logo-millennium-visie.jpg

Gratis nieuwsbrief

Naam:
E-mail:

kb

 

Bericht
  • EU e-Privacy Richtlijnen

    Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar Privacy pagina.

    Bekijk Privacy Richtlijnen

De Nieuwe Spiritualiteit, December 2010 Afdrukken E-mailadres

 

     
     
     
 

De Nieuwe Spiritualiteit!

Kerstwens
Gebed in de kerstnacht
in deze stille nacht
staan we rondom het Kind
dat zoveel voor ons
heeft betekend.
Wij kennen het vervolg,
gelezen in Uw Woord,
verbazen ons niet meer
zoals de herders of de wijzen.
Toch kwamen we hier
met hetzelfde doel:
Hem hulde te bewijzen.

In onze donkere nacht
bidden wij U om schijnsel.
Verlicht ons met Uw Geest
om hier vannacht
Uw wonder te aanschouwen.
Ontwindt de touwen
wanneer een nog gebonden mensenkind
zich stil in Hem hervindt!

De geboorte van Jezus Christus die wij met de Kerst vieren, is één van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de Aarde. Uit de Bijbel leren we dat Jezus werd geboren in een stal, uit een maagd Maria. Dat engelen Zijn geboorte aankondigden aan herders en dat wijze mannen uit het oosten Hem later bezochten. De hemelen verheugden zich over de komst van de Zoon van God op Aarde. Zijn geboorte was en is goed nieuws voor alle mensen. bloem10aAlthans dat zou het moeten zijn, maar de feiten wijzen er op dat ergens in geloven niet voor iederen meer vanzelfsprekend is. Zo is ook de inhoud van het christelijke geloof - en wie is er niet in Nederland mee opgegroeid - steeds onbekender aan het worden met als gevolg dat vele mensen zich steeds meer gaan afvragen: 'Waarom zou ik (nog) geloven? Waarom zou ik mijn geloof baseren op wat er in de Bijbel beschreven staat? Waarom kan ik niet op een andere wijze geloven?'

1. Heeft het christendom nog toekomst?
Volgens het onderzoeksbureau Kaski zal de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in 2030 nog maar de helft van de leden over zijn; en dan nog alleen maar de 'harde kern'. Nu telt de vergrijzende PKN nog zo'n 1,8 miljoen leden, maar al jaren verliest de Kerk 2 tot 3 procent van het zielental. Het Cultureel Planbureau heeft een minder positief beeld en becijferde al in 2006, dat in 2020 de PKN niet meer dan een half miljoen leden zal tellen. [Leeuwarder Courant, aug. 2010
]

bloem1aDe behoefte aan zingeving is zo oud als de mensheid. De antwoorden op essentiële vragen haalden we vroeger uit ons geloof, dat nog steeds door de Kerk wordt verkondigd. Het christendom, het ideaal van vrijheid, gelijkheid en broederschap, in combinatie met alle grote gemeenschappelijk toekomstvisioenen van de afgelopen eeuwen waarin de mensen hartstochtelijk konden geloven én waarvoor men bereid was te sterven, zijn zo langzamerhand wel verdwenen.
Steeds meer activiteiten en bijeenkomsten die spiritueel van karakter zijn, vinden buiten de Kerk plaats. Daar komen de mensen die vaak als kind de Kerk wel meemaakten (rooms-katholiek of protestant), maar afhaakten vanwege de voor hen nietszeggendheid. Hoe ze moesten leven, hoorden ze in die Kerk wel. Maar op welke manier geloof hulp bood bij problemen met je vrouw, je man, je kinderen, je baan en je gezondheid hoorden ze niet. Religie blijkt dan ineens niet een 'samenhangende levensbeschouwing gebaseerd op vroegere openbaringen' te zijn. Religie is bij deze mensen het verlangen naar signalen en hulp van de Andere Kant. Daarom bezoeken en consulteren deze mensen vaak paranormaalbegaafden; spirituele bijeenkomsten worden meer dan geregeld bezocht, en vele spirituele boeken gelezen met het doel om vernieuwend inzicht te vergaren. Inzicht in het doel van het leven en |Wie-ben-ik| wat niet of onvoldoende bevredigend door de Kerk beantwoord kan worden.

Freud noemde religie een 'universele dwangneurose'; hij ontdekte in zijn tijd dat het christelijke geloof een 'gestold' geloof was geworden. Het idee dat God zijn Goddelijke Zoon naar de Aarde gestuurd had om te lijden en te sterven aan het kruis, was letterlijk ongeloofwaardig geworden. Deze onzaligmakende gedachte stuitte steeds meer mensen tegen de borst, in plaats van dat ze erdoor geïnspireerd werden. Het 'geloof' heeft een slechte naam overgehouden aan die tijd. Tegenwoordig noemen daarom veel mensen zichzelf liever 'spiritueel' dan 'gelovig'.

2. De nieuwe spirituelen
In de jaren negentig van de vorige eeuw was de term 'God' nog iets van de kerkelijke gelovigen. Nu spreken de buitenkerkelijke spirituelen liever over: 'het Goddelijke' of 'de Bron'. Volgens onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) hoort inmiddels ruim een kwart van de Nederlanders thuis in de categorie 'nieuwe spirituelen' - ze geloven wel iets, maar horen niet meer bij een traditionele Kerk. Nieuwe spirituelen worden gekenmerkt door veel belangstelling voor zingevingsvragen, een hoge mate van religieuze individualisering, een sterke gerichtheid op zoekreligiositeit en een grote religieuze openheid. Steeds meer mensen zien spiritualiteit en godsdienst als twee tegengestelde polen. Volgens velen maken we een Spirituele Revolutie door die religie definitief laat plaatsmaken voor de Nieuwe Spiritualiteit!

3. Religie versus Spiritualiteit
'Verschilt nieuwe Spiritualiteit echt radicaal van religie of is het een tranformatie van religie?'
Priester-professor Antoine Bador formuleerde in een gesprek met oprichtster Inez de Groot van Happinez de nieuwe spiritualiteit als volgt: 'Spiritualiteit heeft te maken met de Heilige Geest, de Geest van God, dankzij wie ook de Bijbel is ontstaan. Voor mij als christen is spiritualiteit het geloof in God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest. Door de Heilige Geest deelt God zich aan ons mee. De Vader heeft het woord - Zijn Zoon - gestuurd. Het Woord is vlees geworden, en toen het Woord, Jezus Christus dus, naar de hemel is teruggekeerd, heeft hij de Heilige Geest tot ons gestuurd. Spiritus Sanctes, vandaar letterlijk spiritualiteit'.bloem2a
Inez de Groot geeft in een emotionele reactie aan, dat al die aandacht die binnen iedere religie uitgaat naar de Woorden, naar het begrip en niet naar de beleving, haar zeer bedroefd stemt. 'Dat is precies waarmee ik zo veel moeite heb, want voor mij is religie één van de vele wegen om bij de beleving van iets goddelijks - het gevoel - te komen'.
Bodar stelt: '
Ik richt mij op de woorden, en u richt zich op het gevoel. De mens is geschapen naar Zijn beeld, maar dus geschápen en géén verlengstuk! God is de gans andere! Hij valt niet met ons samen! Dat zou bescheiden moeten maken. Al was het maar, omdat we onszelf daarbij ook nog eens van Hem hebben verwijderd! Ik zou er voor willen pleiten dat mensen eens wat minder tevreden met zichzelf zijn'.

Antione Bador: 'Geloven is niet zeker weten'. Inez de Groot: 'Spiritualiteit is voor mij beléving!'

4. Geloven?
Er zijn mensen die geloven, dat het lichaam dat is wat je vasthoudt, wat jouw essentie huisvest. Dat is de kerngedachte van bijna alle kerkelijke instanties of (georganiseerde) religies: dat het lichaaam de Levensessentie huisvest die de ziel wordt genoemd. Maar dat is niet correct! Het is de ziel die het lichaam huisvest. Je ziel leeft niet binnen in je lichaam. Het is precies andersom. Je lichaam leeft binnen het krachtveld dat wij de ziel noemen. Het is gehuisvest binnen in de energieconfiguratie, binnen het gelokaliseerde expressie van de Universele Geest. Dit is in feite wat jij bent! Jij bent een microkosmos in het macrokosmische Proces.
Veel mensen zijn bang te geloven, dat de wijsheid van de Goddelijkheid in hun innerlijk besloten ligt. Veel mensen zijn angstig geworden en hebben een schuldgevoel gekregen door de verstarde houding van de moderne religie(s). Want zo blijkt, de moderne religie heeft er voor gekozen vast te houden aan de leringen uit de pre-moderne tijd, om het dogma van honderden en duizenden jaren her-te-handhaven. En aldus heeft de moderne georganiseerde religie de moderne mens in de steek gelaten!

bloem3aDe georganiseerde religie heeft het leven van talloze individuen beïnvloedt, maar in onze collectieve samenleving heeft ze weinig verandering gebracht. Het merendeel van de georganiseerde religies heeft ons niet van deze gedragingen - problemen als hebzucht, nijd, toorn, eigengerechtigheid, ongelijkheid, geweld en oorlog - weggeleid, maar juist dieper erin ondergedompeld. In sommige gevallen hebben ze deze zelfs gebillijkt door bijvoorbeeld zelf het voorbeeld te geven.
De religie - zo werd gehoopt - zouden ons dichter bij God brengen en aldus een gevoel van eenheid met het goddelijk creëren. Evenwel hebben veel georganiseerde religies dat nagelaten. De collectieve samenleving ervaart geen eenheid, maar vervreemding; geen eenheid met God, maar afscheiding. Afscheiding van God en van elkaar. De religie, zo werd gehoopt, zouden de mensen dichter bij elkaar brengen en aldus een gevoel van gemeenschap en integratie produceren. Nochtans hebben veel georganiseerde religies dat nagelaten. Ze hebben enkele individuele levens op deze manier beïnvloedt, maar onze collectieve samenleving heeft precies het tegenovergestelde ervaren. Dit zijn de lessen van veel van onze religies!
Wie kijkt er nu nog vreemd op van de 'ontkerkelijking', de enorme achteruitgang in aantallen kerkbezoeken? Heeft de 'oude' religie(s) dan nog steeds niets geleerd na al die duizenden jaren van 'vervreemding', 'afscheiding van God','ontgoocheling' en desillusies van teleurgestelde mensen?

5. Wat is het onderscheid tussen religie en spiritualiteit?
Religie is een instituut en spiritualiteit is een ervaring! Georganiseerde religies zijn een probleem; ze verbieden namelijk tolerantie!
bloem11aReligies zijn instituten die zijn opgetrokken rondom een bepaald idee over hoe de dingen in elkaar steken. Wanneer deze ideeën een vaste vorm aannemen en in steen worden gebeiteld, worden ze dogma's en doctrines genoemd. Ze worden dan ongeveer onbetwistbaar genoemd. Georganiseerde religies of religie in het algemeen dan spreek ik over die religies die een beginsel van exclusiviteit onderwijzen. Zo van: 'Onze religie is de enige ware religie!' Wie kan zich dat niet meer herinneren uit zijn of haar jeugd? Contact met 'andersdenkenden' hoorde er gewoon niet bij. Waarom? Het werd je zeker - toen - niet uitgelegd!

De georganiseerde religies eisen dat je hun leerstellingen gelooft; dat je ze op hun woord gelooft. Daarom falen alle godsdiensten uiteindelijk! Spiritualiteit aan de andere kant zal altijd slagen. Spiritualiteit eist absoluut niet dat je ergens in gelooft! Zij nodigt je eerder uit om voortdurend aandacht te besteden aan je ervaring en je gevoel. Spiritualiteit dringt er zelfs op aan dat je je eigen ervaring zoekt. Want de persoonlijke ervaring is jouw bron van gezag en niet zozeer wat een ander je heeft verteld!
Godsdiensten moedigen je aan de gedachten van andereren te verkennen en die als je eigen gedachten te accepteren. Spiritualiteit nodigt je uit de gedachten van anderen te verwerpen en met eigen gedachten te komen. 'Een goed gevoel' is jouw manier om te zeggen dat je laatste gedachte waar was, dat je laatste woord wijsheid was, dat je laatste daad liefde was. Godsdiensten beweren daarentegen dat het de weg naar de Hel is; dat dit afwijkt van het enige ware geloof. Antoine Bador: 'Ik richt mij op de woorden, en u richt zich op het gevoel. En waar u met weinig kunt met woorden, kan ik weinig met dat gevoel. Gevoel is voor mij te 'gevoelig'!

Er wordt gezegd - vooral door theologen en academische onderzoekers, meestel oudere mannen om het zo maar te zeggen - dat de nieuwe spiritualiteit een onsamenhangend geheel is. Een vrijblijvend rommeltje, zonder een groot verhaal. 'Ietsisme' heet het ook wel, alsof het vaag 'iets' zou zijn waarin we geloven. Niets is minder waar. In recentere onderzoeken is spiritualiteit steeds meer gaan betekenen dat iemands beleving meer persoonlijk, minder bloem4adogmatisch en met meer openheid voor nieuwe ideeën en invloeden en meer pluralistisch is, dan het geloof van de gevestigde religies.
De aanspraak van verschillende godsdiensten op de absolute waarheid staat, zo blijkt, onder druk! Want de kernboodschap van de meeste georganiseerde religies is niet blijdschap, argeloosheid, en zelfwaardering, maar angst, schuld en zelfontkenning. Dit in tegenstelling tot het evangelie van de Nieuwe Spiritualiteit, dat zegt: 'Wij zijn Allen Eén. Wij volgen niet een betere weg, wij volgen slechts een andere weg!'. Dit kan het soort spiritualiteit zijn, dat mensen hun eigenwaarde teruggeeft. Als je denkt dat je in zonde bent geboren - de centrale leerstelling van de georganiseerde religies -, dat je nu een zondaar bent en dat altijd zult blijven, hoe zul je dan hoogstwaarschijnlijk handelen? Als je echter gelooft dat je Eén bent met God en dat je gelijke trend houdt met het Goddelijke, hoe zul je dan optreden?

Elk leven is zinvol en waardevol. Iedereen draagt op zijn of haar manier een steentje bij de ontwikkeling van het Proces. Wij zijn allen Lichtbrengers. Er zijn geen uitverkorenen of verdoemden, iedereen hoort erbij, want alles is met alles verbonden! God is niet alleen het diepste van mijzelf; het goddelijke- of het bewustzijn is overal en doordringt alles. Tot in de verste uithoeken van het Universum - de Kosmos - tot in de haarvaten van het leven, van jouw lichaamscel. Het is dan van groot belang, wat we denken, voelen en doen. Ontdek wat het is om een autonoom mens te zijn, die zich beweegt in een oneindige (R)-evolutie!

bloem12aDe traditionele, exclusieve religies onderrichten deze waarheid niet. Als de georganiseerde religies deze waarheid leerden, zouden ze nooit kunnen onderrichten dat een mens beter dan een ander is, dat de ene ziel God beter bevalt dan de ander of dat een bepaald pad het enige pad naar de Goddelijkheid is. Ze zouden nooit kunnen leren dat sommige zielen 'naar de hemel' gaan, terwijl anderen verdoemd zijn tot de 'Hel'.
De nieuwe spiritualiteit kan dat nochtans allemaal veranderen. Zij kan een nieuwe zienswijze bieden die niet exclusief, elitair of separatistisch is. Een gezichtspunt dat juist de mensen uitnodigt om , voor het eerst in eeuwen, enkele nieuwe theologische ideeën serieus in overweging te nemen. Zij kan enkele nieuwe openbaringen aanbieden voor onderzoek en discussie. Een spiritualiteit die niet alles direct van de 'oude' religie afwijst, maar die ze aanvult en verbetert en aldus de mensheid naar een verhevener niveau zal optillen. Deze spiritualiteit verwerpt niet accuut onze traditionele religieuze leringe, maar borduurt erop voort en past alleen die leringen aan waarvan ook wij vinden dat ze niet langer van toepassing zijn of naar tevredenheid functioneren.

6. De praktijk
De geschiedenis blijft zich maar herhalen! Al eeuwen lang!

Trouw, 10 juli 2000 Paus Johannes Paulus II heeft fel uitgehaald naar de 'World Gay Pride March'. 'Uit naam van de Kerk spreek ik mijn treurnis uit over de bruskering van het jubeljaar 2000 en de belediging van de christelijke waarden, in een stad die katholieken overal ter wereld zo na aan het hart ligt'. De Kerk kan niet zwijgen over 'de waarheid' en heeft de plicht om 'onderscheid te maken tussen goed en kwaad', verklaarde de paus tegenover enkele tienduizenden gelovigen. Hij noemde homoseksualiteit 'tegennatuurlijk', daaraan toevoegend dat de Kerk homo's 'met respect, medelijden en voorzichtigheid' moet behandelen aangezien zij 'obejctief een afwijking' hebben.
Elsevier, 22 januari 2009 De iman, Samir Abu Hamza, vindt dat verkrachting binnen het huwelijk niet bestaat. Hij noemt het zelfs 'verbazingwekkend' dat gedwongen seks binnen het huwelijk in Australië verkachting wordt genoemd. Volgens Hamza is het een vrouw niet toegestaan een verzoek om seks door haar man te weigeren. Ook moedigde hij het 'licht' slaan van ongehoorzame vrouwen aan.
Katholieknieuws.nl, 25 januari 2010 De nieuwe Belgische aartsbisschop André-Joseph Léonard heeft homoseksualiteit vergeleken met anorexia. Hij zei, dat homoseksualiteit niet overeenkomt met wat seks hoort te zijn, net zomin zoals anorexia te rijmen is met eetlust.
Protestantse Kerk in Nederland, november 2010. Synode bespreekt Islamnota. Wat het bidden betreft, onderscheidt de nota de voorbede voor moslims en het samen bidden met moslims. 'Het gebed tot de drie-enige God en in de naam van Christus onderscheidt het gebed van de Kerk wezenlijk van dat van de moskee', aldus de nota. 'Dat betekent ook dat islamitische en christelijke religieuze vieringen niet zomaar ineen kunnen worden geschoven'. Dit kader zal volgens de nota ook richting moeten geven bij het nadenken over bijvoorbeeld interreligieuze huwelijksbevestigingen.
Een oud gezegde:'Twee geloven op één (Nederlands) kussen, daar slaapt de duivel tussen'.

7. De Nieuwe Spiritualiteit
Nú is het moment gekomen om de wereld nieuwe theologische gedachten en ideeën of wel een nieuw spiritueel model te presenteren. De wereld moet iets nieuws hebben om er aan vast te kunnen houden als zijn haar begrip op het oude wil loslaten.
Als jij je midden in een razende stroomversnelling bevond, zou je dan een houtblok loslaten?

bloem5aDe nieuwe spiritualiteit is geen complete verwerping van de oude spiritualiteit, maar er eerder dieper op ingaat. Ze zal uit de oude spiritualiteit de dingen weglaten die wij duidelijk niet langer van dienst zijn, en nieuwere en diepere begrippen aanreiken waar wij wel iets aan hebben. Ze zal het beste van onze oude religie behouden. Aldus zullen enkele dingen die wij hier horen bekend voorkomen.
De meeste religies onderrichten dat wij 'meer dan een lichaam zijn'. De boodschap is dat wij ons lichaam helemaal niet zijn. Wij zijn de essentie van wat het leven in onze lichaam heeft ingeblazen. Dit is de sleutel, de kern! Dit is de centrale waarheid waaromheen elke andere waarheid die door de mensen in de praktijk wordt gebracht, voortaan moet draaien als wij niet voor altijd de cyclus van geweld, vernietiging en moorden willen ervaren, die onze planeet al duizenden jaren heeft geteisterd.

De fundering van de Nieuwe Spiritualiteit ligt hierin: 'Je bent niet je lichaam. Jij bent een drieledig wezen, bestaande uit een ziel, een geest én een lichaam. Echter degene die jij bent, is onbegrensd en eindeloos!'
Als we dit gaan beseffen dan zal ons systeem van overtuigingen een geheel andere wending krijgen. Alle vormen van menselijk gedrag zijn gebaseerd op menselijke overtuigingen, en de ene reeks overtuigingen voedt de ander, waardoor zogenaamde superovertuigingen worden gecreëerd die bepaalde religies of seculiere filosofieën overstijgen. Het is dus zeer zinvol om de elementaire religieuze overtuigingen te bestuderen, of je nu gelovig bent of niet!

8. Hoe kan ik dat geloof opbrengen?
'Je kunt het niet bereiken. Je kunt het alleen maar zijn'.
De mate van geloof is niet iets wat je kunt verkrijgen. Wanneer je het probeert te verkrijgen, kun je het in feite niet hebben. Het is iets dat je gewoon bent.
bloem14aJe bent dit wezen. Zulk wezen komt voort uit een staat van volkomen bewustzijn. Het kan alleen uit die staat voorkomen. Als je probeert dat bewustzijn te bereiken, kun je het niet zijn. Het is alsof je probeert 1,80 m lang te 'zijn', terwijl je slechts 1,40 m bent. Je kunt alleen 'zijn' wat je bent, te weten 1,40 m. Je zult 1,80 m lang zijn als je zo ver gegroeid bent. Wanneer je 1,80 m bent, kun je alles doen wat mensen van die lengte kunnen doen. En als je in een staat van volkomen bewustzijn bent, zul je alles kunnen doen wat wezen kunnen doen die in die staat verkeren.

Lisette Thooft [Happinez, februari 2010] heeft op een bijzondere wij een mooie omschrijving gegeven van 'geloven'. 'Geloven is niet zomaar zoeken. Het is zoeken in een diep vertrouwen dat het zoeken zin heeft, om dat het leven zin heeft. Hoe dieper je vertrouwt in een innerlijke begeleiding van je ziel, hoe stiller het kan worden in je geest en hoe meer je gaat leven vanuit je hart. Uiteindelijk hoef je niet meer te geloven. Je vertrouwt op God, op het leven zelf, en je leeft in het hier en nu ............. om te ervaren |Wie-je-werkelijk-bent|; een kind van God!

9. Slot
Bewustzijn is alles. Bewustzijn, dat waarvan je je echt bewust bent, is de basis van alle waarheid en aldus van alle ware Spiritualiteit!
Als je wilt praten over wat voor soort Nieuwe Spiritualiteit er dan moet komen, dan kan ik zeggen dat het een spiritualiteit kan zijn die voortbouwt op de bestaande religies in hun huidige vorm. Deze spiritualiteit verwerpt niet accuut onze traditionele religieuze leringen, maar borduurt erop voort en past alleen die leringen aan, waarvan ook wij vinden dat ze niet langer van toepassing zijn. Ze zal uit de oude spiritualiteit de dingen weglaten die wij duidelijk nietbloem7a langer van dienst zijn, en nieuwere en diepere begrippen aanreiken waar wij wel iets aan hebben. Ze zal het beste van de oude religies behouden; de geboorte van Jezus Christus. Jezus' grote gave was, dat Hij iedereeen zag als wie ze waarlijk zijn. Hij weigerde de uiterlijke verschijning te accepteren; Hij weigerde te geloven wat anderen over zichzelf geloofden. Hij had altijd een hogere gedachte en nodigde ook altijd anderen uit tot hetzelfde. Maar Hij respecteerde ook altijd waar anderen verkozen te zijn. Hij verlangde niet dat zij Zijn hogere idee accepteerden, bood het hooguit aan als een uitnodiging. Hij handelde ook met medeleven - en als anderen ervoor kozen zich te beschouwen als Wezens die bijstand nodig hadden, verwierp hij hen niet om hun verkeerde inschatting, maar stond toe dat zij van hun relaiteit hielden - en stond allen liefdevol bij in de uitwerking van hun keuzes! Want Jezus wist dat voor sommigen het snelste Pad naar |Wie-zij-zijn| liep door |WIe-zij-niet-zijn|. Hij noemde dit geen onvolmaakte Pad, veroordeelde het niet. Hij zag dit eerder ook als 'Perfect' en ondersteunde zo iedereen gewoon in dat te zijn wat zij wilden zijn.

Een groot deel van de Nieuwe Spiritualiteit zal gaan over de creatie van een waarachtige gelijkheid voor vrouwen en daarmee een einde maken aan het paternalistische en openlijke misbruik van de helft van de mensheid. Dit is één van de redenen waarom je mag verwachtendat de Nieuwe Spiritualiteit zal worden bestreden door de mensen die macht in handen hebben. De meeste machthebbers zijn namelijk mannen!

'Spiritualiteit is niet het volgen van de weg die de ander ons dicteert, maar van de weg die we zelf ontdekken'.
'Zelfstandig denken, is met geen enkele ware leer in strijd!'
'Geloof in de menselijke ziel - de kernboodschap van de Nieuwe Spiritualiteit - is de brug tot geloof in God'.
'Geloven kan niet onderwezen, niet geleerd worden; het is de genade van God. Een geloof belijden is één ding; geloof verwezenlijken is iets anders!'.

Kerstwens
Kerstmis, een feest met veel sfeer,
gezelligheid en cadeaus (elk jaar meer).
Liefde en vrede staan op deze dagen centraal,
de Kerstgedachte kunnen we tenslotte allemaal.
Maar voordat we het weten is januari gekomen
en worden we door andere zaken in beslag genomen,
Elke dag Kerstmis is wat veel voor een mens,
één keer per week, dat lijkt ons een mooie wens!

Fröhliche Wiehnachten und ein glückliches Neues Jahr!
buon Natale e Felice Anno Nuovo!
Joyeux Noël et Bonne Anneé!
Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo!
Boas Festas e um feliz Ano Novo!
Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar 2011!

Hans Zevenboom

 
     
   
   
 
 
Millennium-Visie
Tel. 06 – 20834965
www.millennium-visie.org
info@millennium-visie.org

Joomla Templates by Joomlashack