logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
 • EU e-Privacy Richtlijnen

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

  Bekijk Privacy Richtlijnen

Vrijheid! Februari 2010 Afdrukken E-mailadres

 

     
     
     
 

Vrijheid

'Om echt vrij te zijn, moeten we meer in contact komen met onze eigen gedachten en gevoelens'.
'Vrijheid is het oorspronkelijk leren Zijn'.
'De wil is niet vrij, het is een fenomeen gebonden aan oorzaak en gevolg, maar er bestaat iets achter de wil wat vrij is'.
'Het lot is verleden karma, vrije wil is huidige karma'. Indische filosoof.
'Vrijheid is een puur innerlijke ervaring'.
'Vrijheid is gebombardeerd worden door keuzes en dat werkt soms verlammend'.

1. Inleiding

HummingbirdIs het niet fantastisch om je te verheugen op een paar dagen dat je helemaal niemand ziet, en niets hoeft te doen. Eventjes geen kinderen, geen partner, geen baas, geen verplichtingen. Oh, wat heerlijk: 'Ik ben nu echt vrij!' Maar dan na twee dagen van 'niksen', ben je wel uitgeslapen en het begint langzaam aan weer te kriebelen om iets te doen. Zo alleen zijn zonder een programma - een doe-programma - zit je toch maar mooi met jezelf opgescheept. Je gaat op zo'n moment beseffen, dat vrij zijn leuk is als het maar in je dagelijkse planning is opgenomen. Een tijdje alleen zijn is leuk, als je weet dat er straks iemand op je staat te wachten of dat je weer volop in de schijnwerpers van de maatschappij staat. Ja, dan is het wel uit te houden zo'n korte onderbreking; zo'n vrij moment.

Het verlangen naar vrijheid zit diep in ons innerlijke Zelf verscholen, maar ook de verbondenheid zorgt er ook voor dat we steeds weer in verbinding blijven staan met die ander. We worden als het ware steeds heen en weer geslingerd van het ene naar het andere gevoel; vrij zijn, maar toch ook verbonden zijn met die ander!

Er bestaat een oud verhaal over een papagaai die vanuit zijn kooi heel hard 'vrijheid' riep. 'Vrijheid, vrijheid, vrijheid'. De eigenares werd er gek van en deed na lang aarzelen uiteindelijk het deurtje van de kooi open. Maar tot grote teleurstelling van het baasje weigerde de papagaai zijn kooi te verlaten. De papagaai bleef nadien nog steeds heel hard 'vrijheid' roepen.
Vaak zijn wij precies zoals die papagaai!

2. Vrijheid
afb._inspiratie_3Vrijheid (sociologie) wordt gezien als de mogelijkheid om te doen en laten wat men wil, met de wetenschap dat een ander dat ook kan. Het is de mogelijkheid om te kiezen en het eigen leven in te richten zonder rekening te houden met de algemeen geldende 'regels' of conformistische - politieke, maatschappelijke, sociale - richtlijnen. Het is de vrijheid waar men het over heeft, wanneer men spreekt over de 'vrije' wil. Vrije wil is het idee dat de keuzes die we maken uitsluitend door de beslisser zelf worden gemaakt. Maar sommige wetenschappers betwijfelen zelfs of er wel van een vrije wil sprake kan zijn. Gebeurtenissen worden volgens hen uitsluitende bepaald door de daaraan voorafgaande gebeurtenissen. Een keus, die iemand maakt is meestal zeer voorspeklbaar en vaak afhankelijk van opvoeding en ervaring.
Toch is het idee van vrije wil hecht verankerd in ons westerse wereldbeeld. Vaak te herleiden tot het culturele verhaal van Adam en Eva in de Bijbel, Genesis, waar de mens at van de verboden vrucht; het ontstaan van het goed en het kwaad. Sindsdien, zo zijn de gedachten, heeft ieder mens de keus om het goede en het kwade te leren kennen en daaruit een vrije keus te doen.

Vrijheid is de filosofische termen is een concept rond kernvragen als: 'Bestaat menselijke vrijheid? Zo ja, wat is dat dan? En waartoe is de mens dan vrij?' Het antwoord op deze vragen is verbonden met iemands visie op de geest. Want, is onze geest niet alleen maar een bepaald aspect - een deel - van de materie? Als er sprake is van zoiets als een menselijke geest, dan is die geest een aspect van de materie, aldus de filosofische gedachte. Denk maar eens aan het voorbeeld van een herfstblad waarin de kleur geel of rood een aspect is van een bepaald oppervlak, zo is de geest ook niet mogelijk zonder brein, zonder de ministroompjes in de hersencellen. Deze filosofische stroming noemt men fysicalisme.
In de filosofie heerst al lange tijd de dominante visie dat mentale processen als hersenprocessen worden gezien, net als bliksem een elektrische ontlading is. 'Wat je ook doet, je doet het door de neuro-biologische keten van oorzaak en gevolg in je hersenen!' Echter volgens sommige neuro-wetenschappers zijn wij - de mens - niets anders dan onze (eigen) hersenprocessen. Uit experimenten van Benjamin Libet bleek dat onbewuste hersenactiviteit die resulteerde in de bewuste beslissing van de proefpersoon om zijn pols te bewegen, ongeveer een halve seconde (200-500 milliseconden) eerder begon dan dat de proefpersoon bewust voelde dat hij had besloten om te bewegen. Libets bevindingen suggereren, dat de beslissingen eerst gemaakt zijn in een onderbewustzijnsniveau en pas daarna vertaald worden in een '
bewuste beslissing'.
De visie van de meeste onderzoekers is dan ook, dat veel menselijke gedragingen verklaard kunnen worden in termen van menselijke hersenen, genen en evolutionair verleden. Maar het is niet helemaal zeker dat bepaling door afb.f6leefomgeving, meer of minder bedreigend is voor de vrije wil, dan de genetische bepaling.

De vraag is nu of alle gebeurtenissen onder invloed van de natuurwetten volledig bepaald worden door voorafgaande gebeurtenissen - dat impliceert dat de wil niet vrij is - of beschikt ieder mens juist wel over een vrije wil? Als dit het geval is, hoe moeten we dan de vrije wil omschrijven? En als wij over een vrije wil beschikken, waar komt die vrije wil dan wel vandaan? Beschikt iedere mens dan over een vrije wil? Zo ja, wat zijn dan de consequenties voor zijn of haar gedragingen?

3. Interpretaties van vrijheid

 • Vaak geuite zin: 'Ik ben vrij en daarom doe ik wat ik wil', is lastig om te analyseren. Wordt de wil niet gestuurd door begeerte, door opvoeding en cultuur? In de filosofische bezinning geven sommige denkers de voorrang aan een vrij toegankelijk vermogen tot kanaliseren van emoties en begeerten. Daarentegen menen anderen, dat de wil dat niet kan en slechts kan 'mee hobbelen' op de stroom der (wereldse) impulsen.
 • Wat de vrije wil betreft, bestaan er in de filosofie de volgende stromingen: Determinisme, de leer dat alle gebeurtenissen onder invloed van de natuurwetten volledig bepaald worden door voorafgaande gebeurtenissen en impliceert dat de wil niet vrij is! Compatibilisme, de visie dat de vrije wil en het determinisme met elkaar verenigbaar zijn. Determinisme; de leer volgens welke de handelingen van een mens afhangen van voorgaande oorzaken, waarop hij zelf géén invloed heeft!
 • Het theologische determinisme is de hypothese (de veronderstelling) die uitgaat van het bestaan van een God die alle menselijke handelingen bepaalt, hetzij door voorkennis van hun handelingen, middels een vorm van alwetendheid, of door verordonneren van hun handelingen. Het probleem van de vrije wil in deze context is, hoe ons handelen ooit vrij kan zijn, als er een Opperwezen bestaat die onze handelingen bij voorbaat (al) bepaalt. 'Als God toch precies weet wat er zal gebeuren, tot aan elke keuze die men maakt toe, dan wordt de status van keuze - als zijnde vrij - ter discussie gesteld'. 'Als God de eeuwige en ware kennis over iemands keuzes zou hebben, dan zou dit iemands vrijheid lijken te beperken'.
 • In de Bijbel is vrijheid nauw verbonden met liefde. Het uitgangspunt van het evangelie is echter wel de innerlijke vrijheid: 'U bent geroepen omafb. leven na de dood vrij te zijn' [ De brief van Paulus aan de Galaten 5:13-14]. Paulus beschrijft in vers 16: 'Wandel door de geest..........',maar wijst ook op de gevolgen van het niet vrij-zijn. Vrijheid in de christelijke prediking mag nooit een dogmatische 'voogdijschap' zijn, waarin de christen a.h.w. in de massa wordt ondergedompeld. Anderszijds is de Bijbelse vrijheid ook niet synoniem voor absolute vrijheid, maar ze wijst steeds op de goddelijke wil voor individuele leiding in ons geloof. Individuele leiding betekent juist in moeilijke keuzes individueel naar de Wil van God in vrijheid kunnen beslissen. Daar waar de vrijheid van meningsuiting in een kerkelijk verband wordt onderdrukt, of waar dit niet wordt toegelaten, daar maken de verantwoordelijken - de geestelijke en de kerkelijke leiders - zich schuldig aan gebruik van macht! Jezus Sirach 7: 'Laat uw ziel een verstandige huisknecht liefhebben, en onthoud hem de vrijheid niet'. Jezus Sirach 33: 'Doe hem werken door tuchtiging, en hij zal rust zoeken; laat hem de handen ledig zijn, en hij zal vrijheid zoeken'.
 • Augustinus van Hippo, de kerkvader der vaderen [Rooms Katholieke Kerk] (354-430) heeft een treffende uitspraak over vrijheid: 'Heb lief en doe wat je wilt' [ Latijn: 'ama et fac quod vis']. Dit kan geïnterpreteerd worden dat ware liefde altijd een gave Zelf is en het goede voor de ander wil. En dan kan je doen wat je wilt - je bent vrij in het doen en laten -, omdat het altijd op het goede, het liefdevolle handelen gericht is. Augustinus laat de (vrije) wil zien als kracht om de waarheid te geloven. Voor Augustinus was de waarheid synoniem met God; (het) zijn met de liefde voor de waarheid.
 • Dr. Rudolf Steiner die meewerkte aan de uitgave 'Filosofie der vrijheid' van Arthur Schopenbauer stelt, dat innerlijke vrijheid wordt bereikt wanneer we de kloof kunnen overbruggen tussen onze zintuigelijke impressies en onze gedachten. Uiterlijke vrijheid wordt bereikt door onze daden met morele verbeeldingskracht te laten doordringen. Steiner tracht aan te tonen, dat deze twee aspecten van innerlijke en uiterlijke vrijheid integraal aan elkaar verbonden zijn, en werkelijke vrijheid alleen wordt bereikt wanneer ze verenigd zijn. De mens kan dus zijn noodlot aanvaarden of een innerlijke houding van protest aannemen. 'Waarom moet mij dat nu gebeuren?'
 • Marxist en filosoof Friedrich Engels stelt dat 'Vrijheid, het inzicht in de noodzakelijkheid is'. Deze relatie tussen vrijheid en noodzakelijkheid wil zoveel zeggen als: 'als een grens niet bestaat, kan je ook niet weten of je die grens overgaat'. Dus is de grens een noodzakelijkheid om de vrijheid te verkrijgen de grens te kunnen oversteken. Hier wordt de vrijheid tegenover anarchie geplaatst.
 • Het Boeddhisme accepteert vrijheid, maar het wijst het idee van een 'handelend persoon' af, en daar mee het idee dat vrijheid de vrije wil van een persoon is. Het Boeddhisme gelooft noch in een absolute vrije wil, noch in het determinisme (de leer dat alle gebeurtenissen onder invloed van de natuurwetten volldig bepaald worden).afb._illusie_3
 • Hindoeïstische filosofie staat niet geheel op één lijn wat betreft het vraagstuk van de vrije wil. Volgens de Samkhya heeft materie (bewuste en onderbewuste; materie en anti-materie) totaal geen vrijheid en ontbreekt het de ziel aan capaciteit om de openbaring van materie te beheersen. De enige waarheid (kaivalya) bestaat in het besef van de ultieme gescheidenheid van materie en het zelf. De meer theïstische versies van het Hindoeïsme hebben het belang van de vrije wil wel benadrukt. De doctrine van karma verlangt dat we boeten voor onze handelingen in het verleden, alsook dat onze handelingen in het heden vrij genoeg zijn om ons toe te staan de toekomstige beloning of straf te verdienen. 'Het lot is verleden karma, vrije wil is huidige karma. Beide zijn werkelijk één, hoewel ze kunnen verschillen in de kwestie van tijd. Door uitvoering van je vrije wil in het verleden heb je het resulterende lot veroorzaakt. Door het uitvoeren van de vrije wil in het heden, wil ik dat je de gegevens van je verleden uitwist als het je kwelt, en eraan toevoegt als je het als plezierig ervaart. In ieder geval moet je je vrije wil in het heden uitvoeren'. Citaat filosooof Bharati Swaminah.
 • Het biologische determinisme is het idee dat alle vormen van gedrag, geloof en wil bepaald zijn door onze genetische (gedetemineerde, vastgelegde) eigenschappen.
 • Experimentele psychologie. De bijdrage over het debat over de vrije wil komen hoofdzakelijke uit het werk van sociaal psycholoog Daniel Wegner. Wegner heeft kunnen aantonen dat de perceptie van de bewuste wil niet gebonden is aan het uitvoeren van de werkelijke gedragingen. Als iemand een explosie hoort en een boom ziet vallen, dan concludeert de persoon waarschijnlijk dat de explosie het vallen van de boom heeft veroorzaakt. Als echter de explosie plaatsvindt ná het vallen van de boom, dan zal de persoon waarschijnlijk het geluid niet in verband brengen met het vallen van de boom.
 • De islamitische theologie heeft geworsteld met de kwestie van de vrije wil en de 'voorkennis' van God, wat uiteindelijk geleid heeft tot het dominante Ash`ari, waarin de menselijke vrije wil en de goddelijke jabr - de goddelijke autoritaire macht [el-Ash`ari] - verenigbaar en verdedigbaar zijn voor de islamitische gelovigen. In de sjiïtische islam wordt het Ash`aris begrip door de meeste theologen in twijfel getrokken.
 • [Bron: Wikimedia Foundation, Inc. Tekst: vrije wil]

4. Volwassen worden

afb.f5Erich Fromm beschreef in zijn boek 'De angst voor vrijheid' [ Tekst, Happinez] hoe de geschiedenis in het teken heeft gestaan van het verlangen naar vrijheid, maar ook de angst er voor. Hoe de moderne westerse mens de heerschappij van de Kerk en de staat van zich afwierp en meester werd over de natuur. Maar elke stap in de richting van meer emancipatie en individualisatie, krijgt hij ook meer twijfels over zichzelf en de betekenis van het eigen leven in de Kosmos. Dit groeiproces van het vrij-zijn kan enigszins vergeleken worden met het volwassen worden van een kind. Op het moment dat de navelstreng wordt doorgeknipt, is het kind niet langer één met zijn moeder. Het kind voelt zich toch intens verbonden met zijn moeder, maar met het komen van de jaren zal het kind zich steeds meer gaan 'losmaken' door het ouderlijke juk af te werpen. Elk instinct - innerlijke drang in hem of haar - is erop gericht om zelf wegwijs te worden in het leven, want dat is één van de grootste passies van het innerlijke Zelf; de ziel! De ziel zal in alle omstandigheden, in elke situatie en op alle fronten de geest - en dus ook het lichaam - aansturen op het nemen van goede, juiste beslissingen en dragen van verantwoordelijkheid tav. de genomen beslissingen. En dit kan alleen als er vrijheid heerst, het ongebonden zijn om datgene te mogen ervaren wat de ziel wenst te ervaren in dit leven. De ziel is het instinct, de passie, de oerbron van het innerlijke gevoel van vrijheid, want de ziel is volmaakte vrijheid. De ziel kent geen belemmeringen, alleen de geest kent ze.

5. Verantwoordelijkheid
Onderweg naar volwassenheid wordt de mens - je bent een drieledig wezen, dat bestaat uit een ziel, een geest en een lichaam - geconfronteerd met het feit dat vrijheid onvermijdelijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Daar kun je niet aan ontkomen. Elke beslissing, elke besluit en zelfs elke gedachte - de geest is de 'heerser van alle gedachten' - die je hebt, vraagt uiteindelijk om datgene te mogen ervaren wat je innerlijke wenst te ervaren. Vrijheid betekent namelijk meer afb.f3dan geen baas, geen kerkelijke doctrines, geen politieke of maatschappelijke regels te hebben die je vertelt hebben wat je moet doen, maar vrijheid betekent juist dat je het (leven) zelf moet vormgeven. Maar om vrij te zijn - vrijheid tot expressie van al onze mogelijkheden - zal ik eerst moeten weten wat het is dat ik wil! En dit is één van de moeilijkste opgaven van de mens.
Wat wil ik eigenlijk in dit leven bereiken?
Of zijn we nog steeds in staat om ons lijstje met valse verwachtingen hoog in het vaandel te houden? Gebruiken wij niet vaak het excuus: Ik zou vrijer zijn als .............. 'ik het leven in de hand zou hebben, ik mijn eigen emoties te boven zou komen of ik minder 'vast' zat aan die ander?' Ben jij dan werkelijk vrij of hanteren wij excuses om onze innerlijke drang naar vrijheid maar te negeren? Of prefereren we de materiële voorzieningen, die ons enige zekerheid schept boven innerlijke groei? Of kunnen we niet met onze vrijheid omgaan, omdat het ons nooit is 'geleerd' om daadwerkelijk vrij te zijn?

6. Dualistisch concept
Vaak zijn we geneigd om in tegenstellingen te denken. Je bent vrij of onvrij; iets maakt vrij of onvrij. Maar de werkelijkheid is vaak veel gecompliceerder dan menigeen zich kan voorstellen. Zo krijg je in iedere levensfase meer vrijheden, maar ook meer verplichtingen. Althans dat is wat de meest gangbare gedachte is. Een voorbeeld is de door ons zo gekoesterde vrijheid van meningsuiting. Wij willen vrij zijn om te zeggen en te denken wat wij willen, maar het blijkt vaak dat wij niets anders doen dan de mening herhalen van die ander; wat die ander denkt of zegt. Juist in deze moderne tijd van communicatiemogelijkheden en technieken - internet, TV- en radioreclameboodschappen e.d. - worden wij letterlijk gebombardeerd en overspoeld met (overbodige) informatie die niet onze eigen gedachten zijn, maar juist het 'doel' hebben ons af te leiden van onze eigen objectieve gedachten en gevoelens. We verbeelden ons dan wel dat we een eigen mening hebben, maar wat we in werkelijkheid doen is klakkeloos de boodschap c.q. de mening overnemen - wat we zoal hebben gehoord op TV of gelezen hebben in de krant - van die ander. Dat is wat we in werkelijkheid aan het doen zijn. Het blijkt, dat het grootste deel (98%) van onze gedachten gevormd zijn door gedachten en overtuigingen van anderen. Je zou bijna kunnen zeggen dat niets is gecreeërd - ontsproten is aan - door onze eigen gedachten. Iedere dag, iedere uur, iedere minuut worden wij vol gestopt met informatie - gedachten - van een ander. Een 'groot' propagandist uit de oorlogsjaren heeft ooit eens gezegd: 'De grootste leugen wordt een waarheid als je het maar vaak genoeg herhaalt'. En is dat niet een boodschap waarmee wij dagelijks worden geconfronteerd?

afb.f2De mythe van de 'sterkste en de slimste' viert hoogtij dagen tijdens de middelbare schoolopleidingen; hoge cijfers en uiteindelijk een succesvolle carrière wordt ons voorgespiegeld als het uiteindelijke doel van het leven. We hebben als het ware 'geleerd' om niet meer na te denken over de aangeboden informatie; er wordt wel voor ons (na)gedacht. En dit geldt zeker wanneer wij de middelbare school hebben verlaten en ons begeven op ons maatschappelijke (levens)pad. Wij hebben onze verwachtingspatroon van het leven al in een vroeg stadium aangepast aan de subjectieve meningen van anderen; de grootste gemene deler wordt gemeengoed. Om maar niet 'anders te zijn' dan die ander. Het gevolg is dat wij onze eigen identiteit gaan verliezen, in ruil voor een zogenaamde 'zekerheidpolis van geaccepteerd zijn' door de gemeenschap.
En Oh wee, als we zelf kritisch worden en wel gaan nadenken over de aangeboden informatie - denk aan de theologische doctrines - dan worden we beschouwd als 'ketters'; andersdenkenden, die niet mee willen roeien met de grote energie 'flow' van gedachten van geestelijke-, kerkelijke- en politieke leiders.

De prijs is hoog. Door het opgeven van onze spontaniteit en ons eigen-zijn, blokkeren we onszelf in onze gevoelsuitingen. En dat verlies van spontaniteit begint al heel vroeg; vanaf de opvoeding waar met kant en klare oplossingen en gedachten het kinderlijke brein volgestampt wordt met feitenkennis en voorbedachte constructies. Feitenkennis die in werkelijkheid gebaseerd is op overtuigingen en misvattingen over het leven, maar ook over het bestaan of het niet-bestaan van een God, Allah, Al-Wat-Is, het Al brengt onnoemelijke verwarringen met zich mee! Misschien heb je nu de neiging om te gaan denken, dat onze westerse cultuur erop gericht is om de spontaniteit van ons kind-zijn te vernietigen of dat de opvoeders doelbewust gericht zijn op het aanleren - van het alleen maar leveren - van (maatschappelijke) prestaties. Maar wat je ook denkt en wat je mening ook is, je zal nu toch enigszins moeten toegeven, of concluderen dat er weinig overblijft voor het nadenken zelf en dat veel tijd en energie wordt gespendeerd aan het verwerken van de aangeboden informatie van 'anderen', dat onze gevoelens en ons kritisch oordeel belemmerd wordt omdat er geen beroep gedaan wordt op onze spontaniteit, onze vrije gedachtenstroom in het hersenproces. Deze belemmering resulteert uiteindelijk in een onverschillige houding ten opzicht wat er zich in de wereld afspeelt of ten aanzien van je eigen (spiritueel) ontwikkeling. En juist dat laatste is de kern van het leven; jezelf ontwikkelen op het spirituele vlak!
Het paradoxale van het leven is, dat wij uit alle macht ons aanpassen om de ander te plezieren, terwijl er eigenlijk niets aantrekkelijker is dan spontaniteit, oprechtheid en eerlijkheid; je zelf te ontwikkelen, te evolueren. En dat betekent dat je alle gelegenheden moet aangrijpen om je zelf te scheppen, te creëren. En dit kun je alleen maar doen door te leren luisteren naar jezelf en niet naar die ander! Je kunt niets anders doen als je wilt veranderen, als je jezelf wilt ontwikkelen. En dat is toch waar we hiervoor op Aarde zijn? Ontwikkelen? Evolueren?

7. Leven en vrijheid

Onze taak in het leven is om tot volle bloei te komen, om te worden wie we in potentie zijn. Wie we van oorsprong zijn. Om te worden wie we werkelijk zijn, namelijk een wezen met een innerlijke vrijheidsdrang, een energiewezen met een goddelijke energie van liefde. Je bent op Aarde gekomen om dat te ervaren en dat te zijn in alle omstandigheden en ondenkbare, moeilijke situaties.
Je bent een drieledig wezen dat bestaat uit een ziel, een geest en een lichaam. Dat is wat je bent; een energiewezen die tot volle bloei - ontwikkeling - wenst te komen. Je bent een wezen van liefde, omdat er twee energieën in het hart van de menselijke ervaring zijn, te weten angst en liefde. De liefde verleent vrijheid, angst neemt vrijheid weg. De liefde stelt zich open en angst sluit af. De liefde nodigt uit tot volledige expressie, angst straft dat af. En het is juist deze expressie die ons zo aantrekt bij kinderen. Ze zeggen wat ze denken, ze laten aan hun gezichtsuitdrukkingen zien wat ze voelen. Ze zijn een open boek middels expressie, middels hun ontvankelijkheid, hun onwetendheid en hun vrijheid. Zij zijn nog niet geïndoctrineerd - 'gehersenspoeld' - met onze negatieve gedachten over de bestaande misvattingen en overtuigingen over het leven en God. Nu nog niet, vandaar dat de kleine kinderen nog geen remmingen kennen tijdens hun fysieke uitingen en hun spontaniteit. Spontaan omhelzen, naaktlopen? Wie heeft bijvoorbeeld eigenlijk bedacht dat gedecideerd spontaan reageren in een bepaalde situatie een verlangend, op prijsgesteld welgemanierd gedrag behoord te zijn? Ja, wie?

Het is juist deze liefde - de onbezorgde kinderliefde - die ons uitnodigt om de banden van onwetendheid te verbreken. afb.f1Kijk niet naar wat ze zeggen, maar kijk naar wat ze doen, is toch het credo. Dit kan voor jou een maatstaf kunnen zijn om te bepalen of iemand van je houdt of voor je vreest. Liefde nodigt altijd uit om de banden van onwetendheid te verbreken. Om elke gedachte te delen. Om elk systeem te ondersteunen. Om elke God te aanbidden. Om jouw waarheid te leven. De liefde nodigt ons altijd uit om onze waarheid te vertellen. Op die manier zul je weten dat het om liefde gaat; om vrijheid gaat. Onthoud dat liefde vrijheid is. Want vrijheid is wat jij bent. Als jij je vrijheid verliest, verlies je je Zelf. En dat is geen sacrament, dat is een godslastering. Want God is Vrijheid en Vrijheid is tot uitdrukking gebrachte liefde!
De hoogste keus is niet altijd de keus die de ander lijkt te dienen. Je moet jezelf altijd op de eerste plaats stellen hoe tegenstrijdig dit ook mag klinken. Dan, afhankelijk wat je probeert te doen, of wat je wenst te ervaren, kun je je keuze bepalen. Wanneer je levensdoel - jouw levensdoel - heel hoog gesteld is, dan zullen je keuzes dat ook zijn. Jezelf op de eerste plaats stellen, houdt niet automatisch in dat je egoïstisch bent, het wil zeggen dat je zelfbewust bent. Je bent zelfbewust van de keuze die je maakt; je hebt juist dan de vrije wil om die specifieke keuzes te maken die jij wenst te maken. Want alleen door de uitoefening van de grootste vrijheid wordt de grootste groei bereikt; alleen dan is groei mogelijk. Als je alleen iemands (opgelegde) regels volgt, dan groei je niet. Je gehoorzaamt slechts. Er bestaat geen vrije wil als die, om die wil uit te oefenen, op een bepaalde manier straf ten gevolge heeft. Een denkbeeldige, goddelijke straf - een verbanning naar de hel of het vagevuur - veroorzaakt door een mogelijke 'verkeerde' keuze in je leven zou dan leiden tot een eeuwige straf of in het andere uiterste geval zou je zelfs kunnen worden opgezadeld met een karmische lading van oorzakelijke problemen uit een verleden. Dat maakt de verkregen vrije wil van God belachelijk en holt haar uit. Een terugkeer - een reïncarnatie - naar de Aarde zou dan worden gezien als een straf; een straf om 'iets' goed te maken met die ander. Neen, een 'terugkeer' is een unieke gelegenheid om jezelf opnieuw te kunnen scheppen om - indien je dat wenst - het onvolmaakte nog een keer op een andere manier te leren bezien; te leren ervaren en op die manier op te lossen.
Als je gelukkig bent met hoe je jezelf hebt geschapen, als het je het goed schikt, blijf dan zo handelen. Zo niet, dan stop je. Dat wordt evolutie genoemd. Dat proces verloopt langzaam, omdat je - terwijl je evolueert - je ideeën over wat je goed schikt blijft veranderen. Je blijft bijvoorbeeld je ideeën over 'genot' wijzigen tijdens je leven. Je verandert iedere dag, iedere minuut, iedere seconde zonder dat je dat zelf bewust zo ervaart.
De vraag is dan: 'Leef je bewust of ga je onbewust door het leven?'

8. Goddelijke Vrijheid
Allemaal kennen we het culturele verhaal van Adam en Eva die aten van de verboden vrucht - deelden in de kennis van het goed en het kwaad - en veroordeelden aldus al hun nageslacht tot de scheiding van God vanaf de geboorte. En dat wij allen worden geboren met de Oerzonde drukkend op onze ziel. Iedereen deelt in deze schuld. En daarom is ons, zo wordt ons verteld, ons de vrije wil gegeven om vast te stellen of we hetzelfde zullen doen als Adam en Eva. Dat wil zeggen, ongehoorzaam aan God zijn, of dat we onze natuurlijke, aangeboren neiging het 'slechte' te doen, kunnen overwinnen en in plaats daarvan goed te zullen doen. En als we slechte dingen doen? Dan stuurt God ons simpelweg naar de hel. Tenzij je berouw toont, en je zonden openbaar maakt tegenover de Kerk. Dan worden je zonden vergeven. Dat is hoe er gedacht wordt. Zo wordt en is er voor je gedacht over vergeving van zonden.
afb.16Maar indien God strikte gehoorzaamheid aan Zijn wetten verlangde, waarom heeft hij dan de mogelijkheid geschapen dat die wetten kunnen worden overtreden? Aha, zullen de kerkelijke en geestelijke leiders je antwoorden, omdat God wilde dat wij over een vrije wil beschikken. Maar wat voor vrije wil is dat wanneer de keuzes voor het één of ander leidt tot verdoemenis. Hoe kun je over een vrije wil beschikken als niet jouw wil, maar die van iemand anders moet geschieden? Zij die je dit leren, maken van God een hypocriet!
Wij veronderstellen dat God eist van ons dat wij van Hem houden, want anders ...... Dat Hij eist wat wij zij leringen aanvaarden, want anders .... Alleen een God van angst, een geestelijke of kerkelijke leider van angst zou dat doen. Een God van liefde zou dat nooit doen. Want liefde brengt haar eigen trouw voort, terwijl angst trouw afstoot.

9. Stap naar de vrijheid
De eerste stap naar de vrijheid is herkennen dat je gevangen zit in zich steeds maar herhalende gedachtepatronen, emotionele reacties, lichamelijke en geestelijke blokkades, machteloosheid en woede. Er ontstaat het vermoeden, dat het leven veel meer heeft te bieden dan je gevangenschap. Het leven is een ongekende mogelijkheid om jezelf te leren scheppen. Te scheppen wat jij wenst te zijn in dit leven. Wanneer je bewust wordt wat er zoal in je bewustzijn - de geest - zich afspeelt, kun je in contact komen met je eigen innerlijke kracht om van daaruit verder te gaan leven. Je voelt wat afb.6voor jouw wezenlijk is, wat je innerlijke - je ziel - verlangt en wilt, en hoe je dat kunt verwezenlijken. Door in contact te komen met je Zelf ontstaat er een innerlijke vrijheid, die aangeeft welke kant(en) je uit kunt gaan, als je dat wenst. Je ziel is je enige ware vriend, je enige energiebron van waaruit al haar zuivere gedachten ontstaan. Je ziel vertegenwoordigt jouw vrije wil!
Hoe kun je dan in contact komen met jezelf?
Leer te ontspannen en/ of te mediteren. De weg naar innerlijke vrijheid staat open, zodra je hebt aangegeven dat je wenst te veranderen
!

10. Slot
Friedrich Nietzsche zei eens: 'Menigeen vindt zijn hart pas als hij zijn hoofd heeft verloren'.
Onthoud: er is maar één heilige belofte, en dat is om de waarheid te vertellen en te leven naar jouw waarheid. Alle andere beloften betekenen verlies van vrijheid, en dat kan nooit heilig zijn. Want vrijheid is Wat-jij-Bent. Als jij je vrijheid verliest, verlies je je Zelf; je innerlijke! Geloof wat je wilt, volg daarom je hart en je ziel overal waar ze jou naar toe leiden, maar probeer niet jouw visie aan anderen op te leggen! Alleen door de uitoefening van de grootste vrijheid wordt de grootste groei bereikt; alleen dan is innerlijke groei mogelijk!
Jezus zei: '
Gehoorzaamheid is geen groei en Mijn Vader verlangt juist groei!'

Hans Zevenboom

 

 

 
     
   
   
 
 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack