bewustzijn, dat alles wat ons overkomt het gevolg is van eens door ons verrichte handelingen, dat wil zeggen gedachten, woorden of daden. En alle ervaringen, zowel aangename als de onaangename, hebben hun nut. Zij doen ons standpunten of gewoonten veranderen, verhelderen situaties, maken ons geestelijk sterker, kortom leren ons een les.

afb. engelen 30a‘De Heer heeft de mens zo gemaakt, dat hij naar God verlangt en dat het hem vreugde schenkt wanneer zijn inzicht toeneemt, en dat juist gedrag en een deugdzaam leven hem gelukkig maken'. [1, blz.169]
Wanneer we genieten van de vreugde die het gevolg is van onze goede daden, denken wij echter al heel snel dat wij God niet meer nodig hebben, dat wij het zelf allemaal wel kunnen. Ons ego weerhoudt ons er dan van om ons naar binnen te keren. Waarom zou je zoeken naar de zin van het leven, wanneer je gelukkig en tevreden bent?

‘Alleen door lijden zullen zij ertoe gebracht worden zich naar binnen te keren en zichzelf te onderzoeken. En zonder inkeer en zelfonderzoek kunnen zij nooit aan de ellende ontkomen’. [1, blz.169]
Dit lijden, dat het loon is voor het kwaad dat wij opzettelijk hebben gedaan in dit leven of vorige levens, is géén wraak van God, géén straf van God, maar een vorm van genade! Immers alleen door zelfonderzoek kun je de wereld herkennen als maya en alleen door het opheffen van deze onwetendheid kun je moksha (bevrijding) bereiken.

Het is een harde les, maar kennelijk is voor de meesten van ons zo’n harde les het enige waarop wij reageren. Het verklaart ook enigszins, waarom God ons niet al het aardse bezit schenkt, waarom wij vragen.

‘Denk je, dat Ik je met pijn zou confronteren als er geen reden voor zou zijn? Open je hart voor pijn, zoals je nu doet voor genot, want het is Mijn wil, door mij bewerkstelligd voor jouw bestwil. Verwelkom haar als uitdaging’. [1, blz.170]


[1] Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk

10.0 Een harde levensles. Waarom?

Leven 33 1De wet van karma in combinatie met reïncarnatie geeft zin aan lijden. Maar aangezien wij onze vorige levens niet kennen, weten wij ook niet wat de oorzaak is van ons lijden op een bepaald moment. Zou het dan niet logischer zijn, wanneer God de mensen zou laten lijden voor hun zonden in hetzelfde leven waarin deze zonden begaan zijn?

‘Hoe zou jij dan de punya (goede daden) die zij doen belonen? Zij moeten ook genieten van de voordelen van hun punya. Dat alles zal niet altijd mogelijk zijn in één leven’.

Overigens is niet alles wat er gebeurt in dit leven het resultaat van ons gedrag in vorige levens. ‘Er kan iets gebeuren waarvan de oorzaak in dit leven ligt’.

Vraag: ‘Maar als wij niet de precieze oorzaak van ons lijden kennen, hoe kunnen wij er dan de gewenste les uit leren?’Leven 18 1
‘Wanneer pijn je overvalt en je in haar greep heeft, laat de Heer je natuurlijk niet altijd de precieze zonde weten waarvoor die speciale ervaring de straf is. Het wordt aan jou overgelaten om er in het algemeen uit af te leiden, dat iedere ervaring een les is en ieder verlies winst’.
Sai Baba vindt het dus niet nodig, dat wij precies weten voor welke daad een bepaalde ervaring de beloning of straf is.

Vraag: Maar waarom herinneren wij ons onze vorige levens eigenlijk niet?’
‘De mens heeft zowel de gave om zich iets te herinneren als het vermogen om iets te vergeten
[1]. Het zijn beide nuttige eigenschappen. Misschien is het vermogen om te vergeten nog wel het belangrijkste, want anders zou de mens het verlies moeten bewenen van miljoenen ouders en andere familieleden die hij in miljoenen voorgaande levens heeft gehad’.

Leven 50 1Sai Baba verzekert ons steeds weer, dat verdriet en pijn die ons nu overkomen het gevolg zijn van eens door ons verrichte handelingen. Echter de mens heeft een vrije wil en hiermee kan hij zelf bepalen welke handelingen hij zal verrichten; hij kan zelf de keuzes maken. De mens kan echter niet zelf de gevolgen kiezen; die heeft God bepaald> God heeft namelijk bepaald, dat iedere handeling zin gevolgen zal hebben.
Maar omdat de mens vrij is in de bepaling van zijn levenswijze, is hij dus ook zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Wanneer je tegenspoed hebt, kun je God dus niets verwijten. Hij is niet boos op jou, Hij maakt het jou niet moeilijk. Het is dus verkeerd om een wrok tegen Hem te ontwikkelen. Jijzelf bent de veroorzaker van vreugde en smart!

God houdt zich niet bezig met belonen of straffen. Hij weerkaatst alleen wat wij denken, zeggen en doen! Hij is de eeuwige onaangedane getuige. Jij bepaalt je eigen lot. Doe goed, wees goed en je krijgt er goede resultaten voor terug: verricht slechte daden en je oogst slechte resultaten. Bedank of beschuldig God niet. Bedank jezelf, beschuldig jezelf!’


[1] God speekt in de boeken van Neale Donald Walsch over de ‘Sluier der Vergetelheid’

11.0 Reïncarnatie, hoe geschiedt dat?

afb. de dood 24Wanneer je het op je neemt om op aarde een nieuw fysiek lichaam te gaan bewonen, verlaagt je etherisch lichaam – de ‘energieklont’ (de individuele ziel) - zijn vibraties, vertraagt zich van een trilling die zo snel is dat zij zelfs niet kan worden gezien, tot een snelheid die massa en materie opleveren [1]. De reële materie is de schepping van de zuivere gedachte, het werk van je zuivere geest, het hogere aspect van het drieledig wezen, de individuele ziel (Atma). Deze materie is een coagulatie van een miljoen, triljoen verschillende energiedeeltjes tot een enorme massa die wordt gecontroleerd door de geest; het meesterbrein. Zodra deze nietige energiedeeltjes hun energie hebben verspreid, worden ze ‘afgedankt’ door het lichaam, terwijl de zuivere geest nieuwe deeltjes creëert. Het etherisch lichaam ‘vangt’ deze gedachte zogezegd op, verlaagt de vibratie van meer energiedeeltjes ( laat ze kristalliseren) en ze worden materie, jouw nieuwe materie!

Reïncarneren betekent dus, dat je geheel vrijblijvend kunt kiezen om uit het |Al| - het Allerhoogste Bewustzijn - te afb. de dood 27voorschijn kunt komen, wanneer jij dat wilt. Je kunt er dus voor kiezen om de ervaring van je individuele Zelf te herscheppen, wanneer je maar wilt! Het betekent, dat je uit het AL te voorschijn kunt komen wanneer je maar wilt, als:

  1. een nieuwe Zelf
  2. of als hetzelfde Zelf, dat je éérder was.

Je wordt dus in staat gesteld om je bewustzijn van ‘jezelf’ te behouden of ernaar terug te keren! Met andere woorden, je kunt ervaren wat je maar wilt, altijd!
afb. de dood 29Dus dat houdt in dat je naar dit leven – op Aarde – kunt terugkeren als dezelfde persoon die je was voor je ‘stierf’. In het fysieke lichaam. Jezus en Lazarus zijn ook na hun dood teruggekeerd naar hun eigen lichamen. Dit ‘terugkeren naar eigen fysiek lichaam’ gebeurt iedere dag en wel in ziekenhuizen. Maar het is een zeldzaam gebeuren, dat de ziel in dezelfde lichamelijkheid wil terugkeren. Als een ziel ervoor kiest om in fysieke vorm terug te keren, dan kiest zij meestal een ander lichaam. Zo kan ze aan een nieuwe agenda beginnen, nieuwe herinneringen ervaren, nieuwe avonturen ondernemen.

Over het algemeen verlaat een ziel een lichaam als zij er ‘klaar’ mee is. Ze heeft afgemaakt wat ze met dit lichaam wilde afb. de dood 23doen. Ze heeft de ervaringen die ze zocht, ervaren! En juist dat is waar het in dit leven – op Aarde – om gaat; ervaren wat je maar wilt, en nadien je verder ontwikkelen; evolueren. Zo zul je langs het kosmische rad reizen, steeds doorgaan, rond en rond, doorgaan met het Zijn, voor altijd en eeuwig, en daarna.

Je zult vele malen naar de Eenheid terugkeren – een oneindig aantal malen en iedere keer voor een oneindig lange duur – en je zult weten dat je de gereedschappen bezit waarmee je op elk punt van het kosmische rad kunt besluiten naar de Eenheid terug te keren.


[1] Nieuwsbrieven ‘Reïncarnatie’ – Deel I & II, november & december 2009

12.0 Slot

exorcisme 26Er is in de loop der tijden al ontzettend veel gezegd en geschreven over de vraag of de mens nu een vrije wil heeft of niet. Sai Baba heeft over deze kwestie verscheidene malen gesproken. Zijn uitspraken over deze zaak lijken soms echter tegenstrijdig. Hij benadrukt voortdurend, dat de mens verantwoordelijk is vor zijn daden, dat hij zal oogsten wat hij zaait, dat hij moet kiezen voor geestelijke voortuitgang en niet voor gebondenheid aan de wereld.
Daar staan dan echter uitspraken tegenover als: ‘Niemand kan er aanspraak op maken dit of dat te hebben gepresteerd, want allen zijn slechts instrumenten in de handen van de Heer’ (….) ‘Zonder Zijn wil kan geen blad bewegen, kan geen grassprietje trillen’.

Vraag: ‘Zijn wij nu marionetten in God hand of kunnen wij in volledige vrijheid al onze beslissingen nemen?’

Wanneer je in vrijheid leeft maak je een onderscheid tussen je eigen wil en Gods wil. Op dit niveau van bewustzijn heb je wel degelijk een vrije wil. Jij bent degene die kiest en handelt en je zult dan ook zelf de verantwoordelijkheid voor je daden moeten aanvaarden. Met behulp van je vrije wil kun je dan kiezen voor bijvoorbeeld een leven van rijkdom en roem of een leven van zintuigelijk plezier en gemak, een leven dat in beide gevallen onvermijdelijk verdriet, jaloezie, ontevredenheid en lijden met zich mee zal brengen. Maar je kunt ook kiezen voor een leven dat je uiteindelijk naar God zal voeren. Doormiddel van deze vrije keuze heb je invloed op het aantal keren dat je nog zult moeten terugkeren naar aarde.
Wanneer iemand bewust kiest voor zijn ego-verlangens en dus voor een werelds-leven, dan laat God deze persoon zijn afb. jezus 24gang gaan. In dat geval laat God die persoon zijn vrije wil volgen. Wanneer iemand zich echter geheel aan God heeft overgegeven, dan zorg God voor hem. Je beseft dan, dat alleen de goddelijk wil bestaat en dat het Gods Plan is dat door de mens wordt uitgewerkt.

‘Aanvankelijk is er je eigen wil die moet worden versterkt door de gedachte aan God, tot je hem verandert in de almachtige wil van God’. [Tekst Sai Baba. 1, blz. 166]

Naarmate je verder komt op het geestelijke pad, ga je je vrije wil steeds meer zó gebruiken, dat je aansluit op Zijn plannen. Uiteindelijk zul je de waarheid begrijpen: ‘Er is maar één vrije wil en dat is Gods wil’.

En jij bent God, alles is God. Het kennen van deze waarheid is bevrijding.

‘Vanuit dat gezichtspunt, vanuit het goddelijke gezichtspunt, bestaat er geen vrije wil, want alles is God. Maar vanuit het ego-gezichtspunt van het individu bestaat de vrije wil’. [Tekst Sai Baba. 1, blz. 166]


[1] Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk

Hans Zevenboom

Literatuurverwijzing:

  1. Nieuwsbrief ‘Karma als kans’ – Juli 2015
  2. Nieuwsbrief Reïncarnatie. ‘De Bijbelse opvatting’ – deel I, November 2009
  3. Nieuwsbrief Reïncarnatie en Karma – deel II, December 2009

 

 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack